Op deze pagina vinden inwoners de bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de uitgifte te bekijken.

Emplacementsweg (Ankie's Hoeve)

SBB Ontwikkelen en Bouwen en de gemeente Beverwijk hebben op 18 november 2021 een intentieovereenkomst ondertekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van woningbouw op Ankie’s Hoeve. Dat onderzoek wordt voor de zomer van 2022 afgerond. In afwachting van het onderzoek zijn de gronden voor SBB gereserveerd en is door SBB een reserveringsvergoeding betaald. Op basis van de uitkomst van dat onderzoek zal de gemeente besluiten of Ankie’s Hoeve wordt verkocht aan SBB voor woningbouw.

Motivering

Ankie’s Hoeve is, sinds het vertrek van het hertenkamp, een braakliggend stuk grond dat in eigendom is van de gemeente Beverwijk. De gemeente heeft in het verleden al actief aan plannen voor Ankie’s Hoeve gewerkt en is daarover ook met verschillende partijen in gesprek geweest. Om verschillende redenen zijn de plannen niet tot realisatie gekomen. In 2020 is de gemeente gestart met het programma Spoorzone en heeft daarvoor in 2021 een Verkenning vastgesteld. Ankie’s Hoeve zou als onderdeel van het Stationsgebied herontwikkeld kunnen worden tot woningbouw. 

Het besluit over de Verkenning en Ankie’s Hoeve was voor drie marktpartijen (waaronder SBB) aanleiding om in 2021 een voorstel in te dienen, bestaande uit een programma, schetsplan en financieel aanbod. De gemeente heeft de voorstellen en partijen beoordeeld en besloten om met SBB het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Daarvoor hebben partijen een intentieovereenkomst ondertekend. Daarmee zijn procedurele afspraken gemaakt en is financiële dekking voor het onderzoek geregeld middels een door SBB betaalde reserveringsvergoeding.

SBB is een ervaren ontwikkelende bouwer die bij een positieve uitkomst van het onderzoek, de woningen ook daadwerkelijk binnen afzienbare tijd kan realiseren. SBB heeft daarvoor lokale partijen achter zich die in staat zijn de ontwikkeling te financieren met minimaal financieel risico voor de gemeente. De lokale binding van deze partijen zorgen er tevens voor dat zij gedreven zijn om een kwalitatief goed plan te willen maken voor Beverwijk.

Op basis van voorgaande motivering kan redelijkerwijs worden aangenomen dat SBB als enige serieuze gegadigde aangemerkt kan worden voor Ankie’s Hoeve, mits de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek positief is. Als dat het geval is, dan zal Ankie’s Hoeve waarschijnlijk binnen nu en 4 jaar eindelijk ontwikkeld worden en zullen de eerste woningen in de Spoorzone verrijzen. Een selectieprocedure is om deze reden niet aan de orde.

Publicatieplicht

Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 is de gemeente wettelijk verplicht het voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop bekend te maken zodat eenieder daarvan kennis kan nemen. Deze publicatie is de bekendmaking van het voornemen tot verkoop inclusief de motivering. Er liggen verder geen stukken ter inzage.

Reactietermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u dat tot uiterlijk 7 juni 2022 bij aangetekend schrijven kenbaar maken bij de gemeente. Een digitaal afschrift van de brief dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden. Indien u dat doet, zal de gemeente u vervolgens vragen om een voorstel in te dienen onder gelijke voorwaarden als het voorstel van SBB. Dan kan de gemeente het voorstel beoordelen in relatie tot het voorstel van SBB.

Indien u daartoe niet in staat of bereid bent, dient u uiterlijk op voornoemde datum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

afbeelding Ankie's Hoeve
Grondverkoop Ankie's Hoeve

Verkoop ondergeschikte stroken grond aan eigenaar aangrenzend perceel

Publicatiedatum: donderdag 24 november 2022 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Ingevolge het ‘Didam’-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123, moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Gemeente Beverwijk (‘de gemeente’) geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens om grond (zoals aangegeven op bijgaande tekening), gelegen aan Noorderwijkweg te Beverwijk, onderhands te verkopen. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De beoogde koper is reeds eigenaar van de woning met ondergrond die grenst aan de door de gemeen-te te verkopen strook grond. Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van tuin met parkeergelegenheid, is de gemeente voornemens een aan het eigendom van de beoogde koper grenzend perceel met een oppervlakte van ca. 21 m2 aan hem te verkopen. Er zijn geen andere grondeigenaren, anders dan de ge-meente en de beoogde koper die met hun perceel direct grenzen aan het te verkopen perceel grond. Het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen kan door haar omvang en ligging niet separaat door een derde worden ontwikkeld. Er is derhalve sprake van een ondergeschikt onderdeel van een groter geheel.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor gronduitgifte die aange-merkt kan worden als een verkoop van een strook grond van ongeschikt belang die niet zelfstandig te gebruiken en/of ontwikkelen is.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen onderhandse uitgifte door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen en u bovendien daadwerkelijk in staat en bereid bent om het betreffende object onder marktconforme condities af te nemen van de gemeente, dan kunt u dat binnen 20 dagen na de datum van de onderhavige publicatie kenbaar maken. Dat kunt u alsdan doen door een kort geding procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde voorzieningen-rechter van de rechtbank Haarlem. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan info@beverwijk.nl te verzenden.

Plattegrond over Grondverkoop naast noorderww
Grondverkoop naast Noorderww

De gemeente Beverwijk geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via info@beverwijk.nl.