Van Riemsdijklaan, rioolwerkzaamheden

Home > Inwoners & Ondernemers > Van Riemsdijklaan, rioolwerkzaamheden

Van Riemsdijklaan, rioolwerkzaamheden

De Van Riemsdijklaan ligt in de wijk met Piloten- en Vliegeniersnamen die dateert uit de jaren 1958-1962. De riolering hier is aan vervanging toe. Het gebied ligt relatief hoog en daarom is het nodig maatregelen te nemen om het regenwater tijdelijk hier vast te houden om wateroverlast in de lager gelegen delen van de stad te beperken. Ook zijn de bestaande asfaltverhardingen in de wijk versleten. Deze moeten vervangen worden (door klinker- of asfaltverharding).

De Van Riemsdijklaan is een schoolroute naar het Kennemer College. Enkele jaren geleden is het oostelijk deel van de Van Riemsdijklaan ingericht als fietsstraat. Samen met het aanpassen van de parkeervoorzieningen worden ook de groenvoorziening en de openbare verlichting aangepast. De uitvoering kan in 2020 worden gepland als de participatie volgens planning verloopt.

Maatregelen tegen de wateroverlast

De gemeente Beverwijk is op veel plaatsen bezig om maatregelen te nemen tegen de wateroverlast. Door klimaatverandering komen hevige regenbuien namelijk vaker dan vroeger. Om te voorkomen dat woningen schade oplopen van wateroverlast wordt onder de weg een speciaal pakket aangelegd dat water kan bergen. Zo houden Beverwijkers droge voeten bij hevige neerslag. Tijdens de nieuwe inrichting worden laanbomen geplant en worden op enkele plaatsen gazonvakken aangelegd.

Wat gaat er gebeuren?

Door de rioolwerkzaamheden en de maatregelen tegen de wateroverlast moet de hele straat worden opgebroken. Het riool wordt vervangen door een vuil- en schoonwaterriool. De huisaansluitingen worden aangesloten op het vuilwaterriool. Als gewenst, is het mogelijk om de voorzijden van uw dak aan te sluiten op het schoonwaterriool. Hierdoor komt hemelwater in het schoonwaterriool terecht. Ook komen er klinkers en asfalt die het hemelwater doorlaten. Onder de rijweg wordt een fundering aangelegd die hemelwater kan opslaan. Spoorvorming in de rijweg wordt hiermee voorkomen en water zakt langzaam in de bodem. Ook de trottoirs krijgen nieuwe tegels. Op enkele plaatsen worden gazons aangelegd.

En verder

Wordt het hele gebied Duurzaam Veilig (30 km per uur gebied) ingericht. Om dit te laten slagen komen er 2 verkeersdrempels in de Van Riemsdijklaan bij de Olieslagerslaan en Geysendorfferlaan. In dit gebied wordt een parkeerverbod ingevoerd. Dit houdt in dat auto’s alleen in de parkeervakken mogen parkeren. Bestaande lantaarnpalen worden waar nodig verplaatst.

Van Voorlopig Ontwerp (VO) naar Definitief Ontwerp (DO)

Op woensdag 2 oktober 2019 wordt een inloopavond gehouden. Tijdens de avond wordt het VO voor de herinrichting toegelicht. Tijdens de inloopavond kunnen vragen en reacties worden gesteld over het plan. Op basis van deze reacties en vragen wordt het VO waar mogelijk, aangepast tot goedgekeurd DO.

Na deze informatieavond kunt u tot en met woensdag 23 oktober 2019 uw reactie geven op het VO. Na de inspraaktermijn worden de reacties in een inspraaknotitie gebundeld en beantwoord. In de beantwoording wordt onderbouwd waarom het VO wel of niet aangepast wordt naar aanleiding van de inspraakreacties. Het VO én de inspraaknotitie worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College van B&W. Ná goedkeuring van het college is het ontwerp vastgesteld en definitief. Dit DO en de inspraaknotitie worden hier gepubliceerd .

Planning

  • woensdag 2 oktober 2019 informatie/inspraakavond

  • vaststellen definitief ontwerp 1ste kwartaal 2020

  • informatie aan bewoners mbt defintief ontwerp en uitvoering 1ste kwartaal 2020.

  • uitvoering 2de/3de kwartaal 2020

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkLogo Twitter

Logo Instagram