Verhalen van gebiedsoverstijgende kosten

Gebiedsoverstijgende kosten bij ontwikkelingen waarvoor een bestemmingswijziging nodig is.

Wie binnen de gemeente Beverwijk een woning, bedrijfspand of een ander gebouw realiseert of verbouwt in afwijking van het bestemmingsplan, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage betalen aan de gemeente. Deze bijdrage is bedoeld om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor o.a. het opstellen van plannen, het aanleggen van publieke voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Dit wordt wettelijk kostenverhaal genoemd.

Kostenverhaal is verplicht

De gemeente is op grond van afd. 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om deze kosten te verhalen. Hierbij heeft de gemeente de voorkeur om een overeenkomst af te sluiten met de initiatiefnemer van dergelijke bouwactiviteiten. Als dat niet kan, wordt het kostenverhaal publiekrechtelijk geregeld. Dan wordt, bij het bestemmingsplan of bij een besluit tot afwijking daarvan, een exploitatieplan vastgesteld. De exploitatiebijdrage wordt dan opgelegd bij de vergunning voor het bouwen.. Als de bijdrage niet op tijd is betaald, kan de gemeente sancties opleggen zoals het stilleggen van de bouw of het intrekken van de vergunning voor het bouwen.

Voor welke activiteiten is kostenverhaal verplicht?

In de Wro is vastgelegd welke bouwplannen kostenverhaalplichtig zijn. Het overzicht van deze bouwplannen staat in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid tot het bouwen van woningen, kantoren, bedrijfspanden en winkels.

Welke kosten mogen verhaald worden?

De kosten die verhaald mogen worden door de gemeente staan op een zogenaamde kostensoortenlijst (artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 Bro).

Hoe gaat dat bij gemeentelijke gronden?

Indien de gemeente grond verkoopt, of in erfpacht uitgeeft aan een private partij die daarop een bouwplan gaat realiseren, dan kunnen de kosten verrekend worden in de grondprijs of erfpachtcanon.

Wat is er veranderd?

De gemeente bracht tot voor kort vooral plankosten en uitvoeringskosten die zij maakte ten behoeve van een bouwplan in rekening bij initiatiefnemers en in sommige gevallen ook specifieke publieke kosten voor maatregelen die een relatie hadden met het bouwplan. Sinds 12 juli 2022 verhaalt de gemeente ook gebiedsoverstijgende kosten. Dit zijn kosten voor publieke gebiedsoverstijgende maatregelen, waarvan het (gebied van het) bouwplan deels gaat of zal gaan profiteren. Denk hierbij aan een nieuwe weg of een park.

Nota gebiedsoverstijgende kosten in de maak

De gemeente is nu bezig om hier specifiek beleid over uit te werken en vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli daarover de volgende besluiten genomen:

  1. In te stemmen met de start van het proces om te komen tot een Nota gebiedsoverstijgende kosten;
  2. Vanaf heden gebiedsoverstijgende kosten te verhalen op alle ontwikkelingen binnen de gemeente waar nog geen exploitatieplan of anterieure afspraken zijn vastgelegd;
  3. De gemeenteraad hierover te informeren via het 5e voortgangsbericht gebiedsprogramma Spoorzone.

In deze Nota gebiedsoverstijgende kosten, zal worden aangegeven hoe we omgaan met dit onderdeel van het kostenverhaal. Naar verwachting zal deze nota in het vierde kwartaal van 2023 aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Wat betekent dit voor initiatiefnemers?

Vooruitlopend op het vaststellen van de Nota gebiedsoverstijgende kosten is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om overeenkomsten aan te gaan, waarin gebiedsoverstijgende kosten worden opgenomen.