Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (besluit) en is uw bezwaar afgewezen dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Behalve bij een afwijzing van kwijtschelding van belastingen.

Wat moet u doen?

Dit staat in de beslissing op uw bezwaar. Als u geen bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook in beroep gaan als u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bezwaarschrift heeft ingediend. Meestal stelt u beroep in bij de rechtbank. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.

Wat heeft u nodig?

Een beroepschrift moet zijn ondertekend en moet minimaal het volgende bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht
  • reden van beroep

Heeft deze informatie u geholpen?