Vanaf 2022 gaan we deze wijk opnieuw inrichten. Dit duurt een aantal jaar. We doen het steeds in delen, zodat de wijk goed bereikbaar blijft. Het Definitief Ontwerp voor het herinrichting is nu klaar. Hieronder leest u meer over het Definitief Ontwerp. En het proces dat we hebben doorlopen om tot het Definitief Ontwerp te komen.

Bekijk het Definitief Ontwerp

Het ontwerp is groot. Daarom is hij opgesplitst in vijf documenten. Zo kunt u het ontwerp goed bekijken.

In het 4e kwartaal van 2022 starten we met de herinrichting 

Nu het Definitief Ontwerp is vastgesteld, maken we het plan klaar voor uitvoering. De beheerders van de kabels en leidingen zijn gestart met de onderhoudswerkzaamheden. We verwachten dat zij in het 4e kwartaal van 2022 klaar zijn. Daarna kunnen wij van start met de herinrichting van de wijk en de werkzaamheden aan het riool. 

We starten in het noordelijk deel van de wijk. 

Dat is de omgeving van de Zonnebloemlaan, Montessorischool en Kindcentrum De Sparkel. We informeren de buurt zodra de uitvoering in een ander deel van de wijk start. We weten nog niet wanneer dat precies zal zijn. 

Wat gaat er veranderen?

Eénrichtingsverkeer

Voor het Noorderlijk deel van de wijk (Plantage tot Zonnebloemlaan) hebben bewoners laten weten dat ze een aantal straten willen inrichten als éénrichtingsverkeer. Dit geldt voor de Zonnebloemlaan, Laan van Blois, Crocuslaan, Hyacinthenlaan, Geraniumhof en Chrysantenhof. 

Aanleiding voor de éénrichting is de zorg van bewoners om de verkeersveiligheid rond de scholen. De gemeente heeft in samen met de wijkgroep, beide scholen, buurtbewoners, politie en handhaving een proef gehouden met éénrichtingsverkeer. Conclusie van de proef is dat de verkeersveiligheid in de buurt vergroot als de straten zijn ingericht als een éénrichtingstraat. 

Woonerfinrichting

De Fresialaan, Geraniumhof, Chrysantenhof, Varenhof en de omgeving van de Vijverhoefflat krijgen een woonerfstatus. Deze gebieden zijn al ingericht als woonerf. We moeten alleen nog een verkeersbesluit nemen. De maximale snelheid in een woonerf in 15 km/uur, ruimte voor de auto is beperkt. Er mag alleen geparkeerd worden op plaatsen die zijn aangegeven met en P-tegel en er is geen stoep.

Wegprofiel, inrichting en parkeren

In de wijk Warande is op veel plekken de weg te smal voor tweezijdig parkeren en te breed voor éénzijdig parkeren. De situatie nodigt in veel gevallen uit tot parkeren met 2 wielen op de stoep. Dit veroorzaakt een rommelig gebruik van de openbare ruimte. Daarom gaan we op meerdere plekken de inrichting zo aanpassen dat er een weg komt, met daarnaast aan één zijde parkeervakken en een stoep die breed genoeg is. Met het aantal parkeerplaatsen is rekening gehouden met de parkeerbehoefte. De parkeerbehoefte is zowel in 2018 als in 2021 onderzocht. Beide onderzoeken gaven goed vergelijkbare resultaten.

Parkeerplaatsen

Op dit moment zijn er 233 parkeerplaatsen in de wijk Warande. Het nieuwe plan bevat 259 parkeerplaatsen. Op een aantal plekken in de wijk komt extra parkeergelegenheid. In onderstaande tabel is per straat aangegeven wat het bestaande aantal parkeerplaatsen is, hoeveel auto’s maximaal geteld zijn en wat het aantal parkeerplaatsen is in het nieuwe plan.

Parkeertabel met aantal parkeerplaatsen per straat of straatdeel
Straat Bestaande situatieMaximaal aantal getelde auto'sDefinitief Ontwerp
Baljuwslaan91412
Brederodelaan202426
Hortensialaan1199
Fresialaan666
Ranonkellaan779
Anemonenlaan101516
Laan van Blois (zuid)374343
Laan van Blois (Vijverhoefflat)393940
Laan van Blois (noord)111117
Seringenhof10109
Haagdoornhof9910
Ligusterhof996
Hazelaarhof101111
Varenhof000
Geraniumhof334
Chrysantenhof335
Hycinthenlaan131114
Crocuslaan111210
Zonnebloemlaan151612
Totaal 233252259

Vervangen bomen

In de Baljuwslaan, Hortensialaan en Brederodelaan staan in totaal 23 meelbessen. Deze zijn in een matige tot slechte conditie. In de Hazelaarshof, Haagdoornhof staan zes bomen die te weinig groeiruimte hebben. In de Ligusterhof en Zonnebloemlaan staan een aantal bomen die in slechte staat verkeren. Op de huidige plekken kunnen de bomen niet uitgroeien tot volwaardige bomen, omdat de groeiruimte ontbreekt. Deze bomen gaan we daarom kappen. Daar komen nieuwe bomen in plantvakken voor terug, met meer ruimte om uit te groeien tot volwaardige bomen. Hiermee zorgen we voor we totale compensatie van de bomen die we kappen.

Extra groen in de wijk

We hebben gekeken naar verschillende functies in de wijk. Je kunt hierbij denken aan groen, parkeren, ruimte voor waterberging, verkeer en kabels en leidingen. De gemeenteraad heeft geld geven voor extra groen in de wijk. Hiermee kunnen we meer inzetten op klimaatadaptatie en hittestress bestrijding. In het groengebied met de vijver in het midden van de wijk komen recreatieve elementen.

Huisvuilinzameling

De manier waarop we afval inzamelen in de wijk blijft hetzelfde. In de Baljuwslaan verandert alleen de opstelplaats voor de kliko’s. Hiervoor is gekozen omdat inwoners de bomen aan de andere kant van de straat wilden hebben. Dit is in de Brederodelaan ook het geval. De stoep is breed genoeg om achter de kliko's langs te lopen. U vindt dit terug in het ontwerp.

Speelplek

Bij beide basisscholen zijn speelplekken met toestellen waar kinderen op het schoolplein kunnen spelen. In het nieuwbouwplan Binnenduin hebben we in 2020 een sportkooi aangelegd. Vlakbij de sportkooi komt een speelplek. Kinderen uit de wijk Warande kunnen hier ook spelen en sporten. We gaan bewoners betrekken bij de inrichting van de speelplek.

Hoe zag het participatietraject eruit? 

In 2020 zijn we gestart met de nieuwe inrichting voor de wijk Warande. We hadden toen nog niets liggen. Eerst hebben we aan alle inwoners en belanghebbenden input gevraagd. Zij hebben toen al tips en wensen(externe link) over de inrichting van de wijk kunnen geven. Daarna zijn we pas aan de slag gegaan met het Voorlopig Ontwerp. De tips en wensen dienden als basis voor dit ontwerp. Het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting is sinds de zomer 2021 klaar.

Reacties op het Voorlopig Ontwerp via de website 

Voor het Voorlopig Ontwerp hebben we een speciale website(externe link) gebouwd. Het ontwerp hebben we in een kaart(externe link) laten vormgeven. Ook hebben we er foto’s bij geplaatst. De foto’s laten zien hoe de uitwerking van het ontwerp er in het ‘echt’ uit gaat zien. Inwoners konden via deze website hun reactie geven op het ontwerp. We hebben 74 reacties via de website ontvangen. Daarnaast hebben wij nog 32 reacties ontvangen via het online reactieformulier en 8 brieven/mails. Ontzettend bedankt daarvoor. We hebben alle reacties samengevoegd in een document. Per reactie hebben we aangegeven wat we met de vraag of tip van de bewoner doen. 

In september 2021 hebben we met twee klankbordgroepen gesproken over het Voorlopig Ontwerp.

Uit deze gesprekken is ook nog waardevolle informatie naar voren gekomen. Van de gesprekken met de klankbordgroepen Noord en Zuid is een verslag gemaakt. Op basis van alle reacties is het Definitief Ontwerp gemaakt 

Op 1 en 3 februari 2022 hebben we het Definitief Ontwerp gepresenteerd aan de klankbordgroepen.

De verslagen van de gesprekken met de klankbordgroepen kunt u hier lezen. 

Heeft u vragen? Stel deze gerust!

Het algemene telefoonnummer is 0251 256 256 of email info@beverwijk.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?