Op woensdag 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. Inwoners van de gemeente Beverwijk kiezen dan nieuwe gemeenteraadsleden. Op deze pagina vertellen meer over deze verkiezingen.

Voor kiezers

Ondersteuningsverklaring

Nieuwe partijen en partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben gehaald, moeten bij hun kandidatenlijst ook minimaal 30 ondersteuningsverklaringen inleveren.

Hoe kom ik aan een ondersteuningsverklaring?
U krijgt een ondersteuningsverklaring van de politieke partij die u wil ondersteunen.

Wie kunnen een ondersteuningsverklaring afleggen?
Alleen als u in de gemeente Beverwijk woont en kiesgerechtigd bent voor de gemeenteraadsverkiezing, kunt u een verklaring afleggen.

Wanneer en waar kan ik een ondersteuningsverklaring afleggen?
U kunt tussen 3 tot en met 31 januari een ondersteuningsverklaring afleggen. Dit kan in het Stadhuis. Maak hiervoor een afspraak.

Moet ik een afspraak maken voordat ik langs kom?
Ja, vanwege het coronavirus werken wij op afspraak. U kunt ons bellen op (0251-) 256 256 om een afspraak te maken of online via onze website.

Hoe leg ik een ondersteuningsverklaring af?
U neemt de verklaring die u van de politieke partij heeft gekregen mee naar de balie. U zet in het bijzijn van de medewerker uw handtekening op de verklaring.

Wat moet ik meenemen?

 • de ingevulde ondersteuningsverklaring die u van de politieke partij hebt gekregen, en
 • een geldig identiteitsbewijs.

Hoeveel verklaringen mag ik afleggen?
U mag maar voor één partij één verklaring afleggen. Legt u er meer af?  Dan worden al uw ondersteuningsverklaringen ongeldig.

Kiesrecht, wie mag stemmen?

In de Kieswet is per verkiezing bepaald wie mogen stemmen.

Wie mogen stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezing?
Voor de Gemeenteraadsverkiezing mag u stemmen als:

 • u geboren bent op of voor 16 maart 2004, en
 • de Nederlandse nationaliteit bezit, of
 • EU-onderdaan bent, of
 • een andere nationaliteit bezit en minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijft.

Op 31 januari 2022 wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van de gemeente Beverwijk een stempas als u hier op 31 januari stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Verhuist u na 31 januari naar Beverwijk en Wijk aan Zee? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kan dan niet in de gemeente Beverwijk stemmen.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?
Ongeveer twee weken voor de verkiezingsdag krijgt u uw stempas thuisbezorgd.

Voor politieke partijen

Registratie Aanduiding Politieke Groepering

Nieuwe lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, kunnen de partijnaam (aanduiding) laten registreren. Na registratie kan de partij met die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing.

Partijen waarvan de aanduiding al is geregistreerd voor de Tweede Kamer- of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet lokaal te registreren.

Wat is de aanduiding van een partij?
De aanduiding van een partij is de naam van de partij die boven de kandidatenlijst op het stembiljet staat. Dit hoeft niet de statutaire naam te zijn.

Waarom moet ik de aanduiding van mijn partij laten registreren?
Registratie is nodig om de partijnaam boven de kandidatenlijst te kunnen zetten. Zonder registratie kunt u alleen met een ‘blanco lijst’ meedoen.

Hoe kan ik de aanduiding registreren?
U levert bij het Centraal Stembureau van de gemeente het volgende in:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
 • een recent bewijs (max. 6 maanden oud) van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie kopje ‘waarborgsom’;
 • een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen om de kandidatenlijst in te leveren.

Hoe kan ik de waarborgsom betalen?
U maakt € 112,50 over op rekeningnummer NL11 BNGH 0285 0010 94 t.n.v. gemeente Beverwijk, onder vermelding van:

 • waarborgsom registratie
 • naam van de politieke partij

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst, krijgt u de waarborgsom terug.

Tot wanneer kan ik de aanduiding registeren?
Uw verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn bij het Centraal Stembureau van de gemeente.

Hoe wordt het verzoek beoordeeld?
Het Centraal Stembureau beoordeelt uw verzoek. Het verzoek wordt afgewezen in de volgende gevallen:

 • als de aanduiding in strijd is met de openbare orde.
 • als de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.
 • als de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers.
 • als de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat.
 • als de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeen komt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
 • als op dezelfde dag bij het centraal stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met ons team Verkiezingen. Dat kan telefonisch via (0251-) 256 256. Of per e-mail: verkiezingen@beverwijk.nl.

Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren.

Hoe kan ik kandidatenlijsten aanmaken?
Vanaf half december kunt u de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV-PP) downloaden van de website van de Kiesraad. In de OSV voert u de gegevens van alle kandidaten van uw partij. Vervolgens kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken.

Wie mogen er op de kandidatenlijst?
Voor kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

 • kandidaten moeten in gemeente Beverwijk wonen en ingeschreven staan;
 • kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Beverwijk gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad;
 • kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen;
 • burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen;
 • minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, als zij vóór maart 2026 meerderjarig (18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst;
 • de naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad;
 • een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Wat moet ik op 31 januari inleveren?
Een kiesgerechtigde levert het volgende in:

 • de kandidatenlijst;
 • van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie ID;
 • machtiging van het partijbestuur om de aanduiding boven de kandidatenlijst te mogen zetten.

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald leveren ook in:

 • minimaal 30 ondersteuningsverklaringen;
 • bewijs van betaling van de waarborgsom.

Moet ik een waarborgsom betalen?
Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald betalen een waarborgsom van € 225,-.

Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 binnen zijn. U maakt het bedrag over op rekeningnummer NL11 BNGH 0285 0010 94 t.n.v. gemeente Beverwijk, onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling;
 • naam van de politieke partij.

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert en het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler.

Kan ik de stukken vooraf laten controleren?
In de week voor de kandidaatstelling kunt u de stukken die ingeleverd moeten worden laten controleren door Team Verkiezingen van de gemeente. 
Als u alle stukken bij elkaar heeft, wilt u dan uiterlijk 21 januari 2022 contact met ons opnemen, zodat wij een afspraak kunnen inplannen voor de controle.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Team Verkiezingen van de gemeente. Dat kan telefonisch via (0251-) 256 256. Of per e-mail verkiezingen@beverwijk.nl.

Belangrijke data

Datum Gebeurtenis
Uiterlijk 20 december 2021 Mogelijkheid voor politieke groepringen om een verzoek in te dienen tot registratie van een aanduiding in een door het centraal stembureau bij te houden register.
medio december 2021 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) voor de kandidaatstelling is voor deelnemende partijen beschikbaar op de website: www.kiesraad.nl
17 januari 2022 Laatste dag voor het ontvangen van de waarborgsom voor de kandidaatstelling op de rekening van de gemeente.
3 t/m 31 januari 2022 Afleggen ondersteuningsverklaringen bij Team Burgerzaken op het Stadhuis (op afspraak).
24 t/m 28 januari 2022 Voorinlevering kandidatenlijsten bij Team Burgerzaken op het Stadhuis (op afspraak).
31 januari 2022 Dag van kandidaatstelling: tussen 09:00 en 17:00 uur inleveren alle documenten die horen bij de kandidaatstelling.
1 februari 2022 om 16:00 uur Niet openbare zitting centraal stembureau. Onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten.
1 februari 2022 Ter inzagelegging van de kandidatenlijsten, direct na onderzoek.
1 februari 2022 Kennisgeving van geconstateerde verzuimen in de kandidatenlijsten.
2 en 3 februari 2022 Mogelijkheid tot herstel van verzuimen in kandidatenlijsten (tussen 09.00 en 17.00 uur).
4 februari 2022 Mogelijkheid tot herstel van verzuimen in kandidatenlijsten (tussen 09.00 en 15.00 uur).
4 februari 2022 om 16:00 uur Openbare zitting van het centraal stembureau waarin besloten wordt over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en voor het nummeren van de kandidatenlijsten.
4 februari 2022 om 16:00 uur Openbaarmaking door de voorzitter van het centraal stembureau van toegekende nummers.
4 februari 2022 om 16:00 uur Openbare kennisgeving van het centraal stembureau over de geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving van kandidaten en handhaving van de aanduiding van de politieke groeperingen.
8 februari 2022 Laatste dag waarop bij de Raad van State beroep kan worden ingesteld tegen beslissing centraal stembureau over geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en handhaving van aanduiding politieke groepering.
6e dag na ontvangst beroepschrift Uitspraak Raad van State inzake eventueel ingestelde beroepen, na ontvangst van de ter inzagelegging van de kandidatenlijsten. Mededeling van alsnog geldig verklaarde kandidatenlijsten.
Uiterlijk 2 maart 2022 Stempassen moeten in het bezit zijn van de kiezers.
Uiterlijk 11 maart 2022 om 17:00 uur Mogelijkheid voor indienen verzoek om een vervangende stempas en schriftelijke volmacht.
Uiterlijk 14 maart 2022 Kandidatenlijsten ter kennis van de kiezers.
14 maart 2022 Mogelijkheid vervroegd stemmen tussen 07:30 en 21:00 uur op 4 locaties in de gemeente.
15 maart 2022 Mogelijkheid vervroegd stemmen tussen 07:30 en 21:00 uur op 4 locaties in de gemeente.
16 maart 2022 Dag van stemmen tussen 07:30 en 21:00 uur op alle locaties in de gemeente.
21 maart 2022 om 10:00 uur Openbare zitting van het hoofd en centraal stembureau ter vaststelling van de uitkomst van de stemming en openbare zitting van het centraal stembureau ter vaststelling van de uitslag.

Verkiezingen gemeenteraad inschrijving aanduiding politieke groepering

Op woensdag 16 maart 2022 is de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente. Politieke groeperingen die onder een bepaalde aanduiding aan de gemeenteraadsverkiezing willen deelnemen, moeten deze aanduiding uiterlijk op 20 december 2021 schriftelijk laten registreren bij het Centraal Stembureau van de gemeente Beverwijk.

Registratie aanduiding
Politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken hun aanduiding van de partij in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd.

Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente. Het verzoek dient uiterlijk op 20 december 2021 te zijn ontvangen.

Verzoek tot registratie van een aanduiding

Uitzonderingen
Politieke groeperingen waarvan de aanduiding al bij de Kiesraad of het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven ook geen inschrijving aan te vragen.

Wijziging registratie aanduiding
Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd maar onder een andere aanduiding aan de gemeenteraadsverkiezing willen deelnemen, dienen hiervoor een schriftelijk verzoek tot wijziging van registratie van een aanduiding te richten tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente.
Het verzoek dient uiterlijk op 20 december 2021 te zijn ontvangen.

Verzoek tot wijziging van registratie van een aanduiding

Waarborgsom
Voor de registratie of wijziging van de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald aan de gemeente.

In te dienen stukken
Bij het verzoek tot (wijziging van) registratie van een aanduiding dient te worden gevoegd:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
 • een bewijs van inschrijving (origineel uittreksel) in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
 • verklaring van de politieke groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen;
 • bewijs van betaling van de waarborgsom voor de registratie ad € 112,50. Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 wordt de waarborgsom terugbetaald.

Blanco lijst
Een politieke groepering die niet om registratie van een aanduiding verzoekt, kan deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst (dus zonder vermelding van een aanduiding boven de kandidatenlijst).