Hoe kunt u een initiatief of vergunning aanvragen

Hiervoor volgt u het stappenplan hieronder.

Nieuwe werkwijze aanvraag omgevingswet

Stap 1: Zelfonderzoek

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen of een gebouw anders te gebruiken, kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Dit kunt u zelf controleren op de website Omgevingsloket online.

Uit het zelfonderzoek kunnen 3 mogelijkheden komen:

 1. Uw plan/initiatief heeft geen vergunning nodig. U kunt gewoon beginnen.
 2. Voor uw plan/initiatief heeft u een vergunning nodig en alles is duidelijk. U hoeft geen vooroverleg met de gemeente te hebben. Ga naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.
 3. Voor uw plan/initiatief heeft u een vergunning nodig en u denkt dat het niet past in het omgevingsplan. Overleg met de gemeente is een goed idee. Ga naar stap 2: Het Vooroverleg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Leefomgeving via telefoonnummer 0251 256 256 of via e-mailadres omgevingsdesk@beverwijk.nl.

Stap 2: Vooroverleg

Bij moeilijke plannen is het handig om eerst te overleggen met de gemeente. Zo weet u of uw idee mogelijk is en voorkomt u extra kosten.

Er zijn twee stappen:

 • Stap 2a: het Indicatieverzoek genoemd.
 • Stap 2b: het Omgevingsinitiatief genoemd.

Stap 2a: Indicatieverzoek indienen

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient, kunt u een advies krijgen over uw plan. Het Indicatieverzoek is bedoeld voor de iets complexere initiatieven. U vraagt met dit verzoek of de gemeente een indicatie kan geven of zij het plan wenselijk vindt en of zij een inschatting kan maken of het plan/initiatief juridisch haalbaar is. Het vooroverleg is niet verplicht.

Dit is een eerste globale beoordeling op basis van niet al te gedetailleerde informatie.

Het Indicatieverzoek wordt behandeld door een intaketeam dat uit verschillende vakdisciplines van de gemeente bestaat. Er wordt gewerkt met een intaketafel (een overlegplatform), waarvoor u eventueel kan worden uitgenodigd.

De gemeente streeft ernaar om het Indicatieverzoek binnen zes weken af te ronden, afhankelijk van de complexiteit van uw plan. Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet, daardoor is het wat drukker. De behandeling van uw Indicatieverzoek kan hierdoor langer duren. De kosten voor de behandeling van het Indicatieverzoek zijn € 258,15. Het Indicatieverzoek is niet verplicht, maar het kan u wel helpen.

Welke documenten moet u voor het Indicatieverzoek meesturen?

Schetstekeningen:

 1. situatie (bestaand en nieuw, inclusief maatvoering);
 2. plattegronden van de bouwlagen van het bouwwerk (bestaand en nieuw, inclusief maatvoering);
 3. gevelaanzichten bestaand en nieuw (incl. maatvoering);
 4. niet verplicht, maar wel wenselijk: foto’s van de bestaande situatie en omliggende omgeving.

Heeft u ook verkeersadvies nodig?

Dan hebben wij ook onderstaande gegevens nodig:

Hieronder vindt u het formulier dat u kunt gebruiken:

Indicatieverzoek

Wat doet de gemeente?

We koppelen één contactpersoon aan uw plan/initiatief.

We controleren of uw plan/initiatief past in het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waarvoor een stuk grond of gebouw mag worden gebruikt. Als uw plan/initiatief niet past in het bestemmingsplan, dan kijken wij of het toch wenselijk is en/of (juridisch) haalbaar kan worden.

Ook bekijken wij ook of uw plan stedenbouwkundig acceptabel is en of er specifieke aandachtspunten zijn voor verkeer of parkeren.

Nadat alles is bekeken, ontvangt u ons advies op het Indicatieverzoek per e-mail. We geven in deze e-mail een indicatie/inschatting of uw plan/initiatief wel, niet of onder voorwaarden mogelijk is en wat het vervolgtraject kan zijn. U kunt hiertegen geen bezwaar maken.

Voor wat betreft de uitslag zijn er drie opties:

 1. Bij een complex plan: wij adviseren u om een Omgevingsinitiatief in te dienen. Ga hiervoor naar stap 2b: Omgevingsinitiatief indienen.
 2. Bij een niet complex plan: wij adviseren u een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Ga hiervoor naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.
 3. Uw plan is beoordeeld en niet wenselijk en juridisch niet haalbaar. Wij adviseren u te stoppen met dit plan.

Stap 2b: Omgevingsinitiatief indienen

Omgevingsinitiatief: bij grote plannen en/of complexe plannen (BOPA)

Naar aanleiding van uw Indicatieverzoek, kunnen wij u adviseren om een Omgevingsinitiatief in te dienen. U kunt ook zonder Indicatieverzoek direct starten met een Omgevingsinitiatief, maar dan loopt u het risico dat u kosten maakt voor een plan/initiatief dat voor de gemeente niet wenselijk is.

Bij een Omgevingsinitiatief moet u meer gedetailleerde informatie verstrekken. De gemeente gaat nu echt inhoudelijk naar uw plan/initiatief kijken. Alle vakspecialisten worden hierbij betrokken. Er wordt hier gewerkt met de Omgevingstafel (een overlegplatform) waarvoor u kan worden uitgenodigd. U ontvangt een tussenrapportage waarin aangegeven wordt welke kant het op gaat en of er nog aanvullende stukken nodig zijn. Het eindrapport geeft u een standpunt over de definitieve haalbaarheid en over het verder uitwerken van uw plan/initiatief en het vervolgtraject richting het definitief aanvragen van de omgevingsvergunning.

Aan het behandelen van het omgevingsinitiatief zijn kosten (leges) verbonden. Deze zijn €1040,- . Dit bedrag wordt (deels) verrekend met de legeskosten van een eventueel later te verlenen omgevingsvergunning.

Indieningsvereisten Omgevingsinitiatief

 • schets/tekening van de bestaande situatie (schaal 1:500 of 1:1000);
 • schets/tekening van de nieuwe situatie (schaal 1:500 of 1:1000);
 • plattegrond van de bestaande en nieuwe bouwla(a)g(en) van het bouwwerk dat wordt gebouwd;
 • dwarsdoorsnede van de bestaande en nieuwe toestand;
 • alle gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe toestand, inclusief belendingen.
 • Niet verplicht, maar wel wenselijk: foto’s van de bestaande situatie en bebouwing inclusief de omgeving en voorbeelden van vergelijkbare (bouw)plannen;
 • Niet verplicht, maar wel wenselijk: een impressie van de nieuwe situatie.

Heeft u ook verkeersadvies nodig?

Dan hebben wij ook onderstaande gegevens nodig:

 • Een overzicht van de m2 BVO's van de oude en nieuw te realiseren situatie;
 • Inzicht in de oude te vervangen functie(s) en nieuwe functie(s) conform Nota Parkeernormen en Afkoopregeling Parkeren 2024;
 • Een schetsontwerp van de aangrenzende openbare ruimte met maatvoering;
 • Een motivering/berekening van parkeerbalans conform Nota Parkeernormen en Afkoopregeling Parkeren 2024.

Hieronder vindt u het formulier dat u kunt gebruiken:

Omgevingsinitiatief aanvragen

Hoe werkt het?

 1. We koppelen één contactpersoon (behandelaar of projectleider) aan uw plan/initiatief.
 2. We vragen u om eventueel uw plan/initiatief toe te lichten aan de Omgevingstafel.
 3. Samen met verschillende disciplines binnen de gemeente beoordelen we of uw plan aan alle voorwaarden en relevante wet- en regelgeving voldoet.
 4. We kijken ook of alle benodigde onderzoeken al aanwezig zijn of goed zijn uitgevoerd. En of sommige onderzoeken nog moeten worden aangeleverd of kunnen worden uitgevoerd op een later moment. Dit alles wordt vastgelegd in een tussenrapportage.
 5. Als het college van burgemeester en wethouders of in bijzondere gevallen de gemeenteraad nog niet was betrokken, dan worden zij in deze fase geïnformeerd.
 6. Het plan wordt verder door u uitgewerkt en wij begeleiden u hierbij. Mocht het nodig zijn, sluiten we met u een intentieovereenkomst of een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst staan de plankosten die worden berekend en vastgelegd. Plankosten zijn de kosten die de gemeente maakt voor ambtelijke inzet bij het uitvoeren van de ruimtelijke besluiten en procedures.
 7. U stuurt eventueel aanvullende stukken en de getekende overeenkomst(en) naar de gemeente. Deze worden weer beoordeeld en besproken.
 8. Daarna ontvangt u het eindrapport. Hierin staat of uw plan/initiatief wel, niet of onder voorwaarden (definitief) haalbaar is en hoe het vervolgtraject eruitziet. U kunt hier formeel geen bezwaar tegen maken.
 9. Is het plan (definitief) akkoord? Dan wordt u in de brief geadviseerd een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 
  Ga naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.

Stap 3. Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen op een landelijke website, het digitale omgevingsloket (DSO). Hiervoor heeft u een DigiD of eHerkenning nodig. Op deze website staat duidelijk aangegeven welke informatie en papieren u nodig heeft voor uw aanvraag.

Stap 4: Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning

Nadat wij uw aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en wijst de gemeente een contactpersoon aan. Als de aanvraag niet compleet is, geven wij dat aan. U moet de ontbrekende stukken dan opsturen, anders kunnen wij de aanvraag omgevingsvergunning niet in behandeling nemen. Onder de Omgevingswet neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Volgens de nieuwe regels duurt het meestal niet langer dan 8 weken voordat we een besluit nemen over uw vergunningaanvraag. Soms kan het wel iets langer duren, maar dat komt niet vaak voor. Alle aanvragen voor omgevingsvergunningen kunt u vinden op de pagina Bekendmakingen.

Stap 5: Starten met uw (bouw)plan

Nadat u uw omgevingsvergunning heeft ontvangen, mag u starten met bouwen of verbouwen. Als u begint met bouwen moet u dat online melden bij de gemeente. Dit kan op de pagina Bouw aanmelden en afmelden. Is de verbouwing klaar? Dan moet u uw bouw of verbouwing afmelden. Ook dat moet op de pagina Bouw aanmelden en afmelden.

Het betrekken van uw omgeving (participatie)

Het is belangrijk om de mensen om u heen te betrekken bij uw plannen. Dit betekent dat u met hen praat en luistert naar hun mening. Het is verstandig dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. Wij kijken naar wie u heeft betrokken, hoe u dit heeft gedaan en wat u met hun mening heeft gedaan.

Participatie gids

Het is handig om te weten dat de hoeveelheid en manier van betrekken afhangt van hoe groot uw plan is en wat voor effect het heeft op de omgeving. Over het algemeen geldt: hoe groter uw plan, hoe belangrijker het is om de mensen erbij te betrekken. Er is een handige gids die kan helpen. U kunt deze gids hier vinden.

Participatie QuickScan

Een ander handig hulpmiddel om een beeld te krijgen van de impact van uw plan is onze QuickScan.  

Door de vragen in de QuickScan in te vullen kunt u voor uzelf een beeld vormen van de aard en omvang van het initiatief en wat het effect hiervan kan zijn op de omgeving. Geef per vraag aan welk antwoord het beste bij uw initiatief past. De uitkomst van de QuickScan geeft een indicatie of u veel of weinig participatie moet organiseren.

De QuickScan

Heeft u vragen of hulp nodig?

Bovenstaand stappenplan geeft op hoofdlijnen een overzicht van de stappen die doorlopen worden bij ruimtelijke plannen en initiatieven. Omdat ieder plan uniek is, kunnen er aanvullende stappen, afspraken (met bijvoorbeeld andere overheden of instanties) of onderzoeken nodig zijn. Wij proberen u daar zo goed mogelijk over te informeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Leefomgeving via telefoonnummer 0251 256 256 of via e-mailadres omgevingsdesk@beverwijk.nl.