Het college focust op meer beschikbare woningen. Dat doen we door het realiseren en behouden van passende koop- en huurwoningen en door doorstroming op de woonmarkt te stimuleren.

We gaan voor meer beschikbare woningen.

Herbestemmen en verdichten

Herbestemmen en verdichten is nodig om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woonruimte. Daar zetten wij dan ook stevig op in, onder andere in het programma Spoorzone, in de Kuenenpleinbuurt en in Wijk aan Zee. Voor deze ontwikkelingen bepalen we de stip op de horizon en zorgen we voor zichtbare resultaten op de korte termijn.

Huizen met zonnepalen
Duurzaam wonen in Binnenduin Beverwijk

Woningbouw versnellen

Om voor de juiste doelgroepen voldoende woningen te realiseren, is samenwerking cruciaal. Daarom blijven we actief inzetten op een goede en duurzame samenwerking binnen de MRA-regio, de deelregio Zuid-Kennemerland/IJmond, met onze buurgemeenten Heemskerk en Velsen en met woningcorporaties en marktpartijen. Door krachten te bundelen en samen op te trekken zetten we in op het versnellen van woningbouw in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Passende woningen in een prettige leefomgeving

Snelheid is een belangrijke factor, maar uiteraard niet de enige: ons doel is het realiseren van passende woningen en een prettige leefomgeving. Daarbij hebben we oog voor verschillende woonvormen, waaronder tiny houses en hofjes voor senioren.

Behoud van monumenten en erfgoed

Het college hecht grote waarde aan het behoud van de rijke historie en de vele monumenten in Beverwijk en Wijk aan Zee. We beschermen bestaande monumenten en beeldbepalende locaties en passen nieuwbouw in de buurt van monumenten zorgvuldig in. Hiervoor werken wij nauw samen met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Monumentencommissie) en onderhouden wij goede contacten met het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en andere organisaties. We actualiseren de gemeentelijke monumentenlijst en vernieuwen de Archeologische Waardenkaart. Ook ondersteunen we initiatieven die cultuur- en erfgoededucatie bevorderen, zodat jongeren gestimuleerd worden om kennis te maken met de geschiedenis van Beverwijk en omgeving.

Vastgoed- en grondbeleid herijken

Het college wil adequater kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijkheden voor sociale woningbouw. Daartoe herijken we het bestaande vastgoed- en grondbeleid. Het nieuwe beleid moet een ruimer kader bieden om actieve grondpolitiek te voeren.

Passend wonen voor iedereen in Beverwijk