Staatsliedenbuurt

Home > Inwoners & Ondernemers > Staatsliedenbuurt

Staatsliedenbuurt

Professor Oudlaan, Thorbeckelaan, Kranenburgplantsoen, Van Houtenlaan en Calsplantsoen

Door veroudering van de openbare ruimte in de Staatsliedenbuurt (dat is de wijk tussen de Laan der Nederlanden, B├╝llerlaan, Van Loenenlaan en Heemskerkerweg) is het nodig maatregelen te treffen. In december 2018 zijn er twee rondgangen gehouden in de wijk. Tijdens de rondgang hebben bewoners hun wensen en opmerkingen over de openbare ruimte gemaakt . Deze input en verdere ingekomen opmerkingen zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp. De voorgenomen maatregelen bestaan voornamelijk uit het vervangen van het openbaar groen, het aanpassen van parkeervoorzieningen, het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen en het vervangen van de openbare verlichting.

Wat gaat er gebeuren?

Heestervakken en bomen

Het groen in de Staatsliedenbuurt is aangelegd toen de wijk ontstond. Er zijn geen grote aanpassingen geweest. Meestal wordt het groen meegenomen als het riool en de verharding aan vervanging toe zijn. Dit is hier voorlopig nog niet nodig. Het groen is hier nu wel aan vervaning toe. Dit geldt vooral voor de lage en middelhoge groenperken. Deze worden vernieuwd. Verder is de openbare ruimte aan de oostelijke rand erg versteend. Hier wordt een groenzone aangebracht wat voor een mooie groenbuffer zal gaan zorgen. Tevens kan het regenwater bij heftige buien weglopen in de groenstrook en zo wordt de buurt klimaatbestendiger gemaakt. De overige nieuwe groenvakken worden verder zoveel mogelijk als bufferings- en infiltratievoorziening aangelegd waar regenwater in kan lopen. Bomen die in goede conditie en van waarde zijn, blijven behouden. De slechte exemplaren worden verwijderd en vervangen waar nodig. Door de vergroening komen er in het nieuwe ontwerp 31 meer bomen terug dan dat er weggaan.

Verkeer en parkeren

De woonstraten hebben de functie van erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h. De lengte van de straten is beperkt, de rijbaan is smal en er is geen sprake van sluipverkeer. De aanleg van drempels als snelheidsremmende maatregel is daardoor niet nodig. In combinatie met het verwijderen van bestaande bomen en aanplanten van nieuwe bomen kan een optimale wegindeling worden bereikt, waardoor meer parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Zo wordt de parkeercapaciteit in het Calsplantsoen uitgebreid met 12 parkeerplaatsen en in de Van Houtenlaan en Kranenborgplantsoen met 5 en 2 parkeerplaatsen.

Riolering en afwatering

De riolering bestaat uit een gescheiden rioolsysteem wat dateert uit 1972. Alleen tegenover het winkelcentrum de Wijkerbaan ligt een recenter wooncomplex uit 1987. De riolering is nog niet aan vervanging toe. In het kader van het klimaatbeleid wordt voorgesteld het regenwater dat op de bestrating valt zo veel mogelijk in combinatie met de werkzaamheden van de regenwaterriolering af te koppelen en in de bodem te bergen. De centrale parkeerblokken lenen zich hier het beste voor. De afwatering is nu van de bomen af en dit wordt omgedraaid waar dit kan. Het regenwater komt dan direct ten goede aan de bomen. De boomplaatsen worden duurzaam ingericht met bomengrond of bomenzand (in de de trottoirs) zodat de bomen een voedingsbodem hebben voor de komende decennia. In het Calsplantsoen wordt een deel van de kunststofriolering vervangen om de afstroming te verbeteren.

Openbare verlichting

Een groot deel van de openbare verlichting is nodig aan vervanging toe. Wandarmaturen en de verlichtingsarmaturen op mast zijn al meer dan 25 jaar oud. De meeste lichtmasten zijn al meer dan 45 jaar oud. Het is dus hoog tijd om de openbare verlichting te moderniseren en vernieuwen. Er worden grotendeels nieuwe zwarte lichtmasten geplaatst. De lichtmasten die nog wel hergebruikt kunnen worden. Worden ook zwart geschilderd. De wandarmaturen en de verlichtingsarmaturen op mast, worden vervangen van nieuwe energiezuinige LED verlichtingsarmaturen. Ook wordt gestreefd naar een compleet nieuw kabelnet voor de openbare verlichting. 

planning

We verwachten dat de uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot de straatwerkzaamheden in het in het 3de kwartaal starten en zullen duren tot en met het einde van het 4de kwartaal 2020. Dan kunnen we de bomen en struiken ook geplant worden in het 4de kwartaal 2020 en 1ste kwartaal van 2021.

Van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp

Op woensdag 30 oktober 2019 was er een inloopavond. Tijdens de avond wordt het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de herinrichting uitgelegd.

Tijdens de inloopavond werden er vragen en reacties gesteld over het plan. Vanuit deze reacties en vragen wordt een VO, als het kan, aangepast tot een goedgekeurd Definitief Ontwerp (DO). Tot vrijdag 29 november 2019 was het mogelijk om een reactie te geven op het VO. Dit noemen we het inspraaktermijn.Na de inspraaktermijn bundelen we de reacties en antwoorden in een inspraaknotitie. In de beantwoording onderbouwen wij waarom we het VO wel of niet aanpassen.

Op dinsdag 1 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming gegeven voor het Definitief Ontwerp (DO). Het DO vindt u onder het kopje Downloads.

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk