Herstelfonds corona

Het Herstelfonds Beverwijk is een subsidieregeling om de lokale bedrijvigheid en samenleving te helpen herstellen van de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat daarbij om het herstel van de lokale economie en het toerisme, herstel van werkgelegenheid, om- en bijscholing, en herstel van maatschappelijke sectoren (welzijn, cultuur en sport). En om daarvoor benodigde innovaties en aanpassingen van werkwijzen te stimuleren.

Om effectief bij te kunnen dragen aan het herstel van economie en samenleving is de gemeente vooral op zoek naar initiatieven die gericht zijn op een breder belang en zoveel mogelijk (blijvende) impact.

De gemeenteraad heeft een budget van een miljoen euro beschikbaar gesteld. Het college van B&W heeft voor dit fonds een subsidieregeling opgesteld. Een aanvraag indienen was mogelijk van 10 mei 2021 t/m 6 juni 2021 via het online aanvraagformulier dat beschikbaar was op deze pagina. Gekozen is voor een (korte) aanvraagperiode van 4 weken. Om zo mogelijk nog voor de zomervakantie bijdragen te kunnen verstrekken aan initiatieven. Zodat er snel kan worden gewerkt aan herstel van economie en samenleving. 

Om geen partijen uit te sluiten of te bevoordelen, is een (subsidie)regeling ontworpen die gedurende een tijdvak open wordt gesteld. Op grond van afwegingscriteria wordt vervolgens een prioritering bepaald. De hoogst scorende initiatieven komen als eerste aan bod, tot het plafond is bereikt. Als het plafond nog niet is bereikt, kan de regeling nog een keer worden opengesteld.
Op deze pagina vindt u meer informatie. 

1. Over het Herstelfonds Beverwijk

Waar is het Herstelfonds voor bedoeld (en waarvoor niet)?

De raad heeft het Herstelfonds ingesteld om de lokale economie en samenleving te helpen herstellen van de effecten van de coronacrisis. Een uitgebreide beschrijving van de doelen staan in art. 3.4 van de Nadere regels. Initiatieven, die binnenkomen, worden aan de doelen getoetst.

Om effectief bij te kunnen dragen aan het herstel van economie en samenleving is de gemeente vooral op zoek naar initiatieven die gericht zijn op een breder belang en zoveel mogelijk (blijvende) impact. In art. 3.5 van de Nadere regels is beschreven hoe we dit toetsen. 

Niet bedoeld voor compensatie van schade. Het Herstelfonds is niet bedoeld om financiële tekorten of gederfde opbrengsten van individuele organisaties, bedrijven of personen te compenseren. Daarvoor bestaan diverse andere (landelijke en lokale) maatregelen. De Nadere regels sluiten aanvragen die gericht zijn op compensatie van schade daarom uit.

Hoeveel geld is er beschikbaar? (subsidieplafond)

De gemeenteraad heeft in november 2020 een totaal budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het Herstelfonds. De raad heeft het budget in beginsel verdeeld over 5 categorieën herstelmaatregelen en een klein bedrag apart gehouden voor een bepaald doel:

  1. Omscholen: € 100.000
  2. Innoveren en verbinden: € 450.000
  3. Aanjagen en promoten: € 250.000
  4. Co-financieren: € 67.000
  5. Aanvullende maatregelen: € 100.000

Welk type subsidie verstrekt het Herstelfonds Beverwijk?

Uit het Herstelfonds Beverwijk worden eenmalige subsidies verstrekt.

Waar kan ik de regeling voor het Herstelfonds Beverwijk vinden?

Het college van B&W heeft de ‘Nadere regels Herstelfonds Beverwijk 2021’ vastgesteld. Hierin staan alle bepalingen die gelden voor het aanvragen van een subsidie. Waaraan aanvragen moeten voldoen en hoe het college een besluit neemt over het toekennen van subsidie. Ook vindt u hierin informatie over betaling en verantwoording, als het college uw aanvraag honoreert. Lees hier de Nadere regels.

Mijn organisatie/onderneming heeft financiële schade geleden. Kan ik hiervoor een aanvraag indienen bij het Herstelfonds Beverwijk?

Nee. Het Herstelfonds is niet bedoeld om financiële tekorten of gederfde opbrengsten van individuele organisaties, bedrijven of personen te compenseren. Daarvoor zijn diverse andere (landelijke en lokale) maatregelen ingevoerd. Zie ook artikel 6 lid 2, onder punt 5 van de Nadere regels.

Hebben andere gemeenten deze regeling ook?

Diverse overheden zijn bezig met steun- en herstelmiddelen en -fondsen. Het Herstelfonds Beverwijk is een subsidieregeling die specifiek geldt voor gemeente Beverwijk.

2. Overige vragen

Valt het Herstelfonds onder de Algemene Subsidie Verordening Beverwijk?

De regels van de Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016 (ASV) zijn ook van toepassing op de subsidies vanuit het Herstelfonds Beverwijk. Aanvragers dienen daarvan kennis te nemen. Daar waar de Nadere regels afwijken van de ASV, wordt dit expliciet vermeld.

Waar kan ik informatie vinden over de Algemene Subsidie Verordening Beverwijk?

U vindt de Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016 hier.

Heeft een subsidie vanuit het Herstelfonds Beverwijk invloed op de overige subsidie die we van de gemeente krijgen?

Nee. Het heeft geen invloed op uw subsidie. Als u nog vragen heeft, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon van de gemeente.

Als organisatie maken wij ook gebruik van andere regelingen van het rijk (zoals bv. NOW-regeling) of andere fondsen. Lopen we het risico dat we een van de regelingen straks moeten terugbetalen?

Uw organisatie moet zelf de voorwaarden die aan verschillende regelingen verbonden zijn hierop controleren. Neem in geval van vragen contact op met uw contactpersoon bij de gemeente en raadpleeg eventueel een adviseur of (uw) accountant voor nader advies. Het college kan de subsidieaanvraag weigeren als er een andere (voorliggende) regeling aanwezig is waarvan gebruik gemaakt kan worden. Tenzij sprake is van cofinanciering.

Moet ik verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie?

Ja, dat moet. Voor een subsidie tot en met € 10.000 volstaat een eenvoudige verantwoording. Als de subsidieverlening hoger is dan € 10.000,- dan moet de subsidieontvanger na afloop een inhoudelijk en financieel verslag indienen. Voor subsidies van meer dan € 50.000 kan de gemeente een accountantsverklaring vragen. In hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016 vindt u de regels die gelden voor het verantwoorden van de subsidie.

Mijn vraag staat er niet bij, waar kan ik terecht voor informatie?

U kunt uw vraag stellen door dit contactformulier in te vullen of door telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers via (0251) 256256. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.