Gebiedsgericht

Voor het veiliger en leefbaarder maken van Beverwijk en Wijk aan Zee werken we gebiedsgericht. Dat doen we samen met onze partners. We werken aan schone, goed onderhouden, sociale en veilige wijken. Direct ingrijpen waar dat nodig is, maar ook oog hebben voor de sociale context. Gebiedsgericht handhaven maakt onze inzet effectiever en efficiënter. Elke wijk heeft een vaste handhaver als aanspreekpunt. Deze is op de hoogte van problemen of knelpunten in de wijk. Samen met buurtbewoners en ondernemers zoekt de wijk-Boa naar een oplossing.

Wijk-boa's

Wilt u contact met een wijk-Boa? Dat kan! Kies uw wijk en vul het contactformulier in. De wijk-Boa neemt contact met u op.

Themagericht

We willen graag dat onze inwoners wonen en werken in een omgeving waar zij zich prettig voelen. Overlast en verloedering tasten de leefbaarheid aan. In Beverwijk ervaren inwoners in bepaalde wijken last van fysieke verloedering: grofvuil en huisvuil op straat, last van hondenpoep, rommel op straat en vernielingen. Ook ervaren inwoners overlast door drugsgebruik of drugshandel, overlast door buurtbewoners en dronken mensen op straat. Niet alle vraagstukken doen zich overal in dezelfde intensiteit voor, maar gemeente breed zijn dit de vraagstukken die veel voorkomen. Daarom kiezen we ervoor om te werken met specifieke thema’s. Dit met als doel om onze expertise daarop te vergroten en zo te leefbaarheid te borgen.

Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan en jaarlijks actieplan

In dit meerjarenplan is op hoofdlijnen het beleid en handhaving vastgesteld door de gemeenteraad. Jaarlijks toetsen we dit plan. En maken we een actieplan voor het volgende jaar op basis van de actualiteit. In het jaarplan geven we concreet aan wat de acties zijn voor dat jaar en prioriteren we waar nodig. Lees het Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan 2020-2024 (IVHP) voor meer informatie over de thema’s.

Samenwerking met de politie

Handhavers moeten zich beperken tot strafbare feiten waarvoor zij binnen hun domein zijn aangewezen. Waar de politie zich richt op de openbare orde en veiligheid, richt integrale handhaving met onze boa’s zich vooral op de leefbaarheid. De boa’s hebben een signalerende en controlerende rol. Door middel van toezicht en handhaving pakken zij overlast aan die de leefbaarheid in Beverwijk aantast, zoals verkeerd aangeboden huisvuil, parkeerovertredingen en hondenpoep. Ook zet de integrale handhaving zich dagelijks in om sociale overlast tegen te gaan, zoals hinderlijk gedrag van hangjongeren. In de praktijk is er een overlap in de taken van handhaving en politie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sanctioneren op parkeerovertredingen en jeugdoverlast. In Beverwijk werken politie en handhaving nauw samen, wisselen zij informatie uit en kunnen beide partijen assistentie aan elkaar vragen.

Heeft deze informatie u geholpen?