Eind februari krijgen alle huishoudens en bedrijven in Beverwijk en Wijk aan Zee het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen 2024. U krijgt dit per post of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. In deze belastingspecial leest u meer over de gemeentelijke belastingen en tarieven. 

Waarom gemeentelijke belastingen?

De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en werkklimaat in Beverwijk en Wijk aan Zee. Daarvoor voert de gemeente taken uit, zoals bijvoorbeeld: 

 • het ophalen van huisvuil
 • het aanleggen en onderhouden van rioleringen
 • het onderhouden van groen en wegen
 • het beheren van gebouwen, zoals scholen, sportaccommodaties en de begraafplaats. 

Om die taken te kunnen uitvoeren, zijn de inkomsten uit de gemeentelijke belastingen nodig. 

De heffing van gemeentelijke belastingen gebeurt op grond van de Gemeentewet. De regels en tarieven zijn vastgelegd in de belastingverordeningen. Die stelt de gemeenteraad ieder jaar opnieuw vast.

Naast de inkomsten uit gemeentelijke belastingen krijgt de gemeente ook geld van het Rijk. Dat gebruiken we voor stadsontwikkeling en jeugdzorg. Maar ook voor het aanbieden van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, scootmobiels, woningaanpassingen en voor sociale uitkeringen, zoals bijstand.

Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Beverwijk staat op www.beverwijk.nl/bestuur, onder Financiën, begroting en beleid. 

Het aanslagbiljet

Het aanslagbiljet bestaat uit twee onderdelen: 

 • de beschikking Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)
 • de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2024.

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de onroerende zaakbelasting te berekenen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en voor de waterschapsbelasting. Bewaar de beschikking daarom goed. 

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente Beverwijk laat ieder jaar alle onroerende zaken in Beverwijk en Wijk aan Zee taxeren. Dat gebeurt volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). In die wet staat hoe de gemeente de waarde van een woning of niet-woning bepaalt.

Uitgangspunt is de prijs voor een onroerende zaak in de huidige economische situatie. Dat is de prijs die een koper wil betalen als het pand leeg is en onmiddellijk gebruikt kan worden.De WOZ-waarde van een niet-woning wordt bepaald op basis van vergelijkbare huur- en verkoopinformatie. 

De WOZ-waarde geldt voor eigenaren en huurders/gebruikers van onroerende zaken (woning of niet-woning). De WOZ-waarde is de basis voor een aantal gemeentelijke heffingen, rijksbelastingen en de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

Cocensus taxeert in opdracht van de gemeente. De WOZ-waarde wordt jaarlijks per 1 januari bepaald. De WOZ-waarde is de basis voor een aantal gemeentelijke heffingen, rijksbelastingen en de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

Waardepeildatum

Op het aanslagbiljet van 2024 staat de WOZ-waarde op 1 januari 2023. Die datum is landelijk vastgesteld in de Wet WOZ.

Taxatieverslag

De gemeente onderbouwt de waardebepaling van uw onroerende zaak in een taxatieverslag. Dit taxatieverslag kunt u opvragen bij de gemeente: 

Bent u ondernemer? Vraag het taxatieverslag op via https://digitaalloket.cocensus.nl(externe link). U kunt inloggen met het RSIN in combinatie met het aanslagbiljetnummer.

Aangifte inkomstenbelasting

Voor uw aangifte inkomstenbelasting moet u de waarde opgeven die gold voor het jaar waarover u aangifte doet. Dit is nu het belastingjaar 2023. U vindt deze waarde op uw aanslagbiljet gemeentebelastingen dat u voor dat jaar ontvangen heeft. Heeft u de aanslag van 2023 niet meer bij de hand? U kunt die terugvinden via https://digitaalloket.cocensus.nl(externe link)

Doet u een verzoek om een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2024? Dan kunt u de huidige WOZ-waarde gebruiken. Deze vindt u op de aanslag gemeentebelastingen/WOZ-beschikking 2024 en op uw online taxatieverslag.

Gemeentelijke belastingen op het aanslagbiljet

Afhankelijk van uw situatie staan de volgende belastingen op het aanslagbiljet:

 • onroerendezaakbelasting voor het eigendom
 • onroerendezaakbelasting voor het gebruik van een niet-woning
 • roerende zaakbelasting voor het eigendom
 • roerende zaakbelasting voor het gebruik van een niet-woning
 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wie: eigenaren van woningen en niet-woningen en huurders of gebruikers van niet-woningen
Tarief: de hoogte van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde

eigenaar woning0,0802%
eigenaar niet-woning0, 2584%
gebruiker niet-woning0,2165%

Waarvoor: onderhoud van openbare ruimte en voorzieningen. Alle inwoners en bedrijven leveren zo een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van Beverwijk en Wijk aan Zee.

De gemeente heft onroerendezaakbelasting (OZB) over onroerende zaken. Dit zijn woningen, niet-woningen (kantoren, winkels en bedrijfspanden), de grond waarop deze panden staan en overige gronden of percelen.

De situatie op 1 januari 2024 bepaalt of u OZB moet betalen. Als u in de loop van het jaar het object verkoopt en/of verhuist, heeft dit geen invloed op de aanslag OZB over 2024. 

Het berekenen van het OZB-tarief is een ingewikkelde zaak. Bij de begroting voor 2024 bepaalt de gemeenteraad de hoogte van de gewenste inkomsten. Op basis van de gewenste OZB-opbrengst en de getaxeerde WOZ-waarden wordt een tarief bepaald. Stijgt de WOZ-waarde? Dan wordt het tarief lager. En andersom: daalt de WOZ-waarde? Dan stijgt het tarief. Onderstaande tekening laat dit zien.

Woningbezitters betalen ieder jaar Onroerend Zaak Belasting
Bron: ‘VNG-publicatie: Wondere wereld van gemeentefinanciën’

Bij het vaststellen van het OZB-tarief bepaalde de gemeenteraad dat de lasten voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde blijven.

De tarieven voor 2024 zijn voor eigenaren van woningen hoger dan de tarieven van 2023. 

WOZ-waarde op aanslagbiljet voor huurders

Vanaf 1 oktober 2015 wordt de maximale huur van een huurwoning mede vastgesteld op basis van de WOZ-waarde. U kunt als huurder dus belang hebben bij de WOZ-waarde. De gemeente Beverwijk vermeldt daarom de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van huurders. Raadpleeg voor meer informatie uw verhuurder of www.huurcommissie.nl(externe link).

Rioolheffing

Wie: gebruikers van woningen en niet-woningen. 
Tarief:

0 tot en met 300 m3 water€ 197,24
voor elke volgende 300 m3 water of een gedeelte daarvan€ 290,76

Waarvoor: de rioolheffing is een zogenaamde bestemmingsheffing. De opbrengst van deze heffing is bestemd voor een vastgesteld doel. De gemeente gebruikt de rioolheffing om de kosten te dekken voor beheer, onderhoud en vervanging van het riool, de afvoer van afvalwater, en de verwerking en het beheer van hemel- en grondwater. Die laatste taken zijn de zogenaamde zorgplichten van de gemeente. De kosten hiervoor staan los van het feit of een object wel of niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Daarom worden ook de niet direct op het riool aangesloten objecten in de rioolheffing betrokken.

Voor ieder pand wordt rioolheffing geheven. Met een pand wordt niet alleen een woning of andersoortig gebouw bedoeld, maar ook elk zelfstandig te gebruiken deel daarvan. Bijvoorbeeld een appartement, een boven- of benedenwoning of een bedrijfsruimte. De hoogte van de rioolheffing is gebaseerd op het aantal kubieke meters waterverbruik. De gebruiker van het pand moet de belasting betalen.

De gebruiker betaalt de belasting bij het begin van het belastingjaar of vanaf het moment dat het pand in gebruik is. Eindigt het gebruik in de loop van het belastingjaar? Dan kunt u aanspraak maken op ontheffing voor de nog resterende volle kalendermaanden in dat jaar.

Dit geldt niet als de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en een ander perceel in gebruik neemt.

Afvalstoffenheffing

Wie: elk huishouden.
Tarief:

eenpersoonshuishouden€ 245,70
meerpersoonshuishouden€ 376,20

Waarvoor: ophalen en inzamelen van huisvuil en grofvuil, legen van de ondergrondse containers, glas-, plastic- en papierbakken, het vegen van de straten.
De Huisvuilcentrale (HVC) haalt bij iedereen in Beverwijk en Wijk aan Zee het huisvuil op. De gemeente heft afvalstoffenheffing om de kosten van het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval te dekken. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen één- en meerpersoonshuishoudens.

Hoeveel moet u in 2024 betalen

Een paar rekenvoorbeelden: 

Voorbeeld 1

Voor een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,- betaalt de eigenaar 0,0802% van 300.000 = € 240,60.

Voor een gezin bestaande uit meerdere personen met een waterverbruik tot 300m3 betekent dit een belastingaanslag van:

Onroerendezaakbelasting€ 240,60
Rioolheffing€ 197,24
Afvalstoffenheffing€ 367,20
Totaal€ 805,04 per jaar

Voorbeeld 2

Voor een woning met een WOZ-waarde van € 600.000,- betaalt de eigenaar 0,0802% van 600.000 = € 481,20.

Het huishouden in dit rekenvoorbeeld bestaat uit 1 persoon. Deze persoon verbruikt - net als het gezin uit het vorige voorbeeld - niet meer dan 300 m3 water per jaar.

Onroerendezaakbelasting€ 481,20
Rioolheffing€ 197,24
Afvalstofheffing€ 245,70
Totaal€ 924,14 per jaar

Betalen

De gemeente moet de betaling binnen 2 maanden na de dagtekening van de aanslag ontvangen. U kunt de aanslag op 2 manieren betalen:

 • Via automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen tot automatische incasso. Dat heeft als voordeel dat u de aanslag niet in één keer, maar in 9 termijnen betaalt. Dit geldt voor aanslagen hoger dan 

€ 100,- en lager dan € 5.000,-. 

Een automatische incasso kunt u digitaal regelen via https://digitaalloket.cocensus.nl(externe link) 

U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Hier kunt u ook uw (eerder opgegeven) rekeningnummer wijzigen.

 • Via internetbankieren

U kunt de aanslag betalen via iDEAL. Maak daarvoor gebruik van de QR code op de voorkant van de aanslag. Of maak het bedrag over op IBAN-nummer: NL92BNGH0285143875 ten name van Belastingen Beverwijk. Vermeld bij de omschrijving het betalingskenmerk (dat staat op de voorzijde van het aanslagbiljet).

Kwijtschelding

Soms is betalen onmogelijk. Inwoners die te weinig geld hebben, kunnen een aanvraag indienen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente is hierbij gebonden aan de strikte voorschriften van de Rijksoverheid. U kunt kwijtschelding alleen aanvragen voor:

 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing

Voor een aanslag onroerendezaakbelasting is kwijtschelding niet mogelijk.

U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen via het formulier bij het aanslagbiljet. Of digitaal via de website https://digitaalloket.cocensus.nl(externe link) 

Wilt u hulp bij het aanvragen van kwijtschelding?

Het Sociaal team Beverwijk en Socius kunnen u hierbij helpen. Ook kunnen zij met u meekijken of u recht heeft op andere ondersteuning voor mensen met een laag inkomen (uit een uitkering of werk). Zo zijn er bijvoorbeeld diverse regelingen voor mensen met kinderen. Zoals de mogelijkheid om te sporten, een computer aan te schaffen of een collectieve ziektekostenverzekering. 

Wanneer: maandag 4 maart 

Waar: Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk

Hoe laat: 13.00 – 16.30 uur

Wat moet u meenemen: 

 • Inloggegevens DigiD (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Het door u ontvangen aanslagbiljet (als u deze per post heeft ontvangen)
 • Internetbankieren of bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle inwonende personen, ook minderjarigen. Ook eventuele spaarrekeningen
 • De laatste 3 loonstroken en/of uitkeringsspecificaties
 • Paspoort of identiteitskaart
 • Kentekenbewijs van eventuele auto

Bezwaar

Bel eerst met de taxateur

Overweegt u om bezwaar in te dienen tegen de WOZ-beschikking? Maak dan eerst een belafspraak met de taxateur. Dat kan op verschillende manieren:

De taxateur - die de waarde van uw pand heeft vastgesteld - belt u dan, op het door u gekozen moment. De taxateur geeft uitleg over de taxatie. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan de taxateur.  

Misschien kunt u zich vinden in de uitleg. En misschien is er aanleiding tot heroverweging van de waardevaststelling. Dan is een bezwaarschrift niet nodig. Eventuele correcties kunnen in overeenstemming met elkaar direct verwerkt worden.

Bent u het niet eens bent met de WOZ-waarde en/of met de aan u opgelegde belastingaanslag? Dan kunt u gratis bezwaar maken. Dit moet u schriftelijk doen binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. 

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt op 2 manieren bezwaar maken:

 • Met het reactieformulier dat u bij de aanslag ontvangt: vul het formulier in, onderteken het en stuur het naar: Gemeente Beverwijk, de Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA te Heemskerk.
 • Digitaal: scan de QR-code op de brief bij de aanslag of ga naar  https://digitaalloket.cocensus.nl(externe link)U heeft hierbij uw DigiD nodig. Bedrijven kunnen zich aanmelden met het RSIN in combinatie met het aanslagbiljetnummer. 

U krijgt een bevestiging na ontvangst van uw bezwaarschrift. Daarna ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de beslissing op uw bezwaarschrift.

 • Is uw bezwaar gegrond? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag automatisch terug.
 • Is uw bezwaar niet gegrond en u bent het hier niet mee eens? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. De procedure hiervoor staat vermeld op de beslissing op uw bezwaar.

Maak liever geen gebruik van een ‘gratis’ bemiddelaar

Bedrijven die graag voor u willen bemiddelen maken steeds meer reclame dat zij ‘gratis’ bezwaar voor u kunnen maken. Zij werken op ‘no cure no pay’ basis. Behalen zij geen resultaat? Dan hoeft u niet te betalen. Wordt uw WOZ-waarde aangepast? Dan moet de gemeente een wettelijk bepaalde vergoeding betalen. Die vergoeding is veel meer dan de verlaging van de onroerendezaakbelasting die u ontvangt. De vergoeding voor de bemiddelaars moet de gemeente ergens vandaan halen. De gemeente berekent deze kosten door aan haar inwoners. Bezwaar maken via een bemiddelaar is dus helaas niet echt ‘gratis’. 

Neem liever zelf contact met ons op

Dan kunnen wij met u de waarde bespreken en aanpassen als blijkt dat deze niet juist is. Toch liever bezwaar maken? Dat kunt u prima zelf doen zonder bemiddelaar. U kent uw woning zelf namelijk toch het beste.

Online uw belastingzaken regelen: het kan in Beverwijk!

Via www.cocensus.nl of https://digitaalloket.cocensus.nl(externe link) kunt u:

 • uw aanslagbiljet(ten) en het taxatieverslag inzien
 • een belafspraak maken met de taxateur
 • direct bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde of opgelegde aanslag
 • kwijtschelding aanvragen
 • een machtiging voor automatische incasso aanvragen of wijzigen

Om sommige zaken digitaal te regelen is het nodig dat u zich aanmeldt met uw DigiD. Heeft  u nog geen DigiD? Dan kunt u dit aanvragen op www.digid.nl.

N.B. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekst van deze Belastingspecial.