Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad wordt iedere vier jaar gekozen en vertegenwoordigt de inwoners bij het besturen van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen vaststelt. Ook controleert de raad of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Raadscommissies

Bijna alle onderwerpen waar de raad een besluit over neemt worden eerst besproken in een raadscommissie. De commissie adviseert de gemeenteraad over besluiten die de raad moet nemen. In de commissies kunnen zowel raadsleden als steunfractieleden deelnemen.

Raadsvergadering

In de raadsvergadering neemt de raad besluiten over de voorstellen die op de agenda staan. Over sommige stukken zijn de raadsleden het al eens, deze onderwerpen worden niet meer besproken maar als hamerstuk behandeld. Over andere stukken verschillen de politieke partijen van mening en voeren zij een debat voordat zij een besluit nemen. Daarnaast kunnen ze wijzigingen voorstellen (amendementen) in de stukken die op de agenda staan en kunnen raadsleden zelf met voorstellen komen

Openbaar

Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar. U bent altijd van harte welkom om ze bij te wonen. Op het vergaderschema van de gemeenteraad staat welke bijeenkomsten er gepland zijn. Al deze bijeenkomsten kunt u ook online volgen.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de commissie- en raadsvergaderingen. Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen via 0251 256 256 of griffie@beverwijk.nl