Vandaag heeft de provincie Noord-Holland het resultaat gepubliceerd van het onderzoek naar het verschil tussen de via het luchtmeetnet gemeten hoeveelheden metalen en PAK in de IJmond en de berekeningen met gegevens van milieujaarverslagen en Emissieregistratie van Tata Steel. Het blijkt dat de eisen voor emissieregistratie in het elektronisch Milieujaarverslag minder compleet en nauwkeurig zijn dan de emissieregistratie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De provincie Noord-Holland neemt als bevoegd gezag op basis van de resultaten van het onderzoek vervolgstappen om de emissieregistratie te verbeteren. De IJmondgemeenten steunen de provincie in haar voornemen om de regelgeving rondom de emissieregistratie aan te scherpen.

De IJmondgemeenten vinden dat het resultaat van het onderzoek laat zien dat de daadwerkelijk gemeten waarden uitgangspunt moeten zijn bij de verbetering van de luchtkwaliteit. Wethouders Brigitte van de Berg (Beverwijk) en Sebastian Dinjens (Velsen): "De luchtkwaliteit in de IJmond moet aantoonbaar gezonder worden. Gemeten gegevens moeten daarbij maatgevend zijn. Daarom roepen wij Tata Steel op om zich bij haar inspanningen naar de productie van groen en gezond staal daarop te richten."

Verschil in gemeten en berekende waarden

In januari 2022 publiceerde het RIVM het rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio’.

In het onderzoeksrapport werd geconstateerd dat de via het luchtmeetnet in de IJmond gemeten hoeveelheden metalen en PAK (veel) hoger zijn, dan verwacht werd op basis van berekeningen met data van de milieujaarverslagen, respectievelijk de Emissieregistratie van Tata Steel.

Vervolgens hebben de provincie Noord-Holland, het RIVM en Tata Steel afgesproken via expertmeetings te onderzoeken of het geconstateerde verschil verklaard kon worden. Op 17 februari en 31 mei hebben het RIVM, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Tata Steel, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en provincie Noord-Holland gesprekken gevoerd over de mogelijke verklaringen van het verschil.