Beverwijk staat er financieel goed voor. De budgetten voor de reguliere taken zijn toereikend en er is zeker ruimte om invulling te geven aan de ambities van de raad, ook vanuit een stabiele algemene reserve. We zorgen ervoor dat we een financieel gezonde gemeente blijven, met woonlasten net op of onder het landelijk gemiddelde.

We zorgen ervoor dat we een financieel gezonde gemeente blijven, met woonlasten net op of onder het landelijk gemiddelde.

Ons financiële kader voor de komende jaren, inclusief de eerste begrotingswijziging 2023, ontwikkelt zich als volgt:

Mutatietabel 1e begrotingswijziging 2023 (bedragen *€ 1000

Kadernota

In de kadernota 2024-2027, die wij op dit moment voorbereiden, zetten we uiteen welke autonome ontwikkelingen eraan komen en welke investeringen wij de komende jaren verwachten. Ook zetten we voor de komende jaren de beleidsvoornemens, gebaseerd op de strategische raadsagenda en het College uitvoeringsprogramma, uiteen met een globale inschatting van de benodigde middelen.

Kaderstellende rol van de raad

Middels een inhoudelijk debat en moties en amendementen kan de gemeenteraad dan invulling geven aan de kaderstellende rol ten aanzien van de richting die wij als bestuur op willen met de gemeente Beverwijk. De jaarschijf 2024 van de vastgestelde kadernota wordt vervolgens in de begroting 2024 uitgewerkt.