Als u het niet eens met een besluit,dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit online of via post een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Coronavirus

Op dit moment zijn in verband met het coronavirus alle hoorzittingen digitaal of telefonisch. Van de hoorzitting wordt een geluidsopname of verslag gemaakt. De bezwaarcommissie brengt advies aan het gemeentebestuur uit. Kijk voor meer informatie op de pagina van de Bezwaarcommissie.

Hoelang kunt u een bezwaarschrift indienen?

Als u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. U kunt een bezwaarschift indienen als het besluit gevolgen voor u heeft. U bent dan belanghebbende bij het besluit.

Als het bezwaarschrift niet op tijd is ingediend dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt dan uitleggen waarom het bezwaarschrift niet op tijd is ingediend. Afhankelijk van deze uitleg kan het bezwaar niet in behandeling worden genomen (niet-ontvankelijk worden verklaard).

Een bezwaarschrift voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Deze moet u al binnen 10 dagen indienen. Ga hiervoor naar onze belastingwebsite(externe link)

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  1. Naam, adres en woonplaats
  2. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  3. Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt (of u kunt een kopie van de beschikking meesturen)
  4. De reden van het bezwaar
  5. Uw handtekening

Als uw bezwaarschrift niet aan deze eisen voldoet dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan kan uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard).

Machtiging

Als iemand anders namens u een bezwaarschrift indient, dan moet u die persoon daarvoor schriftelijk machtigen. Dit is een bewijs dat die persoon het bezwaarschrift namens u mocht indienen. Die machtiging moet met het bezwaarschrift worden meegestuurd.

Dit is niet nodig als een advocaat namens u het bezwaar indient. Als u als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind bezwaar maakt is een machtiging ook niet nodig. Maakt u bezwaar namens een vereniging, stichting of vennootschap? Dan moeten alle leden die tekenbevoegd zijn het bezwaar ondertekenen of u daartoe machtigen. Wie tekenbevoegd zijn staat in de statuten en in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur een kopie van de statuten en het uittreksel mee met uw bezwaarschrift.

In beroep gaan

Wanneer uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken in beroep gaan. Hoe u dit moet doen, staat in de beslissing op bezwaar. Meer informatie over het in beroep gaan staat op Rechtspraak.nl(externe link)

Beslissing op uw bezwaarschrift

In principe wordt binnen 12 weken, na afloop van de bezwaartermijn, een beslissing op bezwaar genomen. Bij het nemen van de beslissing op bezwaar wordt goed gekeken naar het advies van de bezwaarcommissie. Meestal wordt het advies gevolgd. Dat hoeft niet. Als het advies niet wordt gevolgd dan moet dat goed worden uitgelegd. Het advies is bij de beslissing op bezwaar gevoegd. Als het niet mogelijk is om binnen 12 weken een beslissing op bezwaar te nemen dan krijgt u daar schriftelijk bericht van. De termijn voor de beslissing op bezwaar kan nog met maximaal 6 weken worden verdaagd (uitgesteld).

Het besluit blijft gelden tot er op het bezwaar is beslist

Kunt u niet wachten op de beslissing op bezwaar? Dan kunt u bij de rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening aanvragen. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Bijvoorbeeld, omdat u in financiële moeilijkheden komt door de beslissing van de gemeente. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter met betrekking tot het besluit. Let er wel op dat u griffierecht (een geldbedrag) moet betalen bij de rechtbank voor het voeren van de procedure. Meer informatie staat op Rechtspraak.nl(externe link)

Bezwaar gemaakt. Wat nu?

Als u bezwaar maakt, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Meestal krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting bij de bezwaarcommissie.

Uw persoonsgegevens

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Bij het maken van bezwaar worden uw persoonsgegevens verwerkt. Er wordt namelijk naar aanleiding van het bezwaarschrift een procesdossier gemaakt. In dit dossier staan uw persoonsgegevens. Soms staan er ook de persoonsgegevens van een belanghebbende in. Dat kan bij omgevingsvergunningen het geval zijn. De procesdossiers worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Dat betekent dat persoonsgegevens die niet nodig zijn worden weggehaald.

Heeft deze informatie u geholpen?