Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Home > Inwoners & Ondernemers > Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Na de wateroverlast van juli 2014 zijn we aan de slag gegaan om aanpassingen uit te werken aan het riool in de straten die veel last hadden van de heftige regenval. Samen met ingenieursbureau Tauw is de oorzaak van de wateroverlast onderzocht en oplossingen gevonden om dit probleem in de toekomst tegen te gaan. De Graaf Janstraat was een van de getroffen straten. Vooral ter hoogte van de Jacob van Deventerstraat en tussen de Sionstraat en de Van Breenstraat. Bij een aantal woningen is het water naar binnen gestroomd. Dat kwam deels omdat de afvoer van regenwater naar de Kop van de Haven niet goed verliep. Dit knelpunt is inmiddels opgelost door uitbreidingen van het riool nabij de Kop van de Haven en de Aagtenpoort (bij Karwei). Naast deze aanpassingen moeten er nu ook lokaal aanpassingen gedaan worden om regenwater beter te beheersen.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden zijn in twee gebieden uit te splitsen: het gebied ten westen van Schans en ten oosten van Schans:

https://www.beverwijk.nl/plaat.php?fileid=274483&f=514df35363834c8a896994b52a59d4762617d34e49761978e945ddd29dcb1f782dc92c14948afe6082e71905a87e959dc8d2967d9991a01f4331a7229ca5ceca

Ten westen van Schans al deels uitgevoerd

De overlast werd veroorzaakt door regenwater dat over het maaiveld vanuit de Jacob van Deventerstraat naar de Graaf Janstraat en vanaf Schans naar het zuiden afstroomt. Het water vanuit de Jacob van Deventerstraat veroorzaakte overlast bij de woningen op deze kruising met Graaf Janstraat. Om dit water op te vangen is halverwege de Jacob van Deventerstraat bij de ondergrondse container een drempel gemaakt, waardoor water naar het parkeerterrein Beverplein kan stromen. Bij de in- en uitgangen van het Beverplein van en naar de Graaf Janstraat zijn inritconstructies aangebracht. Daarmee is het parkeerterrein een soort opvang voor overtollig regenwater geworden. Vanaf dit parkeerterrein kan het water dan geleidelijk weg via de normale kolken.

En om te voorkomen dat water vanaf Schans afstroomt naar de Graaf Janstraat is bij de 'ingang' een verhoging in het asfalt aangebracht. Het regenwater stroomt dan door richting Spoorsingel waar het water naar de overzijde wordt geleid waar het daarna via het fietspad naar de groenstrook Oever wordt geleid. 

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Westelijk van Schans moet nog wel het riool in de Van Hogendorpstraat vervangen worden. Dit wordt medio 2019 voorbereid en eind 2019 of in 2020 uitgevoerd. Daarbij wordt ook tussen de Van Hogendorpstraat en de Spoorsingel de groenstructuur aangepast. De groenstrook langs de Spoorsingel wordt doorgetrokken tot aan de Koude Horn. Met deze aanpassing wordt voorkomen dat indien er veel water blijft staan op de Spoorsingel, dit naar  de Van Hogendorpstraat terug stroomt.

Ten oosten van Schans

In dit gebied concentreert de overlast zich in de Graaf Janstraat tussen Schans en de Sionstraat. Het regenwater kan hier niet verder afstromen richting Oever door de drempel op het kruispunt Graaf Janstraat–Sionstraat–Oever. Door deze drempel te verwijderen wordt dit probleem deels opgelost. Deze straat wordt ook opnieuw ingericht waardoor het regenwater naar de groenstrook Oever wordt geleid. Om het water op te vangen wordt een nieuwe watergang gegraven.

Uit rioolinspecties is gebleken dat het riool in de Sionstraat, Van Breenstraat en Graaf Janstraat (tussen Schans en Graaf Florisstraat) aan vervanging toe is. Daarom wordt de gehele straat opnieuw ingericht en wordt onder de rijweg een waterbergende fundering aangebracht. Deze fundering zorgt er ook voor dat bij hevige regenval een groot deel van het water opgevangen wordt. Ook wordt drainage aangebracht om te voorkomen dat de grondwaterstand stijgt en woningen overlast van het grondwater kunnen ondervinden.

Voorlopig Ontwerp (VO), inspraak en Definitief Ontwerp (DO)

Er is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt uitgaande van de ontwerprichtlijnen Duurzaam Veilig en het beleid zoals dat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan én de Technische Voorwaarden Beverwijk is vastgesteld. In maart 2017 heeft de gemeente Beverwijk een inspraakavond georganiseerd over de herinrichting van het gebied. Gedurende deze inspraak is een Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld. Het ontwerp is daarna gepubliceerd op deze website en het ontwerp is nog gepresenteerd op een informatieavond.

Gedurende de inspraaktermijn van 6 weken en op de informatieavond zijn diverse reacties op en vragen over het VO ontvangen. Er zijn vanuit de verschillende straten 25 inspraakreacties ontvangen. Op basis van de reacties en vragen is het VO aangepast tot een Definitief Ontwerp (DO). De inspraakreacties zijn gebundeld in de inspraaknotitie. In dit document is ook een antwoord gegeven door de medewerkers van de gemeente Beverwijk en waar mogelijk is het VO aangepast. Dit aangepaste VO én de beantwoording van de inspraakreacties is aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Op 25 juli 2017 heeft het college van B&W ingestemd met de beantwoording, waarmee het DO is vastgesteld. Het DO en de inspraaknotitie vindt u bij Downloads. 

Tijdens de inspraakperiode is aangegeven dat in de Sionstraat en Graaf Janstraat bomen worden aangeplant en de bestaande bomen in de Van Breenstraat worden vervangen. Bewoners konden per straat een voorkeur aangeven aan 3 soorten bomen. Een korte toelichting over deze bomen vindt u bij Downloads. Er is gekozen voor:

  • Graaf Janstraat: Noorse Esdoorn (Acer Platanoides)
  • Sionstraat :Tulpenboom (Liriodendron Tulipfera) 
  • Van Breenstraat: Pluim Es (Fraxinus Ornus)

Op maandag 29 oktober 2018 en op maandag 5 november 2018 gaat de firma Stoop uit Waarland de bomen in de Van Breenstraat en de Sionstraat verwijderen. De nieuwe bomen worden na de zomer van 2019 aangeplant.

Nieuwe inrichting speelplek Oever

Omdat er een nieuwe waterberging wordt aangelegd, wordt de speelplek Oever opnieuw ingericht. In de zomer is het ontwerp getoond en zijn een aantal bewoners op de speelplek langsgekomen om hierover van gedachten te wisselen. Hieruit zijn enkele aanpassingen gekomen. Het hondenuitloopveld tegen de Graaf Florislaan is iets verbreed, waardoor er tussen de bomen en het grasveld een grasstrook is bijgekomen. Ook worden er op verzoek in de eindsituatie enkele bankjes en/of een picknicktafel geplaatst. Het ontwerp van de Speelplek vindt u bij Downloads.

De speelplek wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit in verband met de nog uit te voeren rioleringswerkzaamheden waarvoor depotruimte én parkeerruimte nodig is. In het bestand Fasering speelplek (onder Downloads) is dit aangegeven.

Start werkzaamheden rioolvervanging Graaf Janstraat e.o.

De werkzaamheden starten op maandag 4 februari 2019 en duren (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden) tot vrijdag 12 juli 2019.

De fasering is als volgt:

  • Graaf Janstraat (deel Graaf Florislaan tot Schans) maandag 4 februari 2019 t/m vrijdag 5 april 2019.
  • Van Breenstraat van maandag 18 maart 2019 t/m vrijdag 17 mei 2019.
  • Sionstraat van dinsdag 23 april 2019 t/m vrijdag 7 juni 2019.
  • Schans (trottoir en fietspad tussen Graaf Janstraat en Oever): 20 mei 2019 tot 12 juli 2019.

Vervanging gasleiding Van Breenstraat

Vooruitlopend aan de rioolvervanging wordt in de Van Breenstraat de gasleiding vervangen door Stedin. Zij voeren dit werk zelfstandig uit en informeren de bewoners hier zelf over

Tijdelijk parkeerterrein en depot

Om de auto’s te kunnen parkeren tijdens de werkzaamheden wordt een tijdelijk parkeerterrein aan de Oever aangelegd. De hier aanwezige speeltoestellen worden in het recent heringerichte deel van het park neergezet.

Naast dit tijdelijke parkeerterrein wordt ook een depot en ketenpark van de aannemer aangelegd.

Dit tijdelijk parkeerterrein en depot wordt aangelegd in week 3 (14 januari t/m 18 januari 2019).

Huisvuil

De minicontainers voor uw huisvuil en gft kunt u op de huisvuildagen aanbieden op de hoekpunten van de straat, buiten de wegafzetting.

Op de Oever wordt de bestaande ondergrondse container verplaatst. Tijdens de werkzaamheden wordt een tijdelijke bovengrondse container worden geplaatst.

Meer informatie

U kunt de voortgang van het project volgen via deze pagina of contact opnemen met de projectleider via ons Klant Contact Centrum: (0251-) 256 256.