Persbericht

Raad: Toekomst en kansen in regionale samenwerking
 
Beverwijk – Op woensdag 10 februari 2021 bracht Commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk, een ambtsbezoek aan de gemeente Beverwijk. Een onderdeel van dat ambtsbezoek was een gesprek met de leden van de gemeenteraad. Bestuurlijke samenwerking en kansen in de regio stonden op de agenda ter bespreking. 

Regionale blik op samenwerking 

Het zijn grote en soms moeilijke onderwerpen voor gemeenten om op te sturen. Zo ook voor Beverwijk. Vaak komt daar nog bovenop dat met andere overheden, zoals de provincie of buurgemeente, wordt samengewerkt. Het onderwerp van regionale samenwerking stond enkele jaren geleden ook hoger op de agenda: toen werd zelfs gedacht aan een fusie met de gemeenten Velsen en Heemskerk. Een dergelijke fusie heeft nooit plaatsgevonden, maar de behoefte aan bestuurlijke samenwerking bleef.  Fractievoorzitter Benning (VVD): ¨Ook kijken we op voorzieningenniveau naar kansen in de regio zoals bijvoorbeeld bij de bouw van het zwembad en een eventueel nieuw theater. Of dat gaat lukken, zal de toekomst moeten uitwijzen. Het gaat er hier om dat er met een regionale blik gekeken wordt naar de uitdagingen en kansen die we als regio kennen.¨ Makbouli (D66) vulde aan: ¨Voor ons staat de deur voor Velsen nog altijd open. Deze raad zit niet stil en heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe samenwerkingsvorm. In dat proces zitten wij nog.¨ Ze bevroeg Van Dijk naar zijn visie op dit proces. Van Dijk gaf aan dat ¨de kracht van de IJmond niet alleen een flyer is, zoals  aan wonen, cultuur en economie.¨ Hij benadrukte het belang van elkaar te blijven zien en spreken. ¨De gedachte van samenwerking staat voorop.¨ 

Economie en welvaart 

Bij het CDA werd gedacht aan een meer pragmatische samenwerking. Volgens Tabak zou ¨een minder politieke¨ manier van samenwerken recht kunnen doen aan de opgaven die er liggen. Enkele van die opgaven spelen direct een grote rol in de levens van inwoners. Zo benoemde GroenLinks de impact van Tata Steel op het milieu, maar ook de bedrijvigheid en werkgelegenheid die het concern biedt. Het zal de vraag zijn in hoeverre bestuurlijke samenwerking daar een rol in kan spelen, meende Hulscher.  

Overblijven 

In het gesprek werd duidelijk dat gemeenten vanuit zichzelf de waarde van samenwerken zouden moeten inzien. Maar dat blijkt in de IJmond niet altijd even gemakkelijk. Bij SamenLokaal werd door fractievoorzitter Bal gewezen op het feit dat de samenwerking tussen IJmondgemeenten een lastige historie kent. Met name ¨als andere partijen weer met andere partijen praten¨, en er op die manier een overblijver is. ¨Zo zie ik Velsen meer naar Haarlem kijken. De kans op samenwerking verzwakt daardoor in de regio.¨  Hazeveld (DBSL) bracht in ¨dat de bestuurlijke samenwerking er al wel is.¨ Op het gebied van de uitvoering is volgens hem nog een wereld te winnen. ¨De positie van de raad speelt daar een rol in.¨  

Participatie 

Het is precies die positie van raad én inwoners die de doorslag kan geven. Want om inwoners zo goed mogelijk te betrekken bij alle ontwikkelingen is participatie cruciaal. Uiterwijk (VRIJ!) gaf aan dat vanwege daarom hard gewerkt is om te komen tot een nieuwe participatievisie. Via een participatietraject, dat onlangs is afgerond, komt daar verbetering in, ¨en zijn we als gemeenteraad bezig projecten op dat gebied te monitoren.¨ Een gunstige ontwikkeling, verwachtte Van Dijk. ¨Te denken valt aan het verder vormgeven van meepraten, meeluisteren, meebeslissen.¨ Bestuurders van de gemeente blijven echter wel verantwoordelijk voor het besluit. ¨Om ook op deze manier verantwoordelijkheid af te leggen in de gemeenteraad.¨  In positieve zin stelde Van Dijk verrast te zijn door de grote bereidheid om samenwerking in de regio te zoeken. ¨Het is een belangrijk gebied waar veel gebeurt en waar we aandacht voor moeten blijven hebben.¨