Privacyverklaring

Binnen de gemeente Beverwijk wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van onze gemeente. 

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

De gemeente voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. Voor het uitvoeren van deze taken zijn vaak persoonsgegevens van inwoners en bezoekers nodig. Als u in Beverwijk woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) in de Basisregistratie personen (BRP) bij.

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan het platform van de gemeente, gebruikt zij in veel gevallen ook contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Ook voor taken zoals belastingheffing en fraudebestrijding kan de gemeente Beverwijk persoonsgegevens gebruiken.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben of die een website van de gemeente bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen, personeelsleden, raadsleden en leveranciers.

De gemeente verwerkt ook persoonsgegevens van personen die niet staan ingeschreven bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die de gemeente verwerkt in het geval we te maken hebben met de nabestaanden inzake de huur van een graf.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

In de omgang met uw persoonsgegevens gebruikt de gemeente Beverwijk een aantal uitgangspunten:

 • rechtmatigheid
 • doelbinding
 • noodzakelijkheid en minimale gegevensverwerking
 • gegevens moeten juist en actueel zijn
 • niet langer bewaren dan noodzakelijk
 • veilig en integer

Verstrekking aan derden

De gemeente Beverwijk verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Toezicht

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijzen wij u naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens

Websitebezoek - cookies en Google Analytics

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website beperken.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analyticsdienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website kunnen optimaliseren aan de hand van het bezoekersgedrag. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan Beverwijk.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, echter nooit ter identificatie van individuele personen. Ook hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat Google alleen als verwerker mag optreden bij de verwerking van uw gegevens. De gemeente Beverwijk maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte gegevens, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Telefoon en chatgesprekken

Telefoon en chatgesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is. Privacygevoelige informatie kan niet via een chatbericht worden opgevraagd.

Uw rechten en inzageverzoek

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt
 • inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt
 • correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren
 • recht van verzet: betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken
 • recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen
 • recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking

U kunt uw verzoek tot inzage-, wijziging- of verwijdering van persoonsgegevens digitaal of schriftelijk indienen. Als u dit digitaal doet, heeft u uw DigiD nodig. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u in beide gevallen vragen om u te identificeren. Voor overige verzoeken kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Let op: Indien u jonger dan 16 jaar oud bent, mogen wij uw verzoek alleen in behandeling nemen na akkoord van uw wettelijk vertegenwoordiger. Wij kunnen u daarom vragen samen met uw wettelijk vertegenwoordiger langs te komen bij de balie van het gemeentehuis.

Datalek

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen indien nodig de betrokken personen informeren over het verlies.

Mochten uw gegevens betrokken zijn bij een datalek van de gemeente, dan:

 • informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
 • vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt treffen;
 • documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden.

Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar onze functionaris gegevensbescherming.

Heeft u nog vragen?

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat dit privacystatement niet alle informatie. Mocht u specifieke vragen hebben over een casus of dossier, dan kunt u hiervoor allereerst bij uw contactpersoon om informatie vragen. Weet u niet wie dat is, wilt u dit niet of heeft u geen contactpersoon, dan kunt u ook direct onze functionaris gegevensbescherming benaderen.

Heeft u klachten?

Als u klachten heeft over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen we dat graag. U kunt ook hiervoor contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.