Op deze pagina vinden inwoners de bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de uitgifte te bekijken.

Verkoop grond Warande 79

Publicatiedatum: dinsdag 12 december 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het ‘Didam’-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen aan Warande 79 (voor) te Beverwijk, onderhands te verkopen. Naar het oordeel van de gemeente zijn de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De beoogde koper is reeds eigenaar van de woning met ondergrond die grenst aan de door de gemeente te verkopen strook grond. Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van tuin en erf, is de gemeente voornemens een aan het eigendom van de beoogde koper grenzend perceel met een oppervlakte van ca. 36 m2 aan hem te verkopen. Er zijn geen andere grondeigenaren, anders dan de gemeente en de beoogde koper die met hun perceel direct grenzen aan het te verkopen perceel grond. Het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen kan door haar omvang en ligging niet separaat door een derde worden ontwikkeld. Er is derhalve sprake van een ondergeschikt onderdeel van een groter geheel.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor gronduitgifte die aangemerkt kan worden als een verkoop van een strook grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen is.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningen-rechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Grondverkoop voor Warande 79
Grondverkoop voor Warande 79

Verkoop grond Warande 73

Publicatiedatum: dinsdag 12 december 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het ‘Didam’-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen aan Warande 73 (voor) te Beverwijk, onderhands te verkopen. Naar het oordeel van de gemeente zijn de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De beoogde koper is reeds eigenaar van de woning met ondergrond die grenst aan de door de gemeente te verkopen strook grond. Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van tuin en erf, is de gemeente voornemens een aan het eigendom van de beoogde koper grenzend perceel met een oppervlakte van ca. 37 m2 aan hem te verkopen. Er zijn geen andere grondeigenaren, anders dan de gemeente en de beoogde koper die met hun perceel direct grenzen aan het te verkopen perceel grond. Het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen kan door haar omvang en ligging niet separaat door een derde worden ontwikkeld. Er is derhalve sprake van een ondergeschikt onderdeel van een groter geheel.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor gronduitgifte die aangemerkt kan worden als een verkoop van een strook grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen is.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningen-rechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Grondverkoop voor Warande 73
Grondverkoop voor Warande 73

Uitgifte opstalrecht ten behoeve van POP (glasvezel) stations

Publicatiedatum: 7 december 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennis-geven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om een viertal stuk-ken grond (zoals aangegeven op bijgaande tekeningen), middels een tijdelijk opstalrecht uit te geven ten behoeve van de plaatsing van vier zogenaamde PoP stations verband houdend met de uitrol van een glasvezelnetwerk in Beverwijk. Het betreft de volgende percelen:

  1. het perceel grond, gelegen nabij Brederodelaan 7H te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin sectie B nummer 13317, ter grootte van in totaal circa 14.7 m².
  2. het perceel grond, gelegen nabij Graaf Florislaan 66 te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente Beverwijk sectie A nummer 12039, ter grootte van in totaal circa 14.7 m².
  3. het perceel grond, gelegen nabij Alzettestraat 2A te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin sectie C nummer 3387, ter grootte van in totaal circa 14.7 m².
  4. het perceel grond, gelegen nabij Zeestraat 377 te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin sectie A nummer 4263, ter grootte van in totaal circa 14.7 m².

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde opstalgerechtigde de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De beoogde opstalgerechtigde is een landelijke beheerder van glasvezelnetwerken en investeert ook in Beverwijk in de uitrol van een glasvezelnetwerk en de realisatie van de bijbehorende zogenaamde PoP stations. Deze PoP stations staan in de openbare ruimte en hiervoor zijn gronden van de gemeente be-nodigd. Omdat de gemeente een goede glasvezelverbinding in Beverwijk van groot belang acht, is zij bereid om de aanbieders van dergelijke glasvezelnetwerken hierin te faciliteren, vergelijkbaar met nutsle-veranciers. De gemeente heeft zich gelet daarop bereid getoond om de daartoe benodigde gronden voor PoP stations middels een tijdelijk opstalrecht en tegen een marktconforme vergoeding uit te geven.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen de beoogde opstalgerechtigde als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor een op-stalrecht voor PoP stations.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente ten behoeve van het beoogde doel, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

POP BV A1A
POP BV A1B
POP BV A1C
WKZ - A1G

Verkoop stroken grond Creutzeberglaan 64-76 aan aangrenzende eigenaren

Publicatiedatum: donderdag 28 september 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennis-geven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om de stroken grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen aan de Creutzberglaan 64-76 te Beverwijk, onderhands te verkopen aan de (zeven) eigenaren van de aangrenzende woonpercelen. Het betreft delen van het (voormalige) kadastrale perceel Wijk aan Zee en Duin, sectie B, nummer 12619. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De beoogde kopers zijn reeds eigenaar van de woonpercelen Creutzberglaan 64 t/m 76 die direct grenzen aan de door de gemeente te verkopen stroken grond. Uitsluitend ten behoeve van de uitbreiding van hun bestaande woonpercelen c.q. achtertuinen is de gemeente voornemens de aan het bestaande eigendom van de beoogde kopers grenzende stroken met een totale oppervlakte van ca. 105 m2 aan hen te verko-pen. Er zijn geen andere grondeigenaren anders dan de gemeente en de beoogde kopers die met hun perceel direct grenzen aan de te verkopen stroken gronden. De stroken grond die de gemeente voorne-mens is te verkopen kunnen door hun omvang en ligging niet separaat door een derde worden gebruikt. De stroken grond hebben derhalve alleen nut voor en in combinatie met de woonpercelen c.q. achtertui-nen die reeds in eigendom zijn bij de beoogde kopers.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde kopers als serieuze gegadigden in aanmerking komen voor gronduitgifte die aan-gemerkt kan worden als een verkoop van stroken grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen zijn.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente ten behoeve van het beoogde doel, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Grondoverdracht achter Creutzberglaan 64 t/m 76
Grondoverdracht achter Creutzberglaan 64 t/m 76

Verkoop ondergeschikte stroken grond aan eigenaar aangrenzend perceel

Publicatiedatum: donderdag 14 september 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen aan Creutzberglaan 10 -12, te Beverwijk onderhands te verkopen. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De beoogde koper is reeds eigenaar van de woning met ondergrond die grenst aan de door de gemeente te verkopen strook grond. Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van de realisatie van tuin, is de gemeente voornemens een aan het eigendom van de beoogde koper grenzend perceel met een oppervlakte van ca. m2 aan hem te verkopen. Er zijn geen andere grondeigenaren, anders dan de gemeente en de beoogde koper die met hun perceel direct grenzen aan het te verkopen perceel grond. Het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen kan door haar omvang en ligging niet separaat door een derde worden ontwikkeld. Er is derhalve sprake van een ondergeschikt onderdeel van een groter geheel.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor gronduitgifte die aangemerkt kan worden als een verkoop van een strook grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen is.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningen-rechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Grondverkoop achter Creutzberglaan 10 - 12
Grondverkoop achter Creutzberglaan 10 - 12

van Loenenlaan 21

Publicatiedatum: dinsdag 5 september 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het ‘Didam’-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen aan Van Loenenlaan (naast) 21 te Beverwijk, onderhands te verkopen. Naar het oordeel van de gemeente zijn de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De beoogde koper is reeds eigenaar van de woning met ondergrond die grenst aan de door de gemeente te verkopen strook grond. Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van tuin, is de gemeente voornemens een aan het eigendom van de beoogde koper grenzend perceel met een oppervlakte van ca. 24 m2 aan hem te verkopen. Er zijn geen andere grondeigenaren, anders dan de gemeente en de beoogde koper die met hun perceel direct grenzen aan het te verkopen perceel grond. Het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen kan door haar omvang en ligging niet separaat door een derde worden ontwikkeld. Er is derhalve sprake van een ondergeschikt onderdeel van een groter geheel.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor gronduitgifte die aangemerkt kan worden als een verkoop van een strook grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen is.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningen-rechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Grondverkoop naast van Loenenlaan 21
Grondverkoop naast van Loenenlaan 21

Verkoop ondergeschikte stroken grond aan eigenaar aangrenzend perceel

Publicatiedatum: 24 augustus 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen nabij de Indische Buurt te Beverwijk, onderhands te verkopen aan de Stichting Pré Wonen. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop. 

Motivering

De beoogde koper is reeds eigenaar van de grond/bebouwing die grenst aan de door de gemeente te verkopen strook grond. Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van de verduurzaming van de bestaande woningen, is de gemeente voornemens een aan het eigendom van de beoogde koper grenzend perceel met een oppervlakte van ca. 204 m2 aan hem te verkopen. Er zijn geen andere grondeigenaren, anders dan de gemeente en de beoogde koper die met hun perceel direct grenzen aan het te verkopen perceel grond. Het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen kan door haar omvang en ligging niet separaat door een derde worden ontwikkeld. Er is derhalve sprake van een ondergeschikt onderdeel van een groter geheel.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor gronduitgifte die aangemerkt kan worden als een verkoop van een strook grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen is.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningen-rechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Creutzberglaan 26

Publicatiedatum: maandag 21 augustus 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)


Ingevolge het ‘Didam’-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.


Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen aan Creutzberglaan 26 te Beverwijk, onderhands te verkopen. Naar het oordeel van de gemeente zijn de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.


Motivering

De beoogde koper is reeds eigenaar van de woning met ondergrond die grenst aan de door de gemeente te verkopen strook grond. Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van tuin, is de gemeente voornemens een aan het eigendom van de beoogde koper grenzend perceel met een oppervlakte van ca. 30 m2 aan hem te verkopen. Er zijn geen andere grondeigenaren, anders dan de gemeente en de beoogde koper die met hun perceel direct grenzen aan het te verkopen perceel grond. Het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen kan door haar omvang en ligging niet separaat door een derde worden ontwikkeld. Er is derhalve sprake van een ondergeschikt onderdeel van een groter geheel.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor gronduitgifte die aange-merkt kan worden als een verkoop van een strook grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen is.


Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningen-rechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Plattegrond grondverkoop achter Creutzberglaan 26
Grondverkoop achter Creutzberglaan 26

Creutzberglaan 26 A

Publicatiedatum: maandag 21 augustus 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het ‘Didam’-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen aan Creutzberglaan 26A te Beverwijk, onderhands te verkopen. Naar het oordeel van de gemeente zijn de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De beoogde koper is reeds eigenaar van de woning met ondergrond die grenst aan de door de gemeente te verkopen strook grond. Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van tuin, is de gemeente voornemens een aan het eigendom van de beoogde koper grenzend perceel met een oppervlakte van ca. 39 m2 aan hem te verkopen. Er zijn geen andere grondeigenaren, anders dan de gemeente en de beoogde koper die met hun perceel direct grenzen aan het te verkopen perceel grond. Het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen kan door haar omvang en ligging niet separaat door een derde worden ontwikkeld. Er is derhalve sprake van een ondergeschikt onderdeel van een groter geheel.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor gronduitgifte die aange-merkt kan worden als een verkoop van een strook grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen is.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningen-rechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Plattegrond grondverkoop achter Creutzberglaan 26
Grondverkoop achter Creutzberglaan 26

Emplacementsweg (Ankie's Hoeve)

SBB Ontwikkelen en Bouwen en de gemeente Beverwijk hebben op 18 november 2021 een intentieovereenkomst ondertekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van woningbouw op Ankie’s Hoeve. Dat onderzoek wordt voor de zomer van 2022 afgerond. In afwachting van het onderzoek zijn de gronden voor SBB gereserveerd en is door SBB een reserveringsvergoeding betaald. Op basis van de uitkomst van dat onderzoek zal de gemeente besluiten of Ankie’s Hoeve wordt verkocht aan SBB voor woningbouw.

Motivering

Ankie’s Hoeve is, sinds het vertrek van het hertenkamp, een braakliggend stuk grond dat in eigendom is van de gemeente Beverwijk. De gemeente heeft in het verleden al actief aan plannen voor Ankie’s Hoeve gewerkt en is daarover ook met verschillende partijen in gesprek geweest. Om verschillende redenen zijn de plannen niet tot realisatie gekomen. In 2020 is de gemeente gestart met het programma Spoorzone en heeft daarvoor in 2021 een Verkenning vastgesteld. Ankie’s Hoeve zou als onderdeel van het Stationsgebied herontwikkeld kunnen worden tot woningbouw. 

Het besluit over de Verkenning en Ankie’s Hoeve was voor drie marktpartijen (waaronder SBB) aanleiding om in 2021 een voorstel in te dienen, bestaande uit een programma, schetsplan en financieel aanbod. De gemeente heeft de voorstellen en partijen beoordeeld en besloten om met SBB het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Daarvoor hebben partijen een intentieovereenkomst ondertekend. Daarmee zijn procedurele afspraken gemaakt en is financiële dekking voor het onderzoek geregeld middels een door SBB betaalde reserveringsvergoeding.

SBB is een ervaren ontwikkelende bouwer die bij een positieve uitkomst van het onderzoek, de woningen ook daadwerkelijk binnen afzienbare tijd kan realiseren. SBB heeft daarvoor lokale partijen achter zich die in staat zijn de ontwikkeling te financieren met minimaal financieel risico voor de gemeente. De lokale binding van deze partijen zorgen er tevens voor dat zij gedreven zijn om een kwalitatief goed plan te willen maken voor Beverwijk.

Op basis van voorgaande motivering kan redelijkerwijs worden aangenomen dat SBB als enige serieuze gegadigde aangemerkt kan worden voor Ankie’s Hoeve, mits de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek positief is. Als dat het geval is, dan zal Ankie’s Hoeve waarschijnlijk binnen nu en 4 jaar eindelijk ontwikkeld worden en zullen de eerste woningen in de Spoorzone verrijzen. Een selectieprocedure is om deze reden niet aan de orde.

Publicatieplicht

Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 is de gemeente wettelijk verplicht het voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop bekend te maken zodat eenieder daarvan kennis kan nemen. Deze publicatie is de bekendmaking van het voornemen tot verkoop inclusief de motivering. Er liggen verder geen stukken ter inzage.

Reactietermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u dat tot uiterlijk 7 juni 2022 bij aangetekend schrijven kenbaar maken bij de gemeente. Een digitaal afschrift van de brief dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden. Indien u dat doet, zal de gemeente u vervolgens vragen om een voorstel in te dienen onder gelijke voorwaarden als het voorstel van SBB. Dan kan de gemeente het voorstel beoordelen in relatie tot het voorstel van SBB.

Indien u daartoe niet in staat of bereid bent, dient u uiterlijk op voornoemde datum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

afbeelding Ankie's Hoeve
Grondverkoop Ankie's Hoeve

Verkoop ondergeschikte stroken grond aan eigenaar aangrenzend perceel

Publicatiedatum: donderdag 24 november 2022 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het ‘Didam’-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen aan Noorderwijkweg te Beverwijk, onderhands te verkopen. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De beoogde koper is reeds eigenaar van de woning met ondergrond die grenst aan de door de gemeen-te te verkopen strook grond. Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van tuin met parkeergelegenheid, is de gemeente voornemens een aan het eigendom van de beoogde koper grenzend perceel met een oppervlakte van ca. 21 m2 aan hem te verkopen. Er zijn geen andere grondeigenaren, anders dan de ge-meente en de beoogde koper die met hun perceel direct grenzen aan het te verkopen perceel grond. Het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen kan door haar omvang en ligging niet separaat door een derde worden ontwikkeld. Er is derhalve sprake van een ondergeschikt onderdeel van een groter geheel.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor gronduitgifte die aange-merkt kan worden als een verkoop van een strook grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen is.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningen-rechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Plattegrond over Grondverkoop naast noorderww
Grondverkoop naast Noorderww

De gemeente Beverwijk geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via info@beverwijk.nl.