De planning en control cyclus (P&C cyclus) van de gemeente Beverwijk bestaat uit een tweetal hoofdactiviteiten en beslaat een periode van 3 jaar. Tijdens die 3 jaar worden een 5-tal producties opgesteld.

  • Planning: het plannen van het uit te voeren beleid in de vorm van maatschappelijke doelen (outcome), resultaten (output), en toewijzing van acties en middelen (input). Hieronder vallen de kadernota (voorbereiding op) en de begroting (uitwerking van).
  • Control: het beheerst uitvoeren van en sturen op de realisatie van de planning zoals opgenomen in de begroting en het afleggen van de verantwoording daarover. Hieronder vallen de voor- en najaarsnota en de jaarstukken.

Direct naar:

Website begroting 2023

Planning & Control cyclus

Uitleg over planning en controlcyclus

Kadernota

De Kadernota kan gezien worden als het begin van een nieuwe cyclus. In de Kadernota worden nieuwe thema’s ingebracht, de voortgang van het coalitieakkoord geëvalueerd en worden belangrijke afwegingen zoals het financieel kader voorgelegd voor het opstellen van de begroting van het komend jaar. In de kadernota worden de financiële en beleidsmatige kaders benoemd. Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen worden vertaald in het financieel meerjarenperspectief. Door alle beleidsontwikkelingen te verzamelen kan een integrale afweging plaatsvinden. Afhankelijk van het financieel perspectief kan nieuw beleid gestart worden of moeten er juist ombuigingen ingezet worden. Een combinatie is ook mogelijk, ombuigingen realiseren om ruimte te creëren voor nieuw beleid. Tevens wordt het investeringsplan bij het opstellen van de kadernota geactualiseerd. Met het vaststellen van de kadernota stemt de raad in met het stramien voor komende programmabegroting en meerjarenraming. De kaders zijn daarmee bepaalt, het college werkt deze verder uit in een programmabegroting.

Programmabegroting

De programmabegroting is een uitwerking van de kadernota en het coalitieakkoord. De kwaliteit van de programmabegroting (inrichting en input) bepaalt de kwaliteit van de inhoud van de tussenrapportages en de programmarekening. 

De begroting stelt de volgende zaken per programma vast: 

  • Wat willen wij bereiken? doelstellingen
  • Wat gaan wij daarvoor doen? activiteiten
  • Wat mag het kosten? geld

De begroting moet 15 november zijn ingediend bij de Provincie. (toezichthouder)

Voorjaarsnota Najaarsnota

Een voorjaars en najaarsnota geeft de raad de gelegenheid om (bij) te sturen. 

Hierin informeert het college aan de raad over afwijkingen en relevante ontwikkelingen. Afwijkingen moeten tegenover de gestelde doelstelling in de begroting afgezet worden waarmee de voortgang inzichtelijk wordt, zowel beleidsmatig als financieel. Aangegeven wordt of een afwijking incidenteel of structureel is en in welke mate de afwijking kan worden beïnvloed. De structurele afwijkingen voor de jaren na het rapportagejaar worden via deze wijze niet als een begrotingswijziging verwerkt. Waar mogelijk worden de 1e tussenrapportages al in de komende begroting verwerkt. 

Een belangrijk onderdeel van de rapportage is de voortgang van de investeringen. De bijgestelde prognoses van de realisatie van een investering leidt tot aanpassing van de kapitaallasten. Daarnaast is het belangrijk dat budgettaire verplichtingen actueel zijn.

Jaarstukken

Met de jaarstukken, onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. 

Met de jaarstukken legt  het college over de volgende zaken per programma verantwoording af:

  • Wat hebben wij bereikt? doelstellingen
  • Wat hebben wij daarvoor gedaan? activiteiten
  • Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? geld

De jaarstukken moeten uiterlijk 15 juli zijn ingediend bij de Provincie. (toezichthouder)

Zijn de pdf-bestanden niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?