De gemeenteraad van Beverwijk heeft de begroting 2021 en de Najaarsnota vastgesteld. De begroting richt zich, ondanks eerdere ambities zoals het realiseren van een nieuw theater en een nieuw zwembad, meer op kerntaken. Tijdens de algemene beschouwingen bleken twee voorzieningen steeds terugkerende onderwerpen.

VVD

In de bijdrage van de VVD-fractie stond het maken van keuzes centraal. Keuzes die bovendien heel lastig zijn gezien de omstandigheden door het coronavirus. Woordvoerder Benning zei dat geldt: ¨Niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt.¨ Wat hem betreft moeten er de komende tijd scherpe keuzes gemaakt worden als het gaat om een zo graag gewild nieuw zwembad, een nieuw theater en een Integraal Kindcentrum (IKC). Zijn fractie stelt zich daarom zo constructief mogelijk op. Een ander thema dat niet onbesproken kon blijven was de stand van de veiligheid in de stad. De VVD heeft hier op herhaling aandacht voor gevraagd volgens Benning. Desondanks zei hij dat het goed is dat Beverwijk ¨ambities voor de toekomst moet blijven hebben¨. Het Herstelfonds kan hier een positieve impuls aan geven, zei hij.

Samen Lokaal

De fractie van Samen Lokaal zei bij monde van woordvoerder Bal dat ¨de afgelopen jaren heel veel onderzoeken zijn uitgevoerd. En nu blijkt heel veel van hetgeen is onderzocht niet door te kunnen gaan.¨ In de raadscommissie sprak hij hierover al eerder zijn ongenoegen uit omdat de raad op dit punt niet genoeg zou zijn meegenomen. ¨Het zijn tenslotte ook ónze onderzoeken.¨ Hij erkende daarnaast dat Beverwijk een uitdaging heeft op het gebied van bouwen en het realiseren van woningen om aan de schreeuwende vraag te kunnen voldoen. ¨Wij vinden het belangrijk dat dit in samenspraak gaat met inwoners en de raad.¨ Op het gebied van participatie wacht de gemeente daarom nog een grote opgave, voorspelde hij.

GroenLinks

In de visie van GroenLinks is de begroting omgeven door onzekerheid, grotendeels door de gevolgen van het coronavirus. ¨Het sluitend maken van de begroting is een steeds groter wordende opgave¨, zei woordvoerder Hulscher. ¨Beverwijk staat er nu nog relatief goed voor. Maar er is niet heel veel vet op de botten als er tegenslagen zijn.¨ GroenLinks zegt zich daarom nu meer in te zetten op sparen en het aanleggen van buffers. ¨Niet alle ambities zijn wat ons betreft echter helemaal van tafel. Misschien kunnen we als raad kijken naar creatieve oplossingen voor de ambities die we hebben.¨ Ze doelde hiermee op de investeringen die gemoeid zijn met een nieuw theater of de aanleg van een nieuw zwembad. PvdA Het in standhouden van de ambities voor de komende jaren, vormde voor woordvoerder Dorenbos een belangrijke kern van haar verhaal. ¨Kijk naar de lange termijn wat nodig is. Kijk naar de mogelijkheden die wél zouden kunnen.¨ In haar visie zou het college nog niet al te snel afscheid moeten nemen van ambities die nu misschien lastig te realiseren zijn door het gebrek aan middelen. Ook zag ze kansen in het aanpakken van de stijging van de kosten bij de afvalstoffenheffing. En, mocht het later nodig zijn, een waarschuwing was op zijn plaats: ¨Als er moet worden bezuinigd, laten we dan breder kijken dan alleen op zorg en cultuur. Het voorzieningenniveau moet voor de stad zo goed mogelijk op peil blijven.¨

D66

De bijdrage van woordvoerder Makbouli stond niet zo zeer in het teken van geld, als wel bij de trots wanneer gekeken wordt naar Beverwijk en Wijk en Zee. ¨In Beverwijk kun je er wat van maken.¨ Zo stond ze stil bij de grote bekendheid en bedrijvigheid van de Bazaar, de Broedmachine en het succes van een in Beverwijk gevestigd internationaal ondergoedmerk. ¨Beverwijk kent zoveel inspirerende kanten; laten we die trots eens gaan uitstralen.¨ ¨Iedereen haalt in Beverwijk het beste uit zichzelf en kinderen krijgen goed onderwijs in ruimten die up to date zijn. En denk dan verder aan voorzieningen als een modern park en een passend zwembad. Daar zijn onze inwoners bij gebaat.¨ VRIJ! In reflectie op de afgelopen jaren merkte Uiterwijk op dat ¨het college nu eindelijk keuzes maakt¨, in plaats van onderzoeken te starten en beslismomenten uit te stellen. Als gevolg van de nieuwe realistische koers van het college stelde ze vast dat het theater en zwembad daarvan de eerste slachtoffers zijn in de begroting. Volgens Uiterwijk had die keuze wel veel eerder kunnen worden gemaakt: ¨Met die dure onderzoeken zijn we helemaal klaar.¨ Ook merkte ze op dat veel is ingezet op veiligheid. ¨Maar dat mag zichtbaarder worden. We willen resultaat zien.¨ Datzelfde geldt voor de uitdagingen op het gebied van dienstverlening door de gemeente naar de inwoners. En het verbeteren van participatiemogelijkheden. De opbrengsten van een tijdelijke raadscommissie die zich bezighield met participatie moeten daarbij worden betrokken.

CDA

Na het bestuderen van de begroting had de CDA-fractie ¨er flink de pest in¨ toen duidelijk werd dat ambities als het theater en het zwembad niet uit blijken te kunnen komen. Teleurstelling was het gevolg binnen zijn fractie, zei woordvoerder Tabak. Maar is het boek daarmee dicht? Wat hem betreft zeker niet. ¨We vragen het college te kijken naar mogelijkheden in de plannen voor een theater.¨ En het zwembad? Misschien wel in nauwe samenwerking met Heemskerk of andere vormen van financiering. ¨Ondanks de onzekere toekomst, mede door het coronavirus, denken we met deze begroting voor nu vooruit te kunnen.¨

Gemeentebelangen

Woordvoeder Bilars stond eveneens stil bij de hoeveelheid onderzoeken die zijn gedaan. Ze gaf aan dat het college hieraan veel geld heeft uitgegeven. Het resultaat van die onderzoeken is teleurstellend nu blijkt dat de begroting de ontwikkelingen van nieuwe initiatieven niet toelaat. Het theater en het zwembad gelden wat haar fractie betreft als het grootste gemis. ¨Onverkoopbaar¨, meende ze. ¨Ons is al die tijd wel een vette worst voorgehouden.¨ Daarnaast gaf de begroting aanleiding om stil te staan bij de veiligheid binnen de stad. ¨Op dat gebied heeft Beverwijk nog wel een slag te maken¨, hoewel er ook goede stappen waren gezet. Zo noemde ze de Drie Straatjes in het centrum en Oosterwijk.

DBSL

Kijkend naar de begroting viel het woordvoerder Hazeveld op dat nu sprake lijkt te zijn van een evaluatie van het eerder gevoerde beleid en uitgesproken ambities. ¨Het college wenste bij aantreden bijna acht ton voor het doen van diverse onderzoeken. Uitgebreide werkstukken. Stukken die bij de raad niet bekend zijn.¨ Hij vroeg zich af of de raad zijn controlefunctie wel voldoende kan uitvoeren. Tegelijkertijd zou de raad ook een correctiefunctie kunnen pakken, opperde hij. Hij wees erop dat veel van de ambities het niet halen omdat de financiële ruimte ervoor ontbreekt. ¨Terug dus naar de kerntaken.¨ Bij het uitvoeren van die kerntaken, eventueel aangevuld met ambities, ¨staat luisteren wat ons betreft centraal¨.

In reactie stelde portefeuillehouder Erol vast dat drie grote dilemma’s na alle bijdragen overblijven. ¨De ambities van raad en college op de eerste plaats, dan het gebrek aan financiële ruimte, gevolgd door de balans tussen een gezond inkomen- en uitgavenbeleid.¨ ¨Want ondanks dat de begroting sluitend is, het is nooit een garantie voor de toekomst.¨ Het blijft werken om hier balans in te houden. ¨Grote uitgaven dwingen ons tot een pas op de plaats omdat de financiële middelen niet voor handen zijn.¨

Tijdens de stemming bleken alle fracties de begroting zonder aanpassingen te steunen. De raad nam daarnaast nog een aantal moties aan. Een van die moties sloot aan bij het veelbesproken zwembad. Het college werd opgeroepen om samen met het zwembadbestuur van beide zwembaden en Heemskerk te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met een alternatieve financieringsvorm en/of eigendomsverhouding een nieuw, gezamenlijk zwembad te realiseren.