Het college van B&W heeft besloten om een flink aantal maatschappelijke en culturele organisaties geld te geven als steun in de rug na de coronacrisis. Het gaat om budget dat de gemeente van het rijk heeft ontvangen. Ook wordt extra ingezet op hulp aan inwoners en ondernemers met financiële problemen.

Tegemoetkoming voor culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen

Gemeenten krijgen van het rijk extra financiële middelen voor de gevolgen van de coronacrisis op verschillende terreinen. Een deel daarvan is bedoeld om compensatie te bieden aan maatschappelijke en culturele organisaties. De gemeente Beverwijk heeft ervoor gekozen om de middelen uit te keren aan de organisaties die het rijk voor ogen had. En een financiële tegemoetkoming te geven aan culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen. Het gaat om organisaties die een vaste subsidierelatie met de gemeente hebben. De organisaties die in aanmerking komen hebben al een brief ontvangen van de gemeente over de tegemoetkoming.

De organisaties mogen zelf bepalen hoe ze het geld besteden

De gevolgen van de coronamaatregelen blijken voor elke organisatie anders te zijn. Organisaties hebben soms te maken met financiële schade door minder inkomsten of juist extra uitgaven. Dat kunnen ze met dit geld compenseren. Daarnaast verwacht het college dat organisaties het geld ook goed kunnen gebruiken voor herstel en om de loop er weer in te krijgen. Veel organisaties zijn leden of deelnemers kwijt geraakt. En juist die zijn belangrijk voor een bloeiend sociaal en cultureel leven.

Ook extra aandacht voor schuldenproblemen

De gemeente heeft ook steunbudget van het rijk gekregen om inwoners met (dreigende) schulden te helpen. Tijdens de coronacrisis heeft het kabinet veel inkomensregelingen ingezet om ondernemers en zelfstandigen financieel te ondersteunen. Toch kunnen er mensen in financiële problemen zijn gekomen. De gemeente wil inwoners en ondernemers met (dreigende) schuldenproblemen zo vroeg mogelijk helpen. Dat gebeurt door extra inzet op verschillende plekken, zoals bij het Loket Geldzaken, het Sociaal team en de gemeente zelf. Het gaat niet om financiële ondersteuning, maar om begeleiding en advies. Er zijn bijvoorbeeld verschillende regelingen voor inwoners met een minimum inkomen of voor bedrijven. Kijk bij Werk en inkomen als u wil weten of advies kunt gebruiken. U kunt hier ook een afspraak maken voor het spreekuur Geldzaken. Of u kunt hiervoor het algemene nummer van de gemeente bellen: 0251-256 256.