Door veroudering van de openbare ruimte aan de Zuiderkade is de gemeente daar sinds eind augustus 2023 aan de slag. Dit werk verloopt in verschillende fases. Lees hier de laatste stand van zaken. 

In 2022 is samen met ondernemers en bewoners een ontwerp uitgewerkt. Daarbij zijn zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid voor de ondernemers als uitgangspunt meegenomen. De maatregelen bestaan in hoofdzaak uit:

 • het vervangen en toevoegen van openbaar groen en bomen;
 • het aanpassen van parkeervoorzieningen;
 • het aanbrengen van een nieuwe rijweg met verkeer remmende maatregelen op de T-splitsingen (zonder de bedrijvigheid te hinderen);
 • het aanbrengen van een voetpad;
 • het verbeteren van de bestaande inritten naar bedrijven;
 • en het vervangen van de openbare verlichting.

Aannemer Heijmans is sinds 21 augustus bezig met de werkzaamheden aan de Zuiderkade. Dit werk wordt in meerdere fasen uitgevoerd. Er is gestart aan de kant van de Parallelweg waarbij er in zuidoostelijke richting wordt gewerkt, richting de aansluiting met de Cruquiusweg.

Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. In de eerste fase is gewerkt van de aansluiting met de Parallelweg tot de aansluiting met de Steenkade. In de tweede fase van de werkzaamheden aan de Zuiderkade zijn de volledige kruisingen Zuiderkade/Steenkade en Zuiderkade/Rietlanden aangepakt.

Door nieuwe inzichten zijn we medio november genoodzaakt geweest om de planning iets bij te stellen. Hieronder staat de meest actuele planning. 

Fase 3: van 23 oktober t/m 24 november

Het werkvak in de derde fase van de Zuiderkade start bij de aansluiting met de kruising Steenkade en loopt tot de weegbrug van Braam Recycling en de laadkuil van Dorrestijn, zoals aangegeven in de brief van 3 oktober. In deze fase is de noordelijke halve rijbaan afgesloten en kan het verkeer er via de zuidelijke rijstrook in één rijrichting stapvoets langs.

De werkzaamheden in deze fase hebben helaas flinke vertraging opgelopen door onder meer wijzigingen in de aanleg van de riolering, maar met name door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken. In de vorige brief werd aangegeven dat deze fase 17 november gereed zou zijn, maar dat wordt tenminste één week later. Daarnaast wordt fase 3 uitgebreid met een fase 3A, hierover leest u hieronder meer.

Fase 3A: van 27 november t/m 5 december

Het werkvak in fase 3A is vergelijkbaar met fase 3, met als verschil dat de Zuiderkade ter hoogte van aansluiting Rietlanden volledig is afgesloten over een lengte van circa 20 meter. De aannemer vervangt tijdens deze afsluiting een stuk riool en asfalt aan de westelijke zijde van de toekomstige rijbaan. Hierdoor heeft vrachtverkeer vanuit de Rietlanden in de volgende fase 4 voldoende draairuimte om de bocht te kunnen maken. Doorgaand verkeer voor de Zuiderkade wordt in fase 3A omgeleid via de Rietlanden-Lijndenweg-Cruquiusweg. Ook Braam, Dorrestijn en Van Tunen kunnen via deze omleiding hun percelen bereiken.

Aannemer Heijmans zal in de week voorafgaand aan deze fase contact leggen met de aangrenzende bedrijven en nadere afspraken maken over bereikbaarheid.

Fase 4: van 6 december t/m 22 december

Het werkvak in de vierde fase van de Zuiderkade omvat de zuidelijke rijstrook tussen de aansluiting Rietlanden en de aansluiting Zuiderkade 23a. Vanaf Zuiderkade 23a tot de aansluiting Braam (weegbrug) is de rijbaan volledig afgesloten.

Doorgaand verkeer voor de Zuiderkade zal ook in fase 4 worden omgeleid via de Rietlanden-Lijndenweg-Cruquiusweg. Ook Braam en Dorrestijn kunnen via deze omleiding hun percelen bereiken. Van Tunen is via de zijde Parallelweg bereikbaar.

Ook hier geldt dat aannemer Heijmans in de week voorafgaand aan deze fase de aangrenzende bedrijven langsgaat om de bereikbaarheid van hun panden tijdens deze werkzaamheden nader af te stemmen.

Fase 5: van 8 januari t/m 2 februari 2024

Het werkvak in de vijfde fase van de Zuiderkade omvat de noordelijke rijstrook  tussen einde werkvak uit fase 3 en de aansluiting Cruquiusweg. Dit werkvak is afgesloten voor alle verkeer vanaf 8 januari 06.00 uur t/m 2 februari 17.00 uur. Aanliggende bedrijven zijn bereikbaar in één rijrichting over de zuidelijke rijstrook. Verkeer vanuit de Zuiderkade-Oost achter de aansluiting Zuiderkade/Cruquiusweg wordt omgeleid via Cruquiusweg, Lijndenweg, Rietlanden en Zuiderkade.

Aannemer Heijmans zal in week 50 en 51 een afspraak maken met de bedrijven die binnen het werkvak vallen, om hun bereikbaarheid te bespreken tijdens de uitvoering van het werk.

Uiteraard kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij de werkzaamheden uitlopen. In dat geval gaan wij u hierover zo goed en snel mogelijk per brief informeren.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op

U kunt de voortgang van het project volgen via deze pagina. Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Vincent Jansen via 0251 256 256

Wat gaat er gebeuren?

Openbare ruimte algemeen

De inrichting van de Zuiderkade blijft functioneel. Wel maken we de inrichting vriendelijker en groener. Vooral in het beginstuk van de Zuiderkade komen brede stroken met bomen en onder beplanting. Dat kan door de weg iets te verschuiven. Tegelijk markeren we de parkeerplaatsen beter en komt het totaalbeeld er verzorgder uit te zien. Aan de kant van de Carwash komt naast de strook met bomen en/of parkeerplaatsen een doorgaand voetpad. Daarmee wordt de Zuiderkade ook voor niet gemotoriseerd verkeerd beter toegankelijk. 

Verkeer en parkeren

De verharding passen we voor een deel aan en de openbare parkeervakken worden duidelijk aangegeven. De hoeveelheid bestaande parkeervakken in de openbare ruimte worden zoveel mogelijk gecompenseerd in het nieuwe ontwerp. Ook komt er een doorgaand voetpad.

Riolering en afwatering

Het gemengde rioolstelsel in de Zuiderkade is nog in goede staat. Wel verbeteren we we de hemelwaterafvoer die via de straatputten wordt afgevoerd. Langs de nieuwe rijbaan komt een gootconstructie die een eigen hemelwaterafvoer krijgt. De hemelwaterafvoer komt op het openwater van de Pijp. Ook houden we het in het ontwerp rekening met de klimaatontwikkelingen.

Openbare verlichting

Een groot deel van de openbare verlichting vervingen wij in 2020 door energiezuinige LED armaturen en masten. Alle lichtmasten schilderen we in 2022 grijs (RAL kleur 7030). De nieuwe lichtmasten kunnen pas na een jaar geschilderd worden. Dit omdat de verf niet direct op de gegalvaniseerde laag hecht. We streven naar een compleet nieuw kabelnet voor de openbare verlichting.

Participatie

Op 17 februari 2022 heeft er een tweede inloopmiddag plaatsgevonden. Er zijn opnieuw reacties ontvangen op het schetsontwerp. Deze worden intern behandeld en verwerkt. Hierna zijn er met een 5-tal bedrijven aan de Zuiderkade gesprekken gevoerd om deze wijzigingen te bespreken. De wijzigingen zijn in deze gesprekken goed ontvangen.

Het Definitief Ontwerp (DO) dat hieruit volgde is op 22 november 2022 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Dit ontwerp en de inspraaknotitie, met daarin antwoord op de reacties van belanghebbenden, zijn via onderstaande links te downloaden. Met het vaststellen van het DO kan de realisatie van de herinrichting worden voorbereid.

Planning

 • Vierde kwartaal 2022: Maken bestek en tekeningen
 • Eerste kwartaal 2023: Aanbestedingsprocedure
 • Eerste kwartaal 2023: Diverse nutsbedrijf werkzaamheden gepland door derden, vooruitlopend op de civiele werkzaamheden
 • Derde en vierde kwartaal 2023: Uitvoering project
 • Begin eerste kwartaal 2024: Werkzaamheden gereed
 • Eerste kwartaal 2024 aanplant groen
 • Tweede kwartaal 2024 einde werk

Eerder was het plan om te starten met de uitvoering van het werk op 5 juni. De leveranties van bouwmaterialen blijven echter achter, waardoor Heijmans Infra BV, die de herinrichting uitvoert in opdracht van Gemeente Beverwijk, zich genoodzaakt ziet de werkzaamheden te verplaatsen tot na de bouwvak. We gaan er nu vanuit dat er in week 35 gestart zal worden (de week van 28 augustus), startend vanaf de kant van de Parallelweg. 

Zijn de documenten niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?