Als u iets wil bouwen dan heeft u daarvoor in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Wij kijken of wat u wil bouwen ook kan. Dit doen wij op basis van de geldende regels. Deze regels staan onder andere in bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Op deze pagina leest u wat bestemmingsplannen zijn, wat beheersverordeningen zijn en hoe deze ontwikkelen. Ook leest u wat uw opties zijn als een (bouw) plan niet past binnen de vastgestelde regels.

Wat is een bestemmingsplan?

Elk bouwwerk en alle stukken grond binnen de gemeente Beverwijk hebben een bestemming. Bijvoorbeeld een woon-, horeca-, bedrijfs- of agrarische bestemming. Deze bestemmingen zijn vastgelegd in een bestemmingsplan.

In een bestemmingsplan is opgeschreven waar en hoeveel er gebouwd mag worden. Ook is beschreven waar het bouwwerk, het gebouw, de grond of de openbare ruimte voor gebruikt mag worden. En aan welke voorwaarden de bouw moet voldoen.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

In de wet(externe link) staat omschreven hoe een bestemmingsplan tot stand komt. Dit verloopt in fases:

  • fase 1: Voorbereiding
  • fase 2: Ontwerp
  • fase 3: Vaststelling
  • fase 4: Beroep

Fase 1: Voorbereiding

Wij bereiden een bestemmingsplan voor. Dit heet een 'voorontwerpbestemmingsplan'. Op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u inspreken. Hoe en wanneer u kunt inspreken, wordt bekend gemaakt bij de Openbare bekendmakingen. De inspraakperiode duurt meestal 6 weken.

In die periode vragen wij ook verschillende instanties om naar het bestemmingsplan te kijken. Zij kijken vanuit hun vakgebied; zoals het Hoogheemraadschap, de inspectie ruimtelijke ordening en de provincie.

Na deze inspraakperiode bekijken wij de (inspraak)reacties. Deze (inspraak)reacties leiden regelmatig tot aanpassingen in het bestemmingsplan.

Fase 2: Ontwerp

Nadat de (inspraak)reacties zijn verwerkt in het bestemmingsplan is er een 'ontwerpbestemmingsplan'. Dit ontwerpbestemmingsplan kunt u daarna voor een periode van 6 weken bekijken. We noemen dat 'terinzagelegging'. Wanneer deze periode begint, kondigen wij onder andere aan op onze website bij de Openbare bekendmakingen.

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Hoe u kunt reageren staat bij de aankondiging. Een reactie op het ontwerpbestemmingsplan heet officieel een 'zienswijze'.

Fase 3: Vaststelling

Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven en deze reactie wordt gezien als een motivering van het bestemmingsplan. Als de terinzagelegging (fase 2) voorbij is, moet de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen 12 weken vaststellen.

Na de vaststelling kan het bestemmingsplan niet meer worden veranderd. Het plan is dan officieel een vastgesteld bestemmingsplan. Een vastgesteld bestemmingsplan wordt aangekondigd in de Staatscourant(externe link) en bij de Openbare bekendmakingen.

Fase 4: Beroep

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, is er opnieuw een periode van 6 weken. In deze periode kunt u het vastgesteld bestemmingsplan bekijken. Ook deze periode wordt aangekondigd in de Staatscourant(externe link) en bij de Openbare bekendmakingen. Binnen deze 6 weken kunt u beroep indienen tegen de vaststelling. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoe u bezwaar kunt maken staat bij de aankondiging. Let op, u moet een belanghebbende zijn om beroep te kunnen indienen. Dit betekent dat u alleen in beroep kunt gaan als u zelf te maken heeft met het bestemmingsplan. Het gaat bijvoorbeeld over uw bouwwerk/grond.

Er bestaat ook een mogelijkheid om het bestemmingsplan tijdelijk te pauzeren. Dit het een ‘voorlopige voorziening’. U kunt aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen voor een voorlopige voorziening. Een voorwaarde hiervoor is dat u ook in beroep bent gegaan.

Is er geen verzoek gedaan om een voorlopige voorziening en is er niemand in beroep gegaan? Dan is het bestemmingsplan de dag na afloop van de terinzagelegging (fase 3) geldig. Het bestemmingsplan is op dat moment 'onherroepelijk' en treedt deze in werking.

Wat is een beheersverordening?

Als een gemeente in een bepaald gebied geen of weinig nieuwe ontwikkelingen verwacht kan een beheersverordening worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij woonwijken. Een beheersverordening vervangt in die situaties een bestemmingsplan.

Verder is de werking van een beheersverordening te vergelijken met de werking van een bestemmingsplan. Ook in een beheersverordening zijn bestemmingen en regels opgenomen.

Hoe komt een beheersverordening tot stand?

In de wet(externe link) is geen procedure opgenomen voor de beheersverordening. Omdat het een verordening is, gaat de vaststelling ongeveer hetzelfde als andere verordeningen die gemeente vaststellen.

Er is bij een beheersverordening geen bezwaar bij de gemeenteraad of beroep bij de bestuursrechter mogelijk. Inspraak is niet verplicht en er kan geen beroep worden gemaakt. Dat betekent dat een beheersverordening veel sneller tot stand kan komen dan een bestemmingsplan. Wel is er ook bij de beheersverordeningen een inspraakmoment.

Waar kan ik terugvinden welke bestemming mijn grond/ bouwwerk heeft?

U kunt hier een overzichtskaart van gemeente Beverwijk downloaden. Op de kaart kunt u zien welk bestemmingsplan geldig is. Wilt u een bestemmingsplan inzien? Klik dan op de titel van het juiste gebied. Het bestemmingsplan wordt daarna automatisch geopend. U kunt zien welke bestemming er op uw bouwwerk of grond rust. En wat de regels zijn die daarvoor gelden.

U kunt de bestemmingsplannen en beheersverordeningen ook terugvinden op Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Wat als mijn (bouw)plan afwijkt?

Past uw (bouw)plan niet binnen de regels in het bestemmingsplan of beheersverordening? Dan betekent dit niet meteen dat er niet met uw plan kan worden meegewerkt. Er bestaan namelijk afwijkingsmogelijkheden.

Kruimelgevallen

Er zijn categorieën waarbij u kunt afwijken van de regels van een bestemmingsplan of beheersverordening. Deze categorieën worden ook wel de kruimelgevallen(externe link) genoemd. Het kan voorkomen dat wat u wilt doen, past binnen deze kruimelgevallen. Deze kruimelgevallen kunt u vinden in artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

  • Valt uw plan binnen een van deze kruimelgevallen? Dan kunnen wij meewerken aan het afwijken van het bestemmingsplan of een beheersverordening. Dit wordt getoetst aan ons kruimelgevallenbeleid. Als er moet worden afgeweken van een bestemmingsplan of een beheersverordening heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.
  • Valt uw plan niet binnen de kruimelgevallen? Ook dan kan ook tot afwijken worden overgegaan. Dit gaat door middel van een omgevingsvergunning die wordt verleend met een uitgebreide procedure.

Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet?

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet zal voor veel veranderingen zorgen in het vergunningenproces. De bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden omgezet naar één Omgevingsplan. Wilt u weten wat deze wijzigingen precies met zich meebrengen en wat dat concreet voor u betekent? Dat kunt u op onze website lezen bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Dit kan via bestemmingsplannen@beverwijk.nl

Informatie over bouwen en wonen en vergunningen

Heeft deze informatie u geholpen?