Inleiding

Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad een Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP) ingesteld. Hieronder leest u meer over waarom deze commissie is ingesteld, wat de werkzaamheden waren en kunt u de belangrijkste stukken teruglezen.

Aanleiding en doel

Het maatschappelijk speelveld verandert. Steeds meer taken worden bij lagere overheden belegd en steeds meer uitvoering van publieke taken komt daarmee dichter bij inwoners, ondernemers en/of andere belanghebbenden te liggen. Voor het gemak wordt verder in dit voorstel alleen over inwoners gesproken. Het is niet alleen meer in het kader van ruimtelijk beleid waarbij gemeenten inspraak behoren te organiseren. Ook bij thema’s zoals zorgverlening, economisch beleid, energietransitie en bereikbaarheidsvraagstukken is het belangrijk dat lokale overheden het contact met inwoners organiseren. Redenen daarachter zijn; dat beleid zonder draagvlak niet werkt, gebrek aan draagvlak het contact tussen overheid en inwoners schaadt en het vertrouwen in de overheid doet afnemen.

Anders gezegd; door gebrekkige participatie ontstaat er een kloof tussen inwoners en bestuur. Het is dé uitdaging voor alle overheden om die vicieuze cirkel te doorbreken, ook voor de gemeente Beverwijk. Deze uitdaging brengt met zich mee dat gezocht moet worden naar eigentijdse en optimaal werkende vormen van inwonerparticipatie. Bij het maken van beleid of het voorbereiden van besluitvorming is het essentieel om te weten welke wensen er bij inwoners leven. Andersom is het net zo belangrijk dat de inwoners goed geïnformeerd zijn over wat mogelijk is en zeker ook over wat niet mogelijk is. Dit helpt bij het vormgeven van haalbare wensen en acceptatie wanneer een wens niet te realiseren is.

De raadscommissie is aan het werk geweest om een onderzoeksvraag in de richting van een door de commissie te selecteren bureau te formuleren. Eventueel wordt de Rekenkamercommissie gevraagd aanvullend onderzoek te doen. De commissie heeft het karakter van een begeleidingscommissie. Ze voert zelf nagenoeg geen onderzoek uit en schrijft geen beleidsvoorstellen.

Afronding van de werkzaamheden

Op donderdag 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Afronding Werkzaamheden Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP) aangenomen. Met dit raadsvoorstel komt een einde aan de werkzaamheden in deze tweede fase, en kan de organisatie aan de slag met het voorbereiden van stappen om tot borging en uitvoering over te gaan.

Er is aangegeven door middel van een begeleidingscommissie dit vervolgtraject te volgen. In deze commissie zijn de volgende raadsleden benoemd: Kelly Uiterwijk, Quincy Geel, Ron Hopman, Ali Bal, Peter Weel en Jaqueline Dorenbos. De raadsleden treden allen partij-onafhankelijk op.

Zijn de pdf-bestanden niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?