Het college heeft op 22 juni 2021 het concept van de Mobiliteitsvisie (en bijlage) vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De Mobiliteitsvisie is de opvolger van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2011-2020. De conceptvisie kunt u op deze pagina downloaden en ligt van 1 juli tot en met 12 augustus 2021 ter inzage op het Stadhuis. In deze periode kan iedereen een reactie geven. Vervolgens worden de reacties verwerkt en wordt de visie door de gemeenteraad vastgesteld.

Beverwijk heeft de komende jaren te maken met grote opgaven, zoals de groei van de bevolking, de toenemende vraag naar woningen, de energietransitie, klimaatverandering en het werken aan de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven. Deze opgaven vragen om een integrale visie op de leefomgeving, waarin keuzes worden gemaakt over het verdelen van de ruimte. Dit gebeurt in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is eind 2022 gereed. Vooruitlopend hierop hebben we een Mobiliteitsvisie opgesteld. Deze Mobiliteitsvisie is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. In de Mobiliteitsvisie wordt op strategisch niveau beschreven wat onze ideeën en plannen zijn op gebied van verkeer en vervoer. Een integrale, toekomstgerichte visie op mobiliteit maakt het mogelijk dat Beverwijk én kan groeien én bereikbaar, vitaal en leefbaar blijft.