De planning en control cyclus (p&c cyclus) van de gemeente Beverwijk duurt 2 jaar. De cyclus start met de voorjaarsnota. Daarna volgt de programmabegroting en meerjarenraming. Tijdens het jaar stelt het college van B&W twee bestuursrapportages op. De eerste rapportage staat in de voorjaarsnota. De tweede in de najaarsnota. De cyclus eindigt met de jaarstukken.

 Planning & Control cyclus

Uitleg over planning en controlcyclus

Voorjaarsnota

Het college start de begrotingsvoorbereiding met het schrijven van een voorjaarsnota. Deze nota is het eerste sturingsinstrument voor de gemeenteraad. De voorjaarsnota geeft een beeld van wat de raad wil bereiken. Verder geeft de voorjaarsnota informatie over lokale heffingen/belastingen en afwijkingen op de begroting. De voorjaarsnota is het middel om het debat voeren over de uitgangspunten die de raad wenst. De raad geeft hiermee aan het college van B&W toestemming (mandaat) deze uitgangspunten te verwerken in een concept-programmabegroting met een meerjarenraming.

Programmabegroting inclusief meerjarenplanning

De programmabegroting is een van de belangrijkste hulpmiddelen van de raad. Het laat zien wat de raad en het college dit jaar en daarna willen bereiken en wat het kost. Het coalitieakkoord en het collegeprogramma maken onderdeel uit van de programmabegroting. De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de financiën van de gemeente Beverwijk.

Najaarsnota

Met de najaarsnota informeert het college de raad over aanpassingen op de lopende programmabegroting. Dit gaat zowel over de financiën als wijzigingen in de uitvoering. 

Jaarstukken

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de p&c cyclus. Met de jaarstukken geeft het college uitleg aan de raad over wat bereikt is. De jaarstukken bestaan uit:

  • Samenvatting
  • Jaarverslag
  • Jaarrekening

Een accountant kijkt de jaarstukken na en geeft zijn oordeel in een verklaring. Ook stelt de accountant vast of de kosten en opbrengsten volgens de wet zijn ontstaan. De verklaring biedt hij aan de raad aan. Vervolgens bespreekt de raad de jaarstukken en keurt ze goed.

Zijn de pdf-bestanden niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?