Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (een besluit) en bent u het niet eens met de beslissing die op uw bezwaarschrift is genomen dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Behalve bij een afwijzing van kwijtschelding van belastingen.

Hoe ga ik in beroep?

Bent u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u, binnen 6 weken na de verzenddatum van de beslissing, in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat precies moet staat in de beslissing op bezwaar beschreven. Hier staat ook bij welke rechtbank u beroep moet instellen. Het is belangrijk dat u uw beroep binnen deze termijn indient. Let er op dat u griffierecht moet betalen bij de rechtbank.

Soms is het mogelijk om zonder bezwaarprocedure direct bij de rechtbank in beroep te gaan. U heeft dan bijvoorbeeld een beslissing van de gemeente ontvangen waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure is toegepast of de gemeente heeft hiermee ingestemd.

Wat moet er in een beroepschrift staan?

Een beroepschrift moet zijn ondertekend en moet minimaal het volgende bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • datum waarop het beroepschrift is geschreven;
  • een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht;
  • reden van beroep.

Heeft deze informatie u geholpen?