De plannen voor de realisatie van ruim 3,5 hectare nieuwe stadsnatuur zijn gepresenteerd. Ter compensatie van de kap op het terrein aan de Zeestraat in Wijk aan Zee is in samenwerking met TenneT een plan uitgewerkt op basis van het vastgestelde Landschaps- en compensatieplan. Het nieuwe openbare groen vormt een waardevolle aanvulling op het groen van Beverwijk als stad die tegen de duinen ligt.

Plattegrond locaties nieuwe stadsnatuur
De locaties in Beverwijk waar nieuw openbaar groen komt

Voor de bouw van het transformatorstation liet TenneT in februari 2019 iets meer dan 9 hectare bomen achter de hekken op het terrein langs de Zeestraat kappen. Het transformatorstation is nodig om de windmolenparken, die op de Noordzee worden gebouwd, aan te sluiten op het nationale hoogspanningsnet. Volgens de Wet natuurbescherming moet de kap binnen drie jaar worden gecompenseerd, het liefst zo dicht mogelijk bij de ingreep.

Benodigde ruimte

Eerder liet TenneT al weten ruim 16 hectare nieuw en openbaar groen terug te geven aan de regio. Gezien de benodigde ruimte om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen wordt een groot deel van de compensatie door de netbeheerder in samenwerking met PWN gerealiseerd in het Noordhollands duingebied. In de gemeente Beverwijk wordt binnen de mogelijkheden ruim 3,5 hectare nieuw groen aangelegd en ook gemeente Velsen krijgt er een halve hectare bij.

Extra projecten

TenneT betaalt de groencompensatie en stelt daarnaast ook geld beschikbaar voor extra vergroeningsmaatregelen. “Als gemeente zorgen wij voor de aanplant, het beheer en het onderhoud van het nieuwe en openbare groen”, zo laat Haydar Erol als wethouder Openbare Ruimte bij de presentatie van weten.

Vier pijlers

In dit plan worden voor Beverwijk een aantal maatregelen voorgesteld. Deze zijn nu uitgewerkt in de vier pijlers: Groene vingers (versterken van groen langs spoor en belangrijke wegen), Klimaatproof en divers (vergroening van bedrijventerreinen), ecologische bosjes met sociale en educatieve waarde en tenslotte Leefbaarheid (meer groen in de stad).

Beleving

Volgens wethouder Erol beschikt Beverwijk over een gemiddelde hoeveelheid groen. “Dat wordt alleen niet altijd zo beleefd. Daarom willen we het groen robuuster maken en verbinden met elkaar. Met het realiseren van deze projecten willen we over vijf of tien jaar veel meer het beeld oproepen van een stad die tegen de duinen ligt. Voor we de uitvoering ingaan, worden de plannen uiteraard nog besproken met omwonenden en ondernemers in de omgeving.”

Verdubbeling compensatie

Met de bijna verdubbeling van de compensatie en het extra groen wil TenneT tegemoetkomen aan de ambities en wensen voor natuurontwikkeling. “Deze regio heeft nu nog vooral een industrieel karakter”, zo laat Dick Lagerweij, projectdirecteur Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) namens TenneT weten. “Daarom zijn we blij dat het nieuwe groen straks – in tegenstelling tot de bomen die we op ons terrein moesten kappen – voor het publiek toegankelijk is. Daarmee kunnen we een mooie bijdrage leveren aan de natuurbeleving in Beverwijk en de omgeving.”