Compensatieprojecten in de gemeente Beverwijk voor bomenkap Transformatorstation Zeestraat

Nieuw en openbaar groen realiseren in Beverwijk op basis van het Landschaps- en compensatieplan

Wat gaan we de komende tijd in onze gemeente aan nieuwe stadsnatuur realiseren, ter compensatie van de kap op het voormalige terrein van Tata Steel in Wijk aan Zee? In dit overzicht zetten we de beoogde projecten voor u helder op een rij. Samen met TenneT hebben we het plan uitgewerkt op basis van het vastgestelde Landschaps- en compensatieplan. Als gemeente zorgen wij voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van het nieuwe en openbare groen.

Aanleiding

Voor de bouw van het transformatorstation liet TenneT in februari 2019 ruim 9 hectare bomen achter de hekken op het terrein langs de Zeestraat kappen. Dit groen was niet openbaar toegankelijk. Het transformatorstation is nodig om windmolenparken, die op de Noordzee worden gebouwd, aan te sluiten op het nationale hoogspanningsnet. Deze kap moet volgens de Wet natuurbescherming binnen drie jaar worden gecompenseerd, het liefst zo dicht mogelijk bij de ingreep.

Openbaar groen

Eerder heeft de netbeheerder al laten weten bijna 16 hectare nieuw en openbaar groen terug te geven aan de regio. Gezien de benodigde ruimte om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen wordt een groot deel van de compensatie door de netbeheerder in samenwerking met PWN gerealiseerd in het Noordhollands duingebied. In de gemeente Beverwijk wordt binnen de mogelijkheden ruim 3,5 hectare nieuw groen aangelegd en ook Velsen krijgt er ongeveer een hectare bij. TenneT betaalt de groencompensatie en stelt daarnaast ook geld beschikbaar voor extra vergroeningsmaatregelen in Beverwijk.

Vier pijlers

In dit plan worden voor Beverwijk een aantal maatregelen voorgesteld. Deze zijn nu uitgewerkt in vier pijlers: Groene vingers (versterken van groen langs spoor en belangrijke wegen), Klimaatproof en divers (vergroening van bedrijventerreinen), ecologische bosjes met sociale en educatieve waarde en tenslotte Leefbaarheid (meer groen in de stad).

In goed overleg

Voor we de uitvoering ingaan, worden de plannen uitvoerig besproken met omwonenden en de ondernemers in de omgeving. Afhankelijk van het project nodigen we daar de betrokkenen voor uit. De extra aanplant van bomen aan de westkant van de Plesmanweg heeft bijvoorbeeld weinig invloed op de buurt en wordt daarom afgestemd met toekomstig beheer. De ecologische bosjes daarentegen zijn in veel gevallen in de woonwijken gepland en worden in goed overleg met de buurt ingericht.

nieuw-stadsnatuur-beverwijk-groencompensatie-tennet
Plattegrond nieuw stadsnatuur

Aanplant in berm Binnenduinrandweg

Op verschillende locaties aan de westkant van de Binnenduinrandweg voegen we stroken van bomen en struiken toe. Er is gekozen voor inheemse beplanting die hier in de streek voorkomt. De berm aan de westkant ligt een groot deel van de dag in de zon, wat ervoor zorgt dat er beplanting nodig is die kan overleven onder de extreme omstandigheden: zandgrond, droogte en warmte. Het gekozen assortiment is daar geschikt voor en zorgt verder voor bloei en vruchten van het vroege voorjaar tot laat in het seizoen en zijn zeer geschikt als insecten- en bijenlokkers.

Toekomstbestendige bomen langs westkant Plesmanweg

Langs de ‘poort naar de stad’ aan de noordwestkant van Beverwijk staan momenteel statige groepen populieren. Deze boomsoort heeft echter een beperkte levensduur. Om de duidelijke en aantrekkelijke entree naar de stad te behouden, plaatsen we aanvullend toekomstbestendige bomen. Deze worden westelijk van de oversteek Gladiolenlaan over de Plesmanweg geplaatst.

Groenere uitstraling voor de Spoorsingel

We gaan de Spoorsingel een nog groenere uitstraling geven. Tegelijk willen we ‘verticaal groen op ooghoogte’ toevoegen om het spoor en bedrijven aan de overkant uit het zicht te halen. Hiermee geven we het gebied een intiemer karakter met een groene coulisse. De strook met inheemse struikbeplanting zorgt voor een betere groenverbinding voor insecten en kleine dieren en biedt tegelijk voedsel en schuilmogelijkheden. Deze ‘groene’ vinger in de stad legt de verbinding richting de woonbuurten.

Met deze aanpassing krijgt de Spoorsingel vanaf Laan der Nederlanden tot aan Park De Oever een landschappelijke overgang van woonbebouwing naar
een groene spoorzone. De bestaande bomen blijven behouden. Tussen weg en spoor komt een strook met wilgenstruiken. Aan de overkant van de weg komen lage struiken in groepen geplant met elzenstruiken en elzenbomen.

Ter hoogte van sportpark Adrichem en de historische Aagtendijk maken we de beplanting langs het sportpark intensiever. Ook hier blijft de bestaande beplanting behouden en wordt deze aangevuld met lage wilgenstruiken en elzen.

Vergroening hoofdwegen bedrijventerrein Kagerweg

Door bomen toe te voegen die goed passen bij de ‘profielbreedte’ van de hoofdroute willen we het bedrijventerrein Kagerweg een groenere uitstraling geven. Deze bomen komen in een strook met onderbeplanting te staan waar bijen en vlinders voedsel, nest- en schuilmogelijkheden vinden. Er is ruimte voor ongeveer 100 bomen. Deze komen voornamelijk langs de hoofdwegen te staan en deels in de zijwegen waar dit nieuwe groen in de toekomst mogelijk wordt gecombineerd met de aanleg van parkeerplaatsen.

De ondernemers hebben al eerder hun voorkeur uitgesproken voor een ‘divers groene uitstraling’ en willen daarmee aansluiten bij GreenBizIJmond.

Bomenlint Aagtenpark langs Klaas Grootpad

Om het Aagtenpark meer structuur te geven, willen we langs een kant van het Klaas Grootpad een bomenlint planten. Daarmee creëren we tegelijk schuil- en nestmogelijkheden voor vogels en kleine dieren.

Plukbos Park Overbos / Landgoed Adrichem

gekoppeld door het verplaatsen van twee hockeyvelden. Door deze ingreep wordt het park uitgebreid op de plek van de oude hockeyvelden met nieuwe bomen en beplanting.

Een plukbos in het park is een wens die door bewoners naar voren is gebracht en die een extra functie in het park geeft. Een maatschappelijk element dat mensen bij elkaar kan brengen.

Ecologische bosjes in Merwedestraat

Tussen de paden van het hondenlosloopgebied aan de Merwedestraat creëren we ecologische bosjes. Deze gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de nest-, schuil en voedselvoorzieningen voor dieren en verhogen daarmee de biodiversiteit in het gebied. Ook vermindert het nieuwe groen op deze plek het zicht op het spoor.

Educatiebosje bij Animalfarm

Ook in de strook tussen het Forestpad en de Luxemburglaan willen we een ecologisch bosje aanleggen. Naast natuurlijk ontwikkeling liggen er ook mooie kansen voor natuureducatie. Zo zou de Animalfarm die aan de andere kant van het speelterrein ligt gebruik kunnen maken van dit bosje om kinderen mee
te nemen in het verloop van de natuurlijke processen.

Ecologisch bosje in de Warande

Met de aanleg van een ecologisch bosje in de Warande zouden de Montessori Basisschool, OBS ’t Kraaiennest en Basisschool de Anjelier daarvan gebruik kunnen maken. Als een of meerdere scholen het initiatief willen oppakken kan hier het eerste ecologisch bosje van Beverwijk ontstaan. Dit bos is niet alleen bedoeld voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar biedt ook mensen een prettige en leerzame plek.

Waterrijk tussen spoor en snelweg

Door werkzaamheden is een deel van de beplanting in de oksel van spoor en snelweg weggehaald. Door het maaiveld tot vlak boven de waterspiegel af te graven ontstaat een gebied met natte natuur. Daardoor zal er in het gebied een bijzonder rijk leven aan planten en dieren ontstaan.

Parkbosje in het Aagtenpark

Tussen het hekwerk van de wielerbaan en het Klaas Grootpad willen we ook een ecologisch bosje aanleggen. Op deze plek kan het zich ongestoord ontwikkelen tot een volwassen bosje. In de toekomst kan vanuit dit ‘ecologisch eilandje’ verdere natuurontwikkeling worden gestimuleerd. Ook zal het bosje het zicht op de wielerbaan verminderen, waardoor het parkdeel ruimtelijk gezien beter wordt omkaderd.

Bedrijfsbosje biedt natuur en pauzeplek

In overleg met de ondernemers en werknemers op het bedrijventerrein Kagerweg willen we een zogenoemd bedrijfsbosje aanleggen. Dit groen draagt bij aan de natuurontwikkeling in de stad en biedt werknemers tegelijk een fijne plek om even lekker te ontspannen tijdens de pauzes.

‘Beverwijk meer ervaren als stad tegen de duinen’

“Binnen onze gemeente beschikken we over een gemiddelde hoeveelheid groen”, zo laat wethouder van Openbare Ruimte weten. ”Dat wordt
alleen niet altijd zo beleefd. Daarom willen we het groen robuuster maken en verbinden met elkaar.”

“Het bos op het voormalige terrein van Tata Steel is nooit openbaar toegankelijk geweest voor de Beverwijker. Met deze projecten zetten we volop in op de leefbaarheid van de stad, met groen dat voor iedereen toegankelijk is.”

“Met het realiseren van deze projecten willen we over vijf of tien jaar veel meer het beeld oproepen dat je in de duinen bent. Als we dat gevoel kunnen versterken dan verzachten we het industriële karakter en wordt Beverwijk meer ervaren als een stad die tegen de duinen aan ligt.”