Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Het doel van de Omgevingswet is meer snelheid, flexibiliteit en samenhang bij ruimtelijke ontwikkelingen. De Omgevingsvisie en de Omgevingseffect Rapportage (OER) zijn een verplicht en ook belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie stelt kaders. De OER beschrijft de gevolgen van de Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving.

De (ontwerp) Omgevingsvisie Beverwijk

Beverwijk wil een volwaardige en aangename gemeente zijn om in te wonen, werken en leven. Samen met onze inwoners, ondernemers en ketenpartners hebben we de ambities voor de gemeente opgehaald. Deze richten zich op een leefomgeving waarin mensen gelukkiger, gezonder en veiliger zijn. De gemeente Beverwijk zet zich de komende decennia in voor een ‘Brede welvaart en een gezonde leefomgeving’.
Het college heeft in november 2023 de (ontwerp) Omgevingsvisie voor Beverwijk vastgesteld. Deze beschrijft de ambities als 7 welvaartsversnellers. Zij vormen de uitgangspunten om te vertalen in beleid, programma's en projecten. En ook bij afspraken met partners. Zij helpen ons om prioriteiten te stellen.

De Omgevingsvisie geeft zowel een beschrijving van de fysieke leefomgeving, als van de Beverwijkse opgaven. Het gaat daarbij om belangrijke thema's als wonen, cultureel erfgoed, landschap, natuur, (energie-) infrastructuur, ruimtelijke ordening, economie, gezondheid, duurzaamheid, milieu, water en sociale en culture infrastructuur of voorzieningen.
Ook geeft de visie per gebied een meer specifieke ontwikkelrichting. Het centrum stedelijk gebied heeft bijvoorbeeld andere accenten en aandachtspunten dan de woonwijken of het bedrijventerrein. Per gebied staan we stil bij de gewenste milieukwaliteit en maken we afwegingen voor nieuwe ontwikkelingen.

De Omgevingsvisie is een beleidsdocument waar de gemeente zich aan moet houden. En de visie vormt de basis voor het omgevingsplan, dat voor iedereen juridisch bindend is.

Omgevingseffectrapportage (OER)

De Omgevingseffectrapportage beschrijft de gevolgen van de keuzes in de Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving. Naast ‘traditionele’ milieuaspecten als landschap, natuur, verkeer en hinder, gaat de OER ook in op sociale en economische aspecten, gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid. In totaal beoordeelt de OER 23 verschillende thema’s.
De OER geeft eerst de foto van de leefomgeving. Hoe ziet deze er nu (in 2023) uit en hoe in 2040 als we geen Omgevingsvisie opstellen. Dit noemen we de referentie situatie. Vervolgens beoordeelt de OER de 7 welvaartsversnellers. In hoeverre halen we de ambities in 2040 en waarvan is dit afhankelijk. En in hoeverre blijven de benoemde thema’s gelijk of verbeteren ze ten opzichte van de referentie situatie. Een Digitale OER met daarin een Dashboard van de leefomgeving laten dit zien.

De Omgevingseffectrapportage ondersteunt de besluitvorming rondom de Omgevingsvisie. Het beoordeelt in hoeverre de beschreven ambities haalbaar zijn. En het geeft aanbevelingen voor versterking van volgende ontwikkelingen en het omgevingsplan.

Ter inzage en zienswijzen

Vanaf 8 november 2023 tot 8 januari 2024 heeft de (ontwerp) Omgevingsvisie Beverwijk en de Omgevingseffectrapportage ter inzage gelegen. Na afloop van de terinzagelegging verwerken wij alle zienswijzen en adviezen in een nota van zienswijzen. Daarin staat of en hoe wij de reacties betrekken bij de Omgevingsvisie en de OER.
Deze bieden wij samen met de (ontwerp) Omgevingsvisie en de OER voor advies aan aan de Commissie M.E.R. Uiteindelijk gaan alle stukken ter vaststelling naar de gemeenteraad. Bezwaar maken op de Omgevingsvisie en de OER is niet mogelijk. Dit komt omdat de Omgevingsvisie alleen bindend is voor de gemeente.