Wat als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Beverwijk? Dan dient u een bezwaarschrift in. Dit kan online via de onderstaande de knop of schriftelijk via de post. Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Hieronder volgt een uitleg over het indienen van een bezwaarschrift.

Wij verwijzen u naar de belastingwebsite voor:

 • het maken van bezwaar tegen een gemeentelijke belasting;
 • het kwijtschelden van de gemeentelijk belasting.

Wie kan bezwaar indienen?

Als het besluit gevolgen voor u heeft, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U bent dan belanghebbende bij het besluit. Voorbeelden van besluiten zijn: het verlenen of weigeren van een vergunning, een bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of subsidie. Ook derde belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Zo kunnen bijvoorbeeld buren bezwaar maken tegen een verleende vergunning

Hoelang kunt u een bezwaarschrift indienen?

Wat als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit bezwaar maken. In het besluit staat de verzenddatum.

Dient u het bezwaarschrift niet op tijd in, dan krijgt u hiervan schriftelijk een bericht. U legt uit waarom het bezwaarschrift niet op tijd indiende. Afhankelijk van deze uitleg, kan het bezwaar alsnog in behandeling worden genomen. Als het bezwaar niet in behandeling wordt genomen, dan wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Een bezwaarschrift voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Deze moet u al binnen 10 dagen indienen. Ga hiervoor naar onze belastingwebsite

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

 1. Naam, adres en woonplaats
 2. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
 3. Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt (of u kunt een kopie van de beschikking meesturen)
 4. De reden van het bezwaar
 5. Uw handtekening

Als uw bezwaarschrift niet aan deze eisen voldoet dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan kan uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard).

Machtiging

Als iemand anders namens u een bezwaarschrift indient, dan moet u die persoon daarvoor schriftelijk machtigen. Dit is een bewijs dat die persoon het bezwaarschrift namens u mocht indienen. Die machtiging moet met het bezwaarschrift worden meegestuurd.

Dit is niet nodig als een advocaat namens u het bezwaar indient. Als u als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind bezwaar maakt is een machtiging ook niet nodig. Maakt u bezwaar namens een vereniging, stichting of vennootschap? Dan moeten alle leden die tekenbevoegd zijn het bezwaar ondertekenen of u daartoe machtigen. Wie tekenbevoegd zijn staat in de statuten en in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur een kopie van de statuten en het uittreksel mee met uw bezwaarschrift.

Machtigingsformulier

Bezwaar gemaakt. Wat nu?

Als u bezwaar maakt, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Meestal krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting bij de bezwaarcommissie.

Het besluit blijft gelden tot er op het bezwaar is beslist

Kunt u niet wachten op de beslissing op bezwaar? Dan kunt u bij de rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening aanvragen. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Bijvoorbeeld, omdat u in financiële moeilijkheden komt door de beslissing van de gemeente. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter met betrekking tot het besluit. Let er wel op dat u griffierecht (een geldbedrag) moet betalen bij de rechtbank voor het voeren van de procedure. Meer informatie staat op Rechtspraak.nl

Stappen

 1. Ontvangstbevestiging: 
  Als u bezwaar maakt, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat uw bezwaarschrift nog niet helemaal voldoet aan de wettelijke eisen. In de ontvangstbevestiging leest u hoe u dit kunt herstellen. Voldoet uw bezwaarschrift aan de wettelijke eisen? Dan nemen wij het bezwaarschrift in behandeling.
   
 2. Informele aanpak:
  Soms ziet de besluitnemer dat het besluit niet juist is of er een andere oplossing mogelijk is. Wij nemen contact met u op. Meestal leggen wij uw bezwaarschrift niet meer voor aan de bezwarencommissie.
   
 3. Bezwarencommissie:
  De onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaarschriften behandelt uw bezwaar. Onderdeel hiervan is een hoorzitting. U krijgt een uitnodiging om uw bezwaar tijdens de hoorzitting toe te lichten. Als u geen gebruik wilt maken van de hoorzitting kunt u dit aangeven. De bezwarencommissie brengt een advies uit aan degene die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld college, burgemeester of gemeenteraad).
   
 4. Afhandeling van het bezwaar
  Degene die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld college, burgemeester of gemeenteraad) neemt een beslissing op het bezwaarschrift.

  U ontvangt een brief met het besluit op uw bezwaar. Ook ontvangt het advies van de bezwarencommissie. 
  Bij het nemen van de beslissing op bezwaar kijken we goed naar het advies van de bezwarencommissie. Meestal volgen we het advies op. Dat hoeft niet. Als we het advies niet volgen, dan leggen we dat goed uit.

  Meestal handelen we een bezwaar binnen 12 weken af. Soms duurt het langer. Als dat bij uw bezwaar het geval is, krijgt u daarover een brief. De termijn om op het bezwaarschrift te beslissen wordt dan met 6 weken verdaagd (uitgesteld).

Uw persoonsgegevens

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Bij het maken van bezwaar worden uw persoonsgegevens verwerkt. Er wordt namelijk naar aanleiding van het bezwaarschrift een procesdossier gemaakt. In dit dossier staan uw persoonsgegevens. Soms staan er ook de persoonsgegevens van een belanghebbende in. Dat kan bij omgevingsvergunningen het geval zijn. De procesdossiers worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Dat betekent dat persoonsgegevens die niet nodig zijn worden weggehaald.

In beroep gaan

Bent u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u, binnen 6 weken na de verzenddatum van de beslissing, in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat precies moet staat in de beslissing op bezwaar beschreven. Hier staat ook bij welke rechtbank u beroep moet instellen. Het is belangrijk dat u uw beroep binnen deze termijn indient. Let er op dat u griffierecht moet betalen bij de rechtbank.

Soms is het mogelijk om zonder bezwaarprocedure direct bij de rechtbank in beroep te gaan. U heeft dan bijvoorbeeld een beslissing van de gemeente ontvangen waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure is toegepast of de gemeente heeft hiermee ingestemd.

Heeft deze informatie u geholpen?