Bezoek Stadhuis alleen op afspraak

Maak een afspraak als u klachtenvrij bent, online of bel 0251 256 256 tijdens onze openingstijden.

Spoorzone Beverwijk

Spoorzone Beverwijk

Het realiseren van een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.

Ontwikkeling Spoorzonegebied kan veel extra woningen en werkgelegenheid opleveren

De gemeente heeft eind 2020 laten onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om het Beverwijkse Spoorzonegebied te ontwikkelen. De Spoorzone is een groot gebied aan de oost en westkant van het spoor en de A22. Grofweg het gebied tussen de A9, centrum Beverwijk, Aagtenpark en Wijkeroogpark. Uit de verkenning blijkt dat het gebied op termijn ruimte biedt voor circa 10.000 woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen. Zonder daarvoor natuurgebied of open landschap op te offeren.

  Onder de Spoorzone vallen de deelgebieden:

  Legenda spoorzone Beverwijk
  1. Stationsgebied – bestaande uit Wijckerpoort/Ankie’s Hoeve, het station de stationsomgeving (inclusief de P&R) en het Meerplein;
  2. Noordoost – bestaande uit het Marloterrein, de Brink e.o. en de Graaf Florislaan e.o.;
  3. Kop van de Haven – bestaande uit een 1e fase aan de Parallelweg en een 2e fase aan de overzijde van de Zwaaikom;
  4. Parallelweg – bestaande uit een westelijk-, midden- en oostelijk deel;
  5. Bazaarterrein – bestaande uit het gebied waar nu de Beverwijkse Bazaar op gevestigd is, alsmede diverse bedrijfsmatige functies en de strook met bedrijvigheid aan de noordzijde van de Wijkermeerweg
  6. Bedrijventerrein De Pijp – de rest van bedrijventerrein De Pijp (inclusief zeehaven en het Velsense deel van het bedrijventerrein)
  7. Bedrijventerrein Wijkermeer – het huidige bedrijventerrein Wijkermeer

  Ambitie en doelstellingen

  Het college beschouwt de ontwikkeling van het Spoorzonegebied als speerpunt voor de komende periode. Daarom heeft een aantal externe bureaus een verkenning uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden om de ambitie voor dit gebied waar te maken: 

  Het realiseren van een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.

  Bij deze ambitie horen onderstaande doelstellingen:

  • Verbetering van de leefomgeving, zodat het fijn wonen, werken en verblijven is.
  • Economisch vitaler maken door in te zetten op hoogwaardige maak- en onderhoudsindustrie, haven gerelateerde ondernemingen, ‘slimme’ start-ups en grow-ups, een innovatief distributiecluster, detailhandel in het centrum, grootschalige detailhandel op de Parallelweg en een toekomstbestendige Beverwijkse Bazaar.
  • Onderwijs beter laten aansluiten op de werkgelegenheid in de regio.
  • Een gemengd gebied creëren, waar naast het werken en winkelen ook wonen en de daarbij behorende voorzieningen worden toegevoegd. Het werken wordt nadrukkelijk niet vervangen door het wonen. Ingezet wordt op het toevoegen van 5.000 extra arbeidsplaatsen.
  • Infrastructuur en verkeerstromen verbeteren: goede alternatieven bieden voor het vele doorgaande verkeer in het gebied; een betere OV-ontsluiting met name aan de oostzijde van de A22; autoluw(er) maken van de nieuwbouw ontwikkelingen om het autogebruik te beperken; binnen de Spoorzone het langzaamaan verkeer beter faciliteren.
  • Op termijn realiseren van een zelfstandig functionerende zeehaven.
  • Verduurzamen van het gebied en het vastgoed: klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit krijgen een prominente plek in de plannen. 
  • Vergroening van het gebied: om te voldoen aan de opgaven van klimaatadaptatie, leefbaarheid en identiteit. 
  • Entrees naar de stad en het gebied aantrekkelijker maken.
  • Organisatiegraad van de ondernemers vergroten door uitbreiding taken en verantwoordelijkheden van Stichting Beverwijk Business Docks. 

  Minder verkeer

  Voor een aantrekkelijk woon- en werkgebied is het nodig om het doorgaand verkeer door het gebied te beperken. Daarvoor moet er een nieuwe verbinding aan de zuidkant van de Spoorzone komen, een extra aansluiting op de A22 aan de noordkant en de Viaductweg afgesloten worden voor autoverkeer. Zo kan het doorgaand verkeer om het ontwikkelgebied heen rijden. De vele nieuwe bewoners zorgen ook voor extra verkeer binnen de stad. Een goede oplossing daarvoor, vraagt nog om verder onderzoek. Voor fietsers en voetgangers zijn vooral betere verbindingen naar het station en het centrum van Beverwijk van belang.

  Meer groen en water

  De Spoorzone moet niet alleen een aantrekkelijk en leefbaar gebied worden, we willen het ook klimaatbestendig maken. Daarvoor is er veel extra groen en water nodig. Dit extra groen moet de omliggende groengebieden beter verbinden met de stad en met elkaar. De Parallelweg kan de groene loper worden die het Aagtenpark en het Wijkeroogpark met elkaar verbindt. Ook kan de ruimte tussen het spoor en de A22 in een park veranderen, dat de omliggende gebieden met elkaar verbindt. Bijvoorbeeld door een nieuwe ingang van het NS station vanaf de Parallelweg. Meer water in het gebied leidt tot een verbetering van de waterstructuur en zorgt voor een prettiger leefklimaat.

  Participatie

  Voordat de gemeente plannen kan gaan maken, buigt de gemeenteraad zich over de resultaten van de verkenning. Het college vraagt de gemeenteraad om het gebiedsprogramma te mogen starten en de ambitie en doelstellingen voor de Spoorzone vast te stellen. Nadat de raad daar een besluit over heeft genomen, gaan we plannen maken op basis van de verkenning. Daarbij krijgen bewoners en ondernemers volop de kans om mee te denken. Om op de hoogte te blijven, kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Wilt u die ontvangen, geef dan uw mailadres door op c.ruiter@beverwijk.nl

  Raadsvoorstel en persbericht

  Hieronder staat de verkenning die in opdracht van de stuurgroep Bedrijventerrein Beverwijk tot stand is gekomen in een samenwerking tussen de vier geselecteerde bureaus (BFAS+, Goudappel Coffeng, Sumcity Advisory en Decisio), verschillende disciplines van de Gemeente Beverwijk en diverse (semi)overheden.

  Verkenning Spoorzone Beverwijk

  Heeft deze informatie u geholpen?