Dieren hebben onze zorg en aandacht nodig. De gemeente Beverwijk staat voor diervriendelijk handelen. Dit geldt voor huisdieren en in het wild levende dieren. De gemeenteraad van Beverwijk heeft op 19 maart 2015 de Nota Dierenwelzijn bepaald. Deze kunt u terug vinden op de pagina Vastgesteld beleid. Gevonden dieren in Beverwijk vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Melding maken van overlast van dieren kan via Fixi.

De opvang- en verzorgingsplicht voor gevonden dieren wordt in Beverwijk door deskundige organisaties in de regio gedaan:

Wat kunt u zelf voor een dier betekenen?

Ziet u een dier in nood? Vermoedt u diermishandeling? Meld dit via het meldnummer 144 Red een Dier.

Als u het nummer 144 belt, krijgt u de politie aan de lijn. Het meldpunt is een onderdeel van de Nationale Politie. Speciaal opgeleide politiemensen beoordelen de meldingen en sturen de streekgebonden eenheid naar een dier in nood toe. De politie belt ook de dierenambulance of een andere organisatie.

Dierenmishandeling

Een dier mishandelen is verboden. Fysiek geweld tegen dieren is mishandeling. Ook het uithongeren of verwaarlozen van een dier. Dieren hebben 5 zogeheten vrijheden. Een dier moet vrij zijn van:

 • honger, dorst of verkeerde voeding
 • fysiek en fysiologisch ongemak
 • ziektes, pijn of verwondingen
 • angst
 • (chronische) stress om natuurlijk en soorteigen gedrag te vertonen

Vermissing van een dier

Als uw dier vermist is dan kunt u als eigenaar aangifte doen bij de politie. Ook kunt u een melding doen bij een centraal meld- en registratiepunt(externe link) of bij Stichting Amivedi(externe link). Voor dieren die zijn gevonden in de gemeente Beverwijk, kan dit bij de Dierenambulance Kennemerland(externe link) of het Kerbert Dierentehuis(externe link).

Kosten voor verzorging en opvang zijn voor rekening van de eigenaar. Identificatie van honden met een chip is verplicht. Deze situatie geldt nog niet voor katten. Toch is het chippen van uw huisdier wenselijk. Dit vergroot de herenigingskansen.

Circussen met dieren

Ieder jaar nodigen wij maximaal twee circussen uit. Het liefst een circus zonder dieren. Of circussen die goed omgaan met de dieren. Alleen dieren die op de ‘positieflijst’ staan mogen ‘optreden’.

Zwerfdieren en dode dieren

Wanneer u een dier zwervend aantreft of een kadaver vindt, dan kunt u de Dierenambulance(externe link) bellen. Het verplaatsen van zwervend aangetroffen dieren of het ruimen van kadavers voert Dierenambulance Kennemerland uit.

In sommige gevallen gaat het dier naar een asiel. Dit hangt af van de gezondheidstoestand van het dier. Bij bijzondere diersoorten wordt een dierentuin of specialist ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij een bijennest komt een imker.

Regelgeving en handhaving

Het Rijk bepaalt de regelgeving en de handhaving van dierenwelzijn. De gemeente steunt dierenwelzijnsorganisaties financieel.

Overlast door dieren

In onze gemeente wonen ook allerlei dieren. Deze dieren worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. Gelukkig maar, want dieren horen er bij! Soms wordt de aanwezigheid van een diersoort als last ervaren. Hier kunnen wij als gemeente weinig aan doen. Er zijn wel maatregelen te nemen die de overlast verminderen of wegnemen. Voor een aantal soorten zijn de maatregelen of tips beschreven.

Overlast door meeuwen

Gekrijs, vlak over onze hoofden heen vliegen (schijnaanvallen), nestelen op het dak, afval op de grond en het afpakken van eten. Dat is wat wij vaak als overlast van meeuwen ervaren. Zeker in de kustplaatsen maar ook in plaatsen meer landinwaarts.

Eigenlijk broeden meeuwen het liefst in voedselrijke streken zoals aan het strand in de duinen. Daar broeden dan een heleboel meeuwen op dezelfde plaats. Het gekrijs van zo'n broedkolonie is oorverdovend. Daarmee maken ze dingen duidelijk zoals ‘dat ze niet gestoord willen worden’. Dit is nodig omdat de meeuwen gerust elkaars eieren pikken of opeten. Ook omdat er meer vossen in het duingebied zijn. En de drukte van het recreëren gaan meeuwen opzoek naar nieuwe broedplekken. Als veilige plek voor een nest vormen de daken in een stad natuurlijk een vrij goed alternatief. Immers de meeuwen kunnen er ongestoord nestelen en zijn er onbereikbaar voor landroofdieren als ratten of de vossen.

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Een gemeente kan niet veel doen. Meeuwen worden beschermd door de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en Faunawet). Zo is het verboden om in het broedseizoen (begin maart) nesten te verwijderen. En eieren te rapen dan wel deze te beschadigen of te vernielen. De meeste meeuwen leggen eieren tussen april en juni. De jongen (meestal 2 tot 4) komen na 3 tot 4 weken uit. Ze worden door de ouders gevoerd tot ze 4 á 6 weken oud zijn. Daarna vliegen ze uit.

Tips hoe deze overlast te voorkomen of te verminderen is:

 • Meeuwen vooral niet voeren 
 • Sluit afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat 
 • Zet afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg 
 • Ruim zwerfafval op 
 • Gooi geen etensresten op de grond 
 • Voorkom broedplaatsen: plaats op het dak vlaggetjes, linten, nep-roofvogel vliegers, span draden. (Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is op het dak van uw huis!) 
 • Haal (buiten de broedperiode) oude nesten weg. Meeuwen keren terug naar hun broedplek van het vorige jaar 
 • Zorg voor schone dakgoten (kunnen meeuwen geen takjes/bladeren gebruiken voor hun nest) 
 • U kunt een bedrijf inschakelen die gespecialiseerd is in het aanbrengen van nestwerende materialen 
 • Tref eventuele maatregelen samen met uw buren. Dat is niet alleen goedkoper. Alleen daarmee wordt voorkomen dat de meeuwen een dak verderop gaan nestelen.

Overlast door plaagdieren

Wat gebeurt er na een melding bij de gemeente over dierenoverlast? Wij nemen zo snel mogelijk contact op met de Dierenbescherming. Samen kijken wij naar een diervriendelijke oplossing voor de overlast.

In onze omgeving gaat het bij plaagdieren vaak om ratten, muizen en kakkerlakken. De dieren gedijen goed en hebben geen natuurlijke vijand. Het beste middel om schade en hinder te voorkomen is preventie. Denk hierbij aan afrasteren, het dichten van gaten en kieren. En alert zijn op te veel voedsel en afval in de containers.

U bent verantwoordelijk voor de bestrijding van plaagdieren. U zorgt ervoor dat uw eigendom ongediertevrij blijft. De gemeente Beverwijk is niet verplicht mee te betalen. Niet aan de bestrijding en niet aan preventieve maatregelen op uw grondgebied.

U kan in aanmerking komen voor een vergoeding. Daarvoor maakt u vooraf een melding bij de gemeente. Alleen de bestrijding van ratten en kakkerlakken in uw huis kunnen eventueel worden vergoed. U krijgt geen vergoeding voor aangebrachte schade door plaagdieren.

Overlast door konijnen

Als uw tuin rondom is afgebakend met een afrastering dan is de kans al veel kleiner dat uw planten zullen worden afgegeten door de konijnen. Toch last van deze dieren dan kunt u deze uit de tuin weren m.b.v. strooikorrels. Deze korreltjes verspreiden een voor hazen en konijnen onaangename geur zodat die al snel het hazenpad zullen kiezen. 

Een andere oplossing voor problemen met konijnen is ze te vangen. Dit kan door het inschakelen van gespecialiseerde firma’s die beschikken over afgerichte fretten. Fretten zijn kleine roofdiertjes, nauw verwant aan de bunzing. De specialisten zullen eerst alle holen grondig inventariseren en daarna de holen afsluiten met speciale netten en vangkooien. Wanneer alle holen afgesloten zijn worden de afgerichte fretten losgelaten. De fretten sporen de konijnen in hun holen op en jagen ze dan uit hun pijp zodat ze in de vangnetten terecht komen. 

Voor de tuinliefhebber die zijn moestuin wil beschermen bestaat er een vrij eenvoudige oplossing. Plaats een radio en laat deze ‘s nachts gewoon aanstaan (niet te luid voor de buren). De konijnen denken dat er mensen in de buurt zijn en zullen dan ook niet naderen.

Aan de ene kant is het heel vervelend als je tuin vol holen zit. Aan de ander kant, u woont wel in een natuurlijke leefomgeving van die konijnen. Ook wel weer oneerlijk dat wij als mens alles maar toe eigenen wat niet alleen ons toehoort. Als we allemaal maar natuurlijke omgevingen van dieren blijven afpakken, wat blijft er dan voor de dieren over? Als je in een bosrijk gebied gaat wonen, dan weet je bij voorbaat dat je konijnen kunt verwachten. 

Hetzelfde geldt als u in een woning gaat waarbij je bovenburen hebt. Dan kun je ook niet verwachten dat het net zo geruisloos zal zijn als een vrijstaande woning. Bij voorbaat weet je dat je de bovenburen zou kunnen horen. Wil je dat niet, dan moet je er niet gaan wonen. Maar ook elke woning of woonomgeving heeft zo zijn voordelen en nadelen. 

Het konijn komt ook voor in het stedelijk gebied waar hij soms ook schade kan veroorzaken. 

Problemen of overlast veroorzaakt door konijnen 

 1. Graafwerkzaamheden: dijken, sportvelden, begraafplaatsen en industrieterreinen.
 2. Vraatschade bij bijvoorbeeld gemeente tuinen en boomkwekerijen.
 • Het weren van konijnen 

Konijnen zijn moeilijk te weren, maar in sommige gevallen is het mogelijk om een konijnen werend raster te plaatsen. Dit is gaaswerk wat ingegraven moet worden zodat het voor de konijnen onmogelijk wordt het betreffende terrein op te komen. Deze vorm van weren is niet overal toepasbaar. Men houdt vaak openingen, denk hierbij aan toegangspaden en wegen welke niet van een konijnen werend raster kunnen worden voorzien. Het aanbrengen van een wildrooster blijkt geen onoverkomelijke hindernis voor konijnen. 

 • Het wegvangen van konijnen

Konijnen vangen is een methode om konijnenoverlast tegen te gaan. Hierbij worden de konijnen gevangen met behulp van fretten. Dit is een terugkerende actie omdat de konijnen niet altijd in de bouw (hol) aanwezig zijn . Ook is het niet overal mogelijk om konijnen te vangen met fretten, dit in verband met welk type terrein (kort gras gemaaide dijken of braamstruiken, dichte dekking). 

 • Het verjagen van konijnen

Wordt alleen toegepast als weren of wegvangen niet mogelijk is. Er kunnen diverse methoden worden toegepast. Vaak is verjagen een tijdelijke oplossing maar kan soms net een schadegevoelige periode van gewassen overbruggen. 

 • Het schieten van konijnen

Met vangen kan je wel een groot deel van de populatie terugbrengen circa 75%. Wil men naar een 100% oplossing dan moet er geschoten gaan worden. Kan er niet geschoten worden moet men het vangen blijven continueren om zo de stand op een optimaal minimum te houden. 

Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing/vergunning vereist. De keuze voor welke aanpak wordt bepaald door de diersoort, de omgeving, de juridische mogelijkheden, uw bedrijfsdoel etc. om zo het gewenste resultaat te bereiken. 

De gemeentelijke voorkeur gaat in veel gevallen uit naar wegvangen omdat hiermee de overlast direct wordt weggenomen.
 

Overlast door duiven

Duiven komen steeds meer voor in dorpen en steden in Nederland en kunnen een heuse plaag veroorzaken. Doordat ze nauwelijks natuurlijke vijanden hebben planten ze zich gemakkelijk voort. De uitwerpselen van duiven bevatten salpeterzuur dat grote schade kan aanrichten aan openbare en monumentale gebouwen. Maar bovenal zijn duiven de overbrengers van veel ziektes.

Bij overlast van duiven bent u als de bewoner zelf verantwoordelijk voor het bestrijden daarvan. Het is niet de taak of plicht van de gemeente, het heeft dan ook geen zin om hierover melding te doen bij de gemeente.

De duif bestrijden is niet eenvoudig. Het is beter om overlast van duiven te voorkomen dan de duiven te verjagen. Duiven zoeken een plek waar zij niet worden weggejaagd. Het probleem verplaats zich.

Het volgende kunt u zelf ondernemen ter bestrijding van duivenoverlast:

 • Houdt woonhuis en bedrijfspand goed schoon en ruim etensresten meteen op. Houd ook de omgeving zo goed mogelijk schoon.
 • Maak afvalbakken zo snel mogelijk leeg en sluit ze goed af.
 • Maak lucht-inlaten van ventilatiesystemen dicht met gaas. Zorg ervoor dat duiven het pand niet in kunnen.
 • Voer de duiven niet, want zo houdt u de duivenpopulatie juist in stand!
 • Span een net of scherm uw balkon af met hard geplastificeerd gaas.
 • Hang CD-tjes aan nylon draadjes op het balkon. Dit schrikt duiven af.
 • Bevestig duivenpinnen op rust- en landingsplaatsen, zodat duiven daar niet kunnen neerstrijken. Duivenpinnen zijn kunststof stroken met roestvrijstalen pinnen.
 • Er zijn ook apparaten in de handel die geluiden maken die duiven afschrikken.
 • En natuurlijk is de aloude vogelverschrikker, tegenwoordig in veel moderne varianten, in zwang.
 • Schakel een (lokale) duivenbestrijder in als u zeer ernstige overlast heeft van duiven. Deze vakkundige specialisten bestrijden effectief duiven en helpen u binnen de kortste keren op een vakkundige manier van de duif af.

Duiven mogen niet zinloos gedood of gevangen worden, zelf afschieten is dus verboden!

Overlast door spreeuwen

De spreeuwen worden niet in opdracht van de gemeente verjaagd. Wel kunnen wij de openbare ruimte schoonmaken. Dat doen wij nadat de groep spreeuwen is vertrokken. Voor nu is dit het wat wij voor u kunnen doen.

In het najaar verzamelen spreeuwen zich in grote groepen en gebruiken gezamenlijk slaapplaatsen. Ze geven prachtige luchtshows in de ochtend- en avondschemering. Helaas produceren ze hierbij ook best wat geluid en uitwerpselen. Veel mensen vinden het een prachtig fenomeen, maar niet iedereen is hier van gecharmeerd.

Er is echter weinig te doen tegen overlast door spreeuwen. De spreeuw is een wilde vogel en valt onder de bescherming van de Wet Natuurbescherming. De spreeuw mag vanwege zijn beschermende status niet worden verjaagd. Ook laat de spreeuw zich niet makkelijk verjagen.

Bovendien verplaatst zo de overlast. Zo’n grote groep is maar tijdelijk aanwezig en zal, als het broedseizoen aanbreekt, opbreken. Ze gaan dan op zoek naar een geschikte broedplaats en een groot deel trekt naar Scandinavië.

Er zijn erkende bedrijven die over een ontheffing beschikken. In opdracht kunnen zij de spreeuwen verjagen. Dit doen zij met behulp van geluiden of met roofvogels. Maar dan moet er wel ‘een groter belang in het geding zijn’, aldus de Vogelbescherming. Bijvoorbeeld de Volksgezondheid of de veiligheid rondom Schiphol.

De gemeente is vaak geen eigenaar van de bomen, gronden of panden waar de spreeuwen landen. Daarom mogen wij geen vogelwerende aanpassingen aanbrengen. Wij kunnen wel advies geven.

Wij kunnen samen met woningbouwcorporaties en huiseigenaren kijken naar oplossingen. Met behulp van erkende bedrijven kan de overlast door spreeuwen verholpen worden. Dat kan door de spreeuwen de verjagen. Het plaatsen van afwerend materiaal op daken. Het schoonmaken van daken.

Heeft deze informatie u geholpen?