Het college van de gemeente Beverwijk heeft ingestemd met de regiovisie ‘Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024’. De raad neemt binnenkort een besluit over deze visie. Geweld achter de voordeur is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. In de regiovisie werken 8 gemeenten in Kennemerland en meer dan 50 organisaties samen om huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam te stoppen.

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en jezelf te ontwikkelen. Niet alle mensen hebben thuis zo’n veilige omgeving. In Nederland en ook in de regio Kennemerland is geweld achter de voordeur de meest voorkomende vorm van geweld. De schade die dit veroorzaakt is groot. De afgelopen jaren hebben we ingezet op het verminderen van huiselijk geweld en kindermishandeling, tijdig signaleren en vroegtijdig en adequaat ingrijpen en het verbeteren van de meldcode. Onze opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.

8 gemeenten en meer dan 50 organisaties werken samen in aanpak huiselijk geweld

Om dit te realiseren en geweld daadwerkelijk duurzaam terug te dringen hebben de 8 regiogemeenten in Kennemerland (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort) samen met meer dan 50 organisaties actief op het gebied van zorg, veiligheid en onderwijs een nieuwe regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Deze regiovisie vormt de basis voor een verder te ontwikkelen meerjarig actieprogramma met daarin 11 doelstellingen. In de visie staan gezinnen/huishoudens en de gefaseerde ketenzorg centraal.

20 november 2020