Wij vinden het belangrijk dat de samenleving zich zo goed mogelijk herkent in het beleid en de daden van het gemeentebestuur. De gemeenteraad heeft veel voorbereidend werk verricht voor een meer open manier van besluiten. Daarmee gaan wij aan de slag.

Wij vinden het belangrijk dat de samenleving zich herkent in het beleid en de daden van het gemeentebestuur.

Dat betekent dat wij duidelijke voorstellen maken, waarin we waar mogelijk ook alternatieven benoemen. We bevorderen een open discussie, waarbij argumenten worden uitgewisseld en gewogen. Dit maakt het debat in de gemeenteraad transparanter. En geeft de samenleving meer inzicht in het tot stand komen van besluiten.

In ieder voorstel beschrijven we de inspanningen op participatie. Bij initiatieven met een grote impact bespreken we de voorgestelde participatieaanpak met de gemeenteraad. Zo kan de gemeenteraad vooraf (participatie)kaders stellen en achteraf toetsen (controleren).

Standbeeld bij Oosterwijk Beverwijk

Meedenken, meepraten en meedoen

We willen het meedenken, meepraten en meedoen van de samenleving verder versterken. Daarom experimenteren we met werkvormen, zoals een burgerforum en jongerenpanel. Meer betrokkenheid kunnen we alleen bereiken als de samenleving goed in positie wordt gebracht om mee te doen. We stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven en ondernemingszin. Ook horen we graag de mening van mensen die zich minder laten zien en horen. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld flitspeilingen. Voor kleine burgerinitiatieven stellen we budget beschikbaar.

Sterke lokale journalistiek

We vinden het belangrijk voor de democratie dat je als transparante overheid goed gecontroleerd wordt. Journalisten brengen de lokale politiek naar onze inwoners en houden de politiek scherp. Daarom stellen we ons open en toegankelijk op richting de media. Daarnaast stimuleren we de regionale samenwerking van onze lokale omroep en de uitbreiding naar tv en internet.

Wijkgericht werken

We gaan steeds meer wijkgericht werken. In samenspraak met buurtbewoners en maatschappelijke partners, zoals wooncorporaties en het onderwijs, vergroten we het woonplezier. Per wijk brengen we in kaart wat er nodig is en wat wenselijk is. Dat kan per wijk verschillen. Wij spelen in op de specifieke behoefte in iedere wijk. Daartoe starten we een pilot in meerdere wijken. Want de bewoners weten beter dan wie ook welke kansen er in hun wijk zijn.

Agathakerk Beverwijk

Persoonlijke benadering

Bij deze bestuurlijke verandering en extra aandacht voor participatie hoort ook het verder verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Wij geloven in een actieve persoonlijke benadering. We zorgen ervoor dat onze inwoners zich gezien en gehoord voelen. Bij een negatief individueel besluit nemen we eerst contact op met de betrokkene(n). Het college bezoekt regelmatig inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Want voor betere besluitvorming en een goede onderlinge relatie is er niets belangrijker dan elkaar spreken en met eigen ogen zien.