Meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie. Dat is in een notendop Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond, dat vandaag door de provincie en de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk is gepresenteerd.

Gedeputeerde Jeroen Olthof(externe link) van de provincie Noord-Holland(externe link): “Tata Steel is een grote en belangrijke werkgever. In de IJmond is plaats voor Tata Steel, wel moeten de nadelige gevolgen voor de gezondheid en de leefomgeving zoveel mogelijk verminderd worden. Daar moeten alle partijen, Tata Steel voorop, voor aan de bak. Met dit plan laten de overheden zien hoe wij daarin gezamenlijk onze rol pakken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.”

“Met dit concrete programma zetten we gezamenlijk een volgende stap naar een gezondere en veilige IJmond”, zegt wethouder gezondheid en milieu Haydar Erol. “Daarnaast zijn we nu bezig met een aanpak Gezondheid en Luchtkwaliteit voor de IJmond. Met deze regionale uitwerking van het landelijke Schone Lucht Akkoord gaan we er samen met de andere IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland voor zorgen dat we in deze regio steeds schonere lucht inademen.”

Ieder speelt zijn rol

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de activiteiten die zich op en rond het Tata-terrein afspelen. Bij het programma hoort een Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2020 – 2022, opgesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied(externe link). Dit uitvoeringsprogramma is alleen door de provincie vastgesteld. De gemeenten dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid onder de inwoners.

Programma in fasen

Het programma kent een horizon tot 2050 en heeft een aantal fases. Op de korte termijn, in de komende 2 jaar, intensiveert de provincie het toezicht, een proces dat feitelijk al in gang is gezet. Daarnaast start een traject dat tot een versnelde aanscherping van de vergunningen leidt. In de tussentijd willen de provincie en IJmondgemeenten met Den Haag en Brussel om tafel voor betere en meer stimulerende landelijke en Europese regelgeving. Op de lange termijn werken we aan een transitie van de huidige manier van staalproductie naar een schonere en duurzame manier. Met het programma is een investering gemoeid van ruim 2,8 miljoen euro voor de periode tot en met 2022.

Balans tussen industrie en omgeving

Tata Steel(externe link) is belangrijk voor de IJmond. Ruim honderd jaar staalindustrie heeft voor economische groei gezorgd, in de regio en in de rest van Nederland. De industrie is onderdeel van de regionale identiteit. Tegelijkertijd zorgt de aanwezigheid van de industrie voor overlast en hinder. Hoewel de luchtkwaliteit in de IJmond de afgelopen jaren is verbeterd, veroorzaakt Tata Steel overlast en maken inwoners zich zorgen over hun gezondheid. De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Velsen(externe link) en Heemskerk(externe link)) aan een balans tussen het economische belang van de maakindustrie en het belang van een gezonde en veilige leefomgeving in de IJmond.