Hieronder ziet u de 12 onderwerpen uit het College Uitvoeringsprogramma voor de bestuursperiode 2022 - 2026. We benoemen hoe we uitvoering geven aan de koers uit de Strategische Raadsagenda en het Coalitieakkoord.

Het College Uitvoeringsprogramma is ook als pdf-bestand te lezen.

Voorwoord door het college

Strategische Raadsagenda: prioriteit voor luchtkwaliteit, veiligheid en wonen

Wij zijn trots op de totstandkoming van een Strategische Raadsagenda voor de bestuursperiode 2022-2026. In de Strategische Raadsagenda zijn drie onderwerpen opgenomen die voor de gemeenteraad én ons college een hoge prioriteit hebben: luchtkwaliteit, veiligheid en wonen. 

Gemeenteraad in positie en ruimte voor debat

Het is voor het eerst dat de gemeente Beverwijk werkt met een Strategische Raadsagenda. Anders dan het coalitieakkoord is dit document vastgesteld door de gemeenteraad. Daardoor kon de gemeenteraad in een vroeg stadium de koers bepalen. In dit uitvoeringsprogramma vertalen wij deze koers in concrete acties. Maar het college gaat graag verder dan dat: tijdens de hele bestuursperiode willen wij – aan de hand van de Strategische Raadsagenda – de gemeenteraad in positie brengen en ruimte bieden aan het (politieke) debat.  

Keuzes maken om ambities waar te maken

De drie thema’s in de Strategische Raadagenda kunnen niet los worden gezien van andere thema’s. Neem bijvoorbeeld het thema wonen: het bouwen van nieuwe woningen in de binnenstedelijke gebieden brengt uitdagingen met zich mee. Dat is ook aangegeven in de Strategische Raadsagenda. Een veelbesproken uitdaging is de (toenemende) druk op de openbare ruimte. Om de ambities te kunnen realiseren, moeten we ruimtelijke en strategische keuzes maken. Dat doen we onder andere in de Omgevingsvisie, een document dat we in samenspraak met de gemeenteraad en de samenleving opstellen. 

Coalitieakkoord ‘Samen kom je verder’

Gelijktijdig met de Strategische Raadsagenda hebben de fracties Samen Lokaal Beverwijk, D66, PvdA, CDA en O’ns Beverwijk het Coalitieakkoord ‘Samen kom je verder’ opgesteld. Hierin staat de koers voor andere belangrijke thema’s, zoals jeugd, duurzaamheid en groen.

Bestaand beleid bekrachtigen en nieuwe acties uitvoeren

In dit uitvoeringsprogramma presenteren we concrete acties om uitvoering te geven aan de ambities uit de Strategische Raadsagenda en het Coalitieakkoord. Deze acties sluiten deels aan op reguliere taken en lopende activiteiten. Met die acties continueren we eerder ingezet beleid – al dan niet aangescherpt – en zetten we dit beleid kracht bij. Daarnaast presenteren we nieuwe acties.

Menskracht en middelen nodig om nieuwe acties uit te voeren

Om die te kunnen uitvoeren hebben we ambtelijke capaciteit en financiële middelen nodig. De eerste aanzet daarvoor hebben we gedaan in de eerste begrotingswijziging 2023. Met de kadernota 2024-2027 en de voorjaarsnota 2023 nodigen wij de gemeenteraad opnieuw uit om een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van de benodigde middelen om dit College Uitvoeringsprogramma uit te voeren. 

Menselijke maat, een luisterend oor en argumenten bij nieuwe ontwikkelingen

Wij zijn ons ervan bewust dat wij – bovenop de acties uit het College Uitvoeringsprogramma - moeten inspelen op (onverwachte) maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij stellen wij de leefomgeving van mens, dier en natuur centraal. Onze handvatten om de beste oplossing te realiseren zijn: de menselijke maat, een luisterend oor en een basis van argumenten.