Onderscheidingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Onderscheidingen

Onderscheidingen

U kunt iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding of een Gemeentelijke onderscheiding.

In brede lagen van de samenleving leeft de behoefte om mensen die in en voor die samenleving iets bijzonders hebben gepresteerd, daarvoor respect en dankbaarheid te betonen. Een onderscheiding of blijk van waardering is één van de instrumenten waarmee deze maatschappelijke waardering tot uitdrukking kan worden gebracht. Hierbij gaat het om mensen in verschillende doelgroepen die op grond van hun persoonlijke, bijzondere verdiensten iets voor de samenleving betekenen of hebben betekend. Een onderscheiding biedt de mogelijkheid om op een gegeven moment dank uit te spreken aan het adres van de verdienstelijke persoon voor het waardevolle werk dat is verricht. De overheid is trots op de burger en daarmee ook een beetje op de stad waar hij/zij deel van uitmaakt. Het versterkt de band tussen burgers en de gemeente.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.  Aan toekenning van de Erepenning zijn voorwaarden verbonden zoals bv.:

  • De vereniging moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden
  • De Erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.

Kijk voor alle voorwaarden op de website van het Koninklijk Huis.
Wilt u een Koninklijke Erepenning aanvragen? Neem dan contact op met Kabinetszaken.

Predikaat Hofleverancier

Voor het verkrijgen van het Predicaat Hofleverancier komen in principe alleen ondernemingen in aanmerking die gerekend kunnen worden tot het midden- en kleinbedrijf. In haar bedrijfstak moet de onderneming ten minste in de regio van de vestiging een vooraanstaande plaats innemen. De bedrijfsvoering dient onberispelijk te zijn. De onderneming, en ook de directie, moet te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

Een onderneming moet ten minste honderd jaar bestaan en het Predicaat wordt slechts ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (100- of 125-jarig bestaan en verder bij een veelvoud van 25 jaar) verleend. Een aanvraag zal voorzien moeten zijn van een degelijk bewijs van de oprichtingsdatum; bij voorkeur is dit een direct bewijs, zoals een eerste inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, maar bij voldoende historische onderbouwing kan een indirect bewijs volstaan, zoals jubileumadvertenties, krantenartikelen, of een vermelding in belastingregisters.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van het Koninklijk Huis of neem contact op met Kabinetszaken.