Het is ons werk om u als burger, bedrijf of instelling zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch ontevreden zijn over de manier waarop u bent behandeld? Laat dit weten door een klacht in te dienen.

Een klacht kan gaan over een niet nagekomen afspraak, een werkwijze, de dienstverlening of over medewerkers of het college. Als u een klacht over de openbare ruimte heeft (denk aan overlast van een boom, vuilnisbak of het afsteken van vuurwerk) dan dient u deze in via Fixi (zie hieronder ‘klacht of melding openbare ruimte). Op het moment dat u een klacht indient, start de klachtenprocedure. Voor inlichtingen kunt u vooraf telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator op telefoonnummer 0251 256 256 of per e-mail bezwaar@beverwijk.nl.

Er kan een reden zijn waarom uw klacht niet in behandeling wordt genomen. Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen, dan hoort u van de klachtencoördinator de reden hiervan. U krijgt in ieder geval binnen 6 weken bericht.

Een klacht kunt u op drie manieren indienen. Het heeft de voorkeur dat u de klacht schriftelijk indient. Dit zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk in uw eigen bewoordingen kenbaar wordt gemaakt.

1. Digitaal

U maakt gebruik maken van het online klachtenformulier.

Een klacht indienen

2. Schriftelijk

U download het klachtenformulier en vermeld daarop in ieder geval:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en/of mailadres
 • de datum
 • een omschrijving van het probleem of de klacht
 • de afdeling, bestuurder of medewerker tegen wie de klacht is gericht
 • uw handtekening
 • kopieën van relevante stukken, denk aan gevoerde correspondentie

U stuurt het formulier naar:

Klachten coördinator gemeente Beverwijk

Postbus 240

1940 AL  BEVERWIJK

3. Mondeling

U neemt contact op met de klachtencoördinator op telefoonnummer 0251 256 256.

Procedure

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht.

De klachtencoördinator neemt binnen vijf werkdagen contact met u op.

Binnen zes weken handelt de klachtencoördinator uw klacht af. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd. U ontvangt hierover bericht.

Soms kunt u uw klacht mondeling toelichten tijdens een hoorzitting waarbij ook de behandelend ambtenaar aanwezig is. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunt u de klacht binnen 1 jaar na de uitspraak indienen bij de Nationale Ombudsman. telefonisch bereikbaar op 0800 - 33 55 555.

Meer informatie over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld vindt u in ons klachtenprotocol.

In de volgende gevallen kan geen klacht worden ingediend:

 • een klacht die al eerder is ingediend en die al volgens de klachtenregeling is behandeld, kan niet opnieuw behandeld worden;
 • een situatie zich langer dan een jaar geleden heeft voorgedaan;
 • wanneer u bezwaar had kunnen maken;
 • u beroep kunt of had kunnen aantekenen;
 • over dat wat deel uitmaakt van opsporing of vervolging van een strafbaar feit;
 • de rechtbank al een uitspraak heeft gedaan;
 • er al een opsporingsverzoek loopt;
 • uw belang of het gewicht van de gedraging onvoldoende is;
 • u bij de klacht niet de juiste zaken heeft aangegeven zoals in de klachtenregeling is omschreven.

Klacht of melding openbare ruimte

Wilt u een melding of klacht over de openbare ruimte doorgeven? Dan kunt u gebruik maken van Fixi. Maak een melding via Melding openbare ruimte of de Fixi app. De Fixi app is beschikbaar voor de besturingssystemen iOS en Android.

Privacy

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens binnen de gemeentelijke organisatie alleen worden verstrekt aan diegenen die bij de behandeling betrokken zijn.

Overige vragen of reacties

Voor overige vragen of reacties kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Heeft deze informatie u geholpen?