Door veroudering van de openbare ruimte aan de Zuiderkade is de gemeente daar sinds eind augustus 2023 aan de slag. Dit werk verloopt in verschillende fases. Lees hier de laatste stand van zaken. 

In 2022 is samen met ondernemers en bewoners een ontwerp uitgewerkt. Daarbij zijn zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid voor de ondernemers als uitgangspunt meegenomen. De maatregelen bestaan in hoofdzaak uit:

 • het vervangen en toevoegen van openbaar groen en bomen;
 • het aanpassen van parkeervoorzieningen;
 • het aanbrengen van een nieuwe rijweg met verkeer remmende maatregelen op de T-splitsingen (zonder de bedrijvigheid te hinderen);
 • het aanbrengen van een voetpad;
 • het verbeteren van de bestaande inritten naar bedrijven;
 • en het vervangen van de openbare verlichting.

Aannemer Heijmans is sinds 21 augustus bezig met de werkzaamheden aan de Zuiderkade. Dit werk wordt in meerdere fasen uitgevoerd. Er is gestart aan de kant van de Parallelweg waarbij er in zuidoostelijke richting wordt gewerkt, richting de aansluiting met de Cruquiusweg.

Fase 1 tot en met 8 zijn inmiddels afgerond. We gaan nu aan de slag met de laatste werkzaamheden. We verwachten hiermee 12 mei klaar te zijn. Hieronder leest u de planning tot en met 12 mei. 

Fase 9: van 2 april t/m 19 april 2024

In week 14 starten we met fase 9. Deze fase loopt van aansluiting Cruquiusweg tot en met poort Heimering & Koster. In deze fase worden het bestaande voetpad en de parkeervakken aan de noordzijde van de rijweg, definitief ingericht. Verkeer leiden we om via de rijweg langs de werkzaamheden. 

Fase 10: van 2 april t/m 22 april 2024

In deze fase vervangen we de asfaltverharding van de rijweg van de Zuiderkade op het kruispunt met de Cruquiusweg. De kruising sluiten we volledig af. Het verkeer vanaf de Zuiderkade met bestemming Cruquiusweg, leiden we om via Zuiderkade-Rietlanden-Lijndenweg. Bestemmingsverkeer voor Mastermate, Otten prefab, Heimering & Koster en Schavemaker leiden we om langs de noordzijde van dit kruispunt over de voormalige voetpaden en de parkeerstrook.

Fase 10a: van 23 april t/m 10 mei 2024

Op 22 april voorzien we de rijweg van de Zuiderkade op het kruispunt met de Cruquiusweg van een nieuwe asfaltverharding. Vanaf 23 april kan het verkeer weer gebruik maken van de rijbaan van de Zuiderkade. In de periode van 23 april t/m 10 mei vinden er bestratingswerkzaamheden plaats in de voetpaden en parkeervakken rondom de kruising met de Cruquiusweg. Het verkeer kan dan nog enige hinder ervaren van de werkzaamheden. 

Fase 10b: zondag 12 mei. Werkzaamheden klaar

Op zondag 12 mei voorzien we de rijweg van de Zuiderkade vanaf de kruising Cruquiusweg t/m poort Heimering en Koster van zijn definitieve toplaag asfalt. Tijdens deze dag is de Zuiderkade vanaf de kruising met de Cruquiusweg t/m poort Heimering & Koster afgesloten en niet bereikbaar. Om overlast te beperken voeren we deze werkzaamheden uit op zondag.  .

Na afronding van fase 10b zijn de werkzaamheden aan de Zuiderkade - op wat opruimwerkzaamheden na - klaar.

Dit najaar zorgen we voor nieuwe beplanting in de plantvakken

In een aantal plantvakken planten we dan bomen. Dit voeren we uit tijdens het plantseizoen in het najaar. Daarom planten we eerst tijdelijk lage beplanting en bloemen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op

U kunt de voortgang van het project volgen via deze pagina. Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Vincent Jansen via 0251 256 256

Wat gaat er gebeuren?

Openbare ruimte algemeen

De inrichting van de Zuiderkade blijft functioneel. Wel maken we de inrichting vriendelijker en groener. Vooral in het beginstuk van de Zuiderkade komen brede stroken met bomen en onder beplanting. Dat kan door de weg iets te verschuiven. Tegelijk markeren we de parkeerplaatsen beter en komt het totaalbeeld er verzorgder uit te zien. Aan de kant van de Carwash komt naast de strook met bomen en/of parkeerplaatsen een doorgaand voetpad. Daarmee wordt de Zuiderkade ook voor niet gemotoriseerd verkeerd beter toegankelijk. 

Verkeer en parkeren

De verharding passen we voor een deel aan en de openbare parkeervakken worden duidelijk aangegeven. De hoeveelheid bestaande parkeervakken in de openbare ruimte worden zoveel mogelijk gecompenseerd in het nieuwe ontwerp. Ook komt er een doorgaand voetpad.

Riolering en afwatering

Het gemengde rioolstelsel in de Zuiderkade is nog in goede staat. Wel verbeteren we we de hemelwaterafvoer die via de straatputten wordt afgevoerd. Langs de nieuwe rijbaan komt een gootconstructie die een eigen hemelwaterafvoer krijgt. De hemelwaterafvoer komt op het openwater van de Pijp. Ook houden we het in het ontwerp rekening met de klimaatontwikkelingen.

Openbare verlichting

Een groot deel van de openbare verlichting vervingen wij in 2020 door energiezuinige LED armaturen en masten. Alle lichtmasten schilderen we in 2022 grijs (RAL kleur 7030). De nieuwe lichtmasten kunnen pas na een jaar geschilderd worden. Dit omdat de verf niet direct op de gegalvaniseerde laag hecht. We streven naar een compleet nieuw kabelnet voor de openbare verlichting.

Participatie

Op 17 februari 2022 heeft er een tweede inloopmiddag plaatsgevonden. Er zijn opnieuw reacties ontvangen op het schetsontwerp. Deze worden intern behandeld en verwerkt. Hierna zijn er met een 5-tal bedrijven aan de Zuiderkade gesprekken gevoerd om deze wijzigingen te bespreken. De wijzigingen zijn in deze gesprekken goed ontvangen.

Het Definitief Ontwerp (DO) dat hieruit volgde is op 22 november 2022 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Dit ontwerp en de inspraaknotitie, met daarin antwoord op de reacties van belanghebbenden, zijn via onderstaande links te downloaden. Met het vaststellen van het DO kan de realisatie van de herinrichting worden voorbereid.

Planning

 • Vierde kwartaal 2022: Maken bestek en tekeningen
 • Eerste kwartaal 2023: Aanbestedingsprocedure
 • Eerste kwartaal 2023: Diverse nutsbedrijf werkzaamheden gepland door derden, vooruitlopend op de civiele werkzaamheden
 • Derde en vierde kwartaal 2023: Uitvoering project
 • Begin eerste kwartaal 2024: Werkzaamheden gereed
 • Eerste kwartaal 2024 aanplant groen
 • Tweede kwartaal 2024 einde werk

Eerder was het plan om te starten met de uitvoering van het werk op 5 juni. De leveranties van bouwmaterialen blijven echter achter, waardoor Heijmans Infra BV, die de herinrichting uitvoert in opdracht van Gemeente Beverwijk, zich genoodzaakt ziet de werkzaamheden te verplaatsen tot na de bouwvak. We gaan er nu vanuit dat er in week 35 gestart zal worden (de week van 28 augustus), startend vanaf de kant van de Parallelweg. 

Zijn de documenten niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?