Exploitatievergunning horecabedrijf

Home > Inwoners & Ondernemers > Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat is het?

  Vanaf 1 september 2018 is de horeca-exploitatievergunning voor alcoholvrije horeca opnieuw ingevoerd. De vergunningplicht wordt gefaseerd ingevoerd. Gestart wordt in de "Drie straatjes" waar de gemeente Beverwijk bezig is met een gebiedsgerichte aanpak om de buurt veiliger te maken. In 2019 wordt de exploitatievergunningplicht verder uitgebreid, zodat uiteindelijk voor alle alcoholvrije horeca in de gemeente Beverwijk een exploitatievergunning vereist is. Ondernemers krijgen van de gemeente een brief met het verzoek een aanvraag in te dienen.

  Een vergunning is niet overdraagbaar en voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig.

  De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk. Daarom zet de gemeente in op een schone en veilige stad. Dit doet de gemeente onder andere door problemen integraal aan te pakken en handhavend op te treden wanneer nodig. De uitbreiding van de Wet Bibob en invoering van de horeca-exploitatievergunning is onderdeel van de inzet tegen ondermijnende, georganiseerde criminaliteit.

  Wilt u een horecabedrijf starten waar alcohol wordt geschonken, dan dient u een Drank- en horecavergunning aan te vragen. Indien u vragen heeft over de exploitatievergunning, kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via (0251) 256 256.

  LET OP: het is niet toegestaan zonder geldige exploitatievergunning een nieuwe horecagelegenheid te openen of over te nemen. 

 • Hoe werkt het?

  Bij de start van een alcoholvrije horecaonderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering, moet u een horecaexploitatievergunning gaan vragen.

  De aanvraag wordt getoetst aan artikel 2:28 van de Apv Beverwijk 2018 en aan Beleidsregel exploitatievergunningen horeca. Er moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • alle exploitanten en leidinggevenden van de horecagelegenheid zijn van goed levensgedrag;
  • de locatie is geschikt voor horeca (geen nadelige invloed op het woon- en leefklimaat).

  Verder is de Beleidsregel Wet BIBOB 2018 van toepassing op uw aanvraag. U moet daarom een vragenformulier invullen en de vereiste bijlagen bij de aanvraag voegen. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, indien daar aanleiding voor is.

  U kunt een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag is een eenmalig bedrag aan leges verschuldigd.

 • Wat heb ik nodig?

  U vraagt de vergunning schriftelijk aan d.m.v. het aanvraagformulier. U dient de volgende stukken bij te voegen:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief de daarin gevraagde bijlagen.
  • volledig ingevuld vragenformulier BIBOB inclusief de daarin gevraagde bijlagen.

  Een geldig legitimatiebewijs.

 • Voorwaarden

  De volgende voorwaarden worden gesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

  • U moet een exploitatievergunning aanvragen indien:

   • u een horecazaak wilt starten of overnemen;

   • de ondernemingsvorm wijzigt;

   • beheer/bedrijfsvoering wijzigt.

  • De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf. Vandaar dat na vergunningaanvraag de gemeente toetst of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen. Deze aanvullende maatregelen worden als randvoorwaarden in de vergunning opgenomen.

  • De houder en/of beheerder (dat is de leidinggevende) moet van goed levensgedrag zijn.

  • Het geldende bestemmingsplan moet de ruimte bieden voor het voeren van de door u gewenste horeca-activiteiten.

  • De gemeente kan ook de integriteit van de bedrijfsvoerder(s) toetsen en op grond daarvan een vergunning weigeren.

 • Wat kost het?

  Voor de behandeling van vergunningaanvragen is in principe leges verschuldigd.

  Horecagelegenheden die, volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel op 1 september 2018 reeds werden geëxploiteerd, zijn vrijgesteld van leges voor deze vergunning. Bij nieuwe ondernemingen of overnames na 1 september 2018 zijn wel leges verschuldigd voor de behandeling van de aanvraag.

  Dit tarief is voor 2020 € 307,50

 • Hoelang duurt het?

  De beslistermijn voor een aanvraag voor een exploitatievergunning is 8 weken

 • Wat moet ik doen?

  Voor het aanvragen of wijzigen gebruikt u de formulieren onderaan deze pagina bij ‘Downloads’.  De documenten moet u bijvoegen bij het aanvraagformulier. Het is handig als u deze documenten van te voren invult en opslaat op uw computer.  

  LET OP: het is niet toegestaan zonder geldige exploitatievergunning een nieuwe horecagelegenheid te openen of over te nemen.

  Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca

  Overleg eerst met een deskundige van de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan voldoende informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen voortkomend uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. U weet dan waar u aan toe bent.

 • Downloads

 • Extra informatie

  De Wet Bibob heet voluit "Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur". 

  Met de Wet Bibob wil de gemeente Beverwijk voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning aan een onderneming die is opgezet om zwart geld wit te wassen.

  Met behulp van de Wet Bibob onderzoekt de gemeente of de persoon/betrokkene 'met wie zij zaken doet' betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal de gemeente de gevraagde vergunning niet afgeven of een al verleende vergunning intrekken. De aanvrager van de vergunning is verplicht mee te werken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk