Kunt u 15, 16 en 17 maart niet zelf stemmen? Laat uw stem niet verloren gaan. Machtig iemand om namens u te stemmen.

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U laat iemand anders voor u stemmen door die persoon te machtigen. Dat noemen we stemmen bij volmacht. Die persoon noemen we dan de gemachtigde. Lees hier hoe het werkt.

Welke machtiging is geschikt voor mij?

U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op de verkiezingsdagen. Een machtiging heet officieel een volmacht. Er zijn 2 vormen:

Onderhandse volmacht

 • U vult de ach­ter­kant van uw stem­pas in.
 • U moet (een ko­pie van) uw iden­ti­teits­be­wijs mee­ge­ven aan de per­soon die na­mens u gaat stem­men. Dit mag ook een scan zijn op bij­voor­beeld een smartpho­ne of ta­blet.
 • De ge­mach­tig­de moet in de gemeente Beverwijk wo­nen óf een kie­zers­pas heb­ben.
 • Lees ver­der bij "On­der­hand­se vol­macht".

Schriftelijk volmacht

U vraagt van tevoren schriftelijk een volmacht aan bij de gemeente. Een schriftelijke volmacht is geschikt als:

 • U ie­mand wilt mach­ti­gen die bui­ten de gemeente Beverwijk woont.
 • U geen iden­ti­teits­be­wijs hebt waar­mee u kunt stem­men.
 • U uw mach­ti­ging wilt re­ge­len voor­dat u uw stem­pas hebt (bij­voor­beeld om­dat u op va­kan­tie gaat).
 • Lees ver­der bij "Schrif­te­lij­ke vol­macht".

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kunt u aanvragen vanaf het moment dat u uw stempas hebt. Dit kunt u doen tot op de dag van de verkiezingen.

Zo werkt het

U kunt een ander voor u laten stemmen door de achterzijde van de stempas in te vullen. De gemachtigde moet zelf ook in de gemeente Beverwijk mogen stemmen.

 • U ont­vangt uw stem­pas tus­sen 24 fe­bru­a­ri tot en met 27 fe­bru­a­ri 2021.
 • U vult de ach­ter­kant van de stem­pas in.
 • U en de ge­mach­tig­de on­der­te­ke­nen bei­den de stem­pas.
 • De ge­mach­tig­de neemt uw stem­pas mee naar het stem­bu­reau. Bij het stem­men moet de ge­mach­tig­de een (ko­pie van) uw iden­ti­teits­be­wijs la­ten zien. De ge­mach­tig­de mag dat ook op een smartpho­ne of ta­blet to­nen.

Van tevoren invullen

U mag de onderhandse volmacht niet invullen op een stembureau en de volmacht daar aan iemand anders geven. Vul de achterkant van uw stempas dus van tevoren in.

Volmacht intrekken

Een onderhandse volmacht kunt u tot het laatste moment intrekken. U mag uw stempas aan de gemachtigde terugvragen tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Beverwijk woont. Of wanneer u iemand uit Beverwijk of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat.

Schriftelijk volmacht aanvragen
U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woont. U kunt de volmacht online aanvragen met uw DigiD of u gebruikt het papieren aanvraagformulier.

DigiD linkVolmacht online aanvragen

Liever niet met Digid?

Volg dan onderstaande stappen.

 • U down­lo­adt het aan­vraag­for­mu­lier L8 Vol­macht.
 • U en de ge­mach­tig­de vul­len al­le­bei een deel van dit for­mu­lier in.
 • U print het for­mu­lier en u on­der­te­kent het. De ge­mach­tig­de moet het for­mu­lier ook on­der­te­ke­nen.
 • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u zo indienen:

Per post:
Gemeente Beverwijk
Team Publieke Dienstverlening
o.v.v. Verkiezingen
Postbus 450
1940 AL  Beverwijk

Via e-mail:
Scan of maak een foto van het for­mu­lier en stuur het naar: ver­kie­zin­gen@beverwijk.nl.

Tot wanneer opsturen?

De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur hebben ontvangen.

Aanvraag goedgekeurd

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuisgestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

Op hetzelfde moment stemmen

De persoon die namens u gaat stemmen, moet in de gemeente Beverwijk mogen stemmen. Hij of zij moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.

De gemachtigde neemt mee naar het stembureau:

 • Zijn of haar ei­gen stem­pas
 • De vol­macht
 • Bij een on­der­hand­se vol­macht: een iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf en van u. Dat mag ook een ko­pie of een scan zijn op een smartpho­ne of ta­blet.
 • Bij een schrif­te­lij­ke vol­macht hoeft de ge­mach­tig­de geen iden­ti­teits­be­wijs van u te la­ten zien.

Hoeveel volmachten aannemen?

Als gemachtigde mag u maximaal 3 volmachten aannemen. Dat betekent dat u voor maximaal 3 mensen mag stemmen.