Samen met de andere IJmond-gemeenten en de Omgevingsdienst IJmond willen wij het fietsgebruik aanmoedigen. Bijvoorbeeld door asfalt te maken op fietspaden of door belangrijke routes uit te voeren als doorfietsroute. Een doorfietsroute houdt in dat fietsers kunnen ook echt kunnen doorfietsen. Hier vindt u het uitvoeringsprogramma.

Per deelproject kunt u de ontwikkelingen en impact volgen.

Wat gaat er gebeuren?

Om de Doorfietsroute aan te leggen worden vanaf de gemeentegrens Velsen tot de gemeentegrens Heemskerk op diverse plekken werkzaamheden uitgevoerd. Dit kan een volledige reconstructie zijn of een kleine aanpassing. De werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende deelprojecten. Na het raadsbesluit is het uitvoeringsprogramma gestart.

1. Holland op zijn smalst - Westerhoutweg

Holland op zijn Smalst

Het fietspad Holland op zijn Smalst, vanaf de oversteek Wenckebachstraat over de Binnenduinrandweg hoeft niet aangepast te worden. Het voldoet qua breedte aan de minimale eisen voor een doorfietsroute.


Fietspad Holland op zijn Smalst

Door de Metropoolregio Amsterdam (MRA), IJmondgemeenten en Provincie Noord-Holland wordt een herkenbaar logo, kleurstelling en vormgeving ontworpen om de snelfietsroutes/doorfietsroutes tussen Amsterdam en Alkmaar aan te duiden. Zodra de doorfietsroute meer vorm heeft gekregen wordt dit uitgewerkt. Hieronder ziet u een voorbeeld van deze afbeelding en hoe dit op de gehele route op kruispunten wordt weergegeven. Voor het fietspad Holland op zijn Smalst is dit de enige toevoeging / aanpassing.

Westerhoutweg

De Westerhoutweg bestaat uit een klinkerverharding vanaf het fietspad Holland op zijn Smalst tot aan het Westerhoutplein.


Westerhoutweg met aan de rechterzijde de haakse parkeervakken (met extra uitrijdstrook)

Deze weg gaan we inrichten als fietsstraat.  Dit doen we volgens het profiel dat voor de doorfietsroute wordt aangehouden, namelijk4 meter asfaltbreedte, vloerkaarten fietsnetwerk gemeente Beverwijk/doorfietsnetwerk IJmond.

Voorlopig Ontwerp

We hebben een ontwerp gemaakt voor de gehele Westerhoutweg. Het brede tweerichtingenfietspad vanaf Westerhoutpark trekken we door tot de Westerhoutweg. Vanaf het punt, waar het fietspad invoegt op de Westerhoutweg, wordt de Westerhoutweg ingericht als fietsstraat.

 

Overgang van fietspad naar fietsstraat

Vanaf dat punt tot aan het fietspad Holland op zijn Smalst wordt de Westerhoutweg een fietsstraat. Dit betekent dat de fietser de hoofdgebruiker is. Auto’s (en vrachtauto’s) mogen nog altijd gebruik maken van de Westerhoutweg. Dat verandert niet.

De klinkers vervangen we voor asfalt. De breedte van de fietsstraat wordt 4,60 meter. Daarvan is 4,00 meter in rood-bruin asfalt. Aan beide zijden komen 30 cm brede klinkerstroken.

2. Warande-Zeestraat-Westerhoutplein

Fietspad Westerhoutplein

Tussen het Westerhoutplein en de oversteek naar Warande ligt ter hoogte van De Smaeckkamer een tweerichtingfietspad. Dit fietspad is in principe goed. Het is vrijliggend en bijna voldoende breed. Gelijktijdig met de uitwerking van het kruispunt Warande-Zeestraat-Westerhoutplein wordt onderzocht of dit fietspad aanpassingen nodig heeft. Dit kan een wijziging zijn van de verharding of een kleine verbreding naar 4,0 meter.

Fietspad zuidzijde Westerhoutplein

Kruispunt Warande-Zeestraat-Westerhoutplein

Op het kruispunt staat nu een VerkeersRegelInstallatie (VRI). Deze VRI is dringend aan vervanging toe. Het asfalt is nog niet geheel aan vervanging toe, maar begint wel slechte plekken te vertonen. Het kruispunt is vanaf verschillende richtingen voorzien van voorsorteervakken voor de verschillende richtingen.

 Kruispunt Warande – Westerhoutplein (vanaf Zeestraat)

Voor het kruispunt Warande-Zeestraat-Westerhoutplein wordt in het Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute de aanleg van een rotonde voorgesteld. Bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma heeft de gemeenteraad gevraagd of andere alternatieven hier ook mogelijk zijn. Daarvoor zijn drie varianten uitgewerkt. Dit zijn:

  • Aanleg rotonde.
  • Vervangen verkeerslichten, kruispunt handhaven.
  • Vervangen verkeerslichten, aanpassen met prioriteit voor fietser.

Het college heeft gekozen voor de variant rotonde

Deze keuze is gemaakt na de bespreking van de varianten met wijkraden, de Fietsersbond en (directe) bewoners en belanghebbenden.

De wijkraden/-groepen en de Fietsersbond hebben een voorkeur voor de variant met rotonde. Het behoud van de monumentale bomen en de groene uitstraling vinden zij erg belangrijk. Ook de afname van de hoeveelheid asfalt en het verdwijnen van de verkeerslichten heeft hun voorkeur. De Fietsersbond is een voorstander van de rotonde omdat de fietser een goede doorstroming krijgt. In combinatie met een rotonde is ook de doorstroming voor automobilisten gegarandeerd.

Op 5 november 2019 is een bewonersavond georganiseerd. Ca. 50 – 60 direct omwonenden zijn op de bewonersavond geweest. Tijdens deze avond reageerde het merendeel positief op de rotonde. Via deze website hebben bewoners aansluitend op de bewonersavond een reactie gegeven. Daarbij zijn nog ca. 80 formulieren ingediend. Hiervan zijn ongeveer 50 formulieren van voorstanders van het handhaven van de verkeerslichten.

Omwonenden zijn geïnformeerd per brief. Indieners van een reactieformulier zijn per mail geïnformeerd.

3. Warande-Wijk aan Duinerweg

De Warande kan in twee delen opgesplitst worden.

1. Van Baljuwslaan tot Rozenlaan

Hier bestaat de Warande uit een brede laan met aan beide zijden een asfaltrijweg in één richting met een aanliggende fietsstrook. Naast de fietsstrook ligt de stoep met inritconstructies naar de woningen. Tussen de rijbanen ligt een brede groenstrook. De aanleg van volledig vrij liggende fietspaden houdt een totale reconstructie van stoepen en rijweg in. Ook moet dan een strook van ca. 1,5 meter van de groenstrook opgeheven worden. Dit is een erg kostbare en grote ingreep. De aanleg van vrijliggende fietspaden is alleen mogelijk bij een totale reconstructie / groot onderhoud van de weg, waar nu geen sprake van is.

Een haalbare mogelijkheid is het verbreden van de al aanwezige fietsstrook. Deze is nu 1,50 – 2,00 meter breed en wijkt qua kleur niet af van de rijweg. Door de deklaag van de fietsstrook en een stuk rijweg te verwijderen en te voorzien van nieuwe 2,50 m brede rode deklaag met duidelijke belijning kan een voldoende brede, veilige fietsvoorziening gemaakt worden. De rijweg voor het autoverkeer wordt dan optisch smaller maar blijft voldoende breed voor het huidige gebruik.


Bestaande situatie Warande (oostzijde)


Impressie van de fietsstroken in rood asfalt

2. Van Rozenlaan tot Zonnebloemlaan

Op dit deel heeft de Warande een smal profiel met aan beide zijden parkeervakken. Tussen de rijbaan en de voortuinen van de bewoners ligt een 2,0 meter brede parkeerstrook, ca. 0,80 meter brede uitstapstrook, 1,50 meter fietspadbreedte en 1,65 meter stoepbreedte. Een verbreding van het fietspad is hier niet mogelijk, zonder dat we dan parkeerplaatsen laten vervallen. Door de direct aanliggende woningen op dit deel is compensatie van parkeerplaatsen noodzakelijk. Waar dit dan gecompenseerd moet worden is niet bekend. Compensatie op een andere locatie is erg duur. Hier is geen financiële dekking voor. Daarnaast zal deze maatregel in het participatietraject vermoedelijk veel weerstand oproepen omdat men dan ver van huis moet parkeren. Op dit deel is het asfalteren van het bestaande fietspad, en het a-niveau maken van fietspad en trottoir, op dit moment de maximaal haalbare verbetering van het fietscomfort. Een onderzoek naar de consequenties van eventueel conflicterende kabels en leidingen en zal hieraan vooraf gaan.


Warande (tussen Rozenlaan en Zonnebloemlaan)

  • Westzijde; fietspad in groen
  • Oostzijde: fietspad tussen parkeren en trottoir

4. Oversteek Zonnebloemlaan

De oversteek van de Zonnebloemlaan is als apart project benoemd. Deze oversteek is vanwege de schoolroute voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI). Deze is alleen actief tijdens de haal- en brengtijden.

In een doorfietsroute staan geen of zo min mogelijk verkeerslichten. De mogelijkheid bestaat om de VRI te verwijderen en deze vervangen door oversteekplaatsen voor langzaam verkeer met tussensteunpunten. Hier moet men zelfstandig oversteken. Dit kan op een veilige manier vormgegeven worden. Dit kan echter op veel weerstand stuiten en daardoor bij voorbaat als onhaalbare maatregel worden beschouwd.

Uitgaande van behoud van de VRI heeft de oversteek van de Zonnebloemlaan een kleine aanpassing nodig voor zowel de fietsers die vanaf Warande doorgaan naar Wijk aan Duinerweg en vice versa, alsook voor de school-route over de Zonnebloemlaan. Aan de oversteek zelf zijn minimale aanpassingen mogelijk. Al zijn deze zeer beperkt door de ruimte én de al aanwezige VRI.

Een eventuele aanpassing van de instellingen van de VRI kan overwogen worden, zodat een hogere prioriteit aan de doorgaande fietser wordt gegeven.


kruispunt Zonnebloemlaan (vanaf Warande zuidelijk)

Planning

Het ontwerp voor dit onderdeel van de Doorfietsroute volgt medio 2020.

5. Wijk aan Duinerweg

De rotonde Plantage ligt in de lijn van de doorfietsroute van Warande naar Wijk aan Duinerweg. Deze rotonde heeft al vrijliggende fietspaden rondom. Deze fietspaden zijn echter te smal. Op de doorfietsroute streven wij naar fietspaden van minimaal 2,50 meter.

Langs de Wijk aan Duinerweg liggen aan beide zijden al fietspaden. Deze fietspaden zijn in principe te smal voor de doorfietsroute. Inhalen van andere fietser is slecht mogelijk. Aan de westzijde ligt het fietspad in het groen. Mogelijkheden die nu onderzocht worden is het verbreden van de fietspaden aan beide zijden. Aan de kant van de flats is het mogelijk de haag op te schuiven en de groenvakken voor de flats een klein stuk te versmallen. Aan de westzijde kan mogelijk een tweerichtingenfietspad aangelegd worden.

Planning

Op dit moment is hiervoor nog geen ontwerp. Dit volgt medio 2020. Zodra een ontwerp gereed is, wordt deze hier gepubliceerd en worden aanwonenden hierover geïnformeerd.

6. Oversteek Plesmanweg-Kuikensweg

Plesmanweg (oversteek fietspad)

Vanaf de Wijk aan Duinerweg tot de Kuikensweg ligt aan de zuidkant van de Plesmanweg (zuidkant van de semi-rotonde) een tweerichtingenfietspad. De oversteek van de Wijk aan Duinerweg (parallel aan zuidkant Plesmanweg) moet samen met de oversteek over de Plesmanweg nader uitgewerkt worden.


Oversteek Wijk aan Duinerweg (zuidkant Plesmanweg)

De fietsoversteek van de Kuikensweg over de Plesmanweg moet verlegd worden om voor auto’s die vanaf de Plesmanweg-rotonde komen direct zichtbaar te zijn. De fietsoversteek wordt nu met een verkeersregelinstallatie (VRI) geregeld. Door deze oversteek meer onderdeel van de semi-rotonde te laten zijn kan de VRI komen te vervallen.

De uitvoering van een volwaardige rotonde met rondom fietsers heeft de voorkeur, maar is binnen het beschikbare budget voor de doorfietsroute financieel onhaalbaar. Voor de Plesmanweg wordt nu wel de mogelijkheid tot aanleg van een volwaardige rotonde onderzocht. Dit onderzoek moet dan in een groter verband worden gezien (als onderdeel van de oostelijke doorverbinding). Voordat een besluit kan worden genomen om dit traject verder uit te werken kan aan de hand van een schetsontwerp van deze rotonde bepaald worden waar, met minimale aanpassing aan de huidige situatie, een oversteek gemaakt kan worden, die in het ontwerp van de toekomstige rotonde geïntegreerd kan worden.


Oversteek over Plesmanweg naar Kuikensweg

Kuikensweg

Voor de Kuikensweg kan het profiel van de fietsstraat ingepast worden. Dit kan hetzelfde profiel zijn als ook de Westerhoutweg, die weer gebaseerd is op de Groenelaan. De breedte van de asfaltrijloper wordt 4,0 meter. Dit past binnen de huidige breedte van de rijweg. Aandachtspunt hierbij zijn de parkeervakken die deels als haaksparkeervak naast de weg staan.

Haakse vakken zijn eigenlijk ongewenst langs een doorfietsroute. Langs de Kuikensweg is er echter geen redelijk alternatief. Vandaar dat de haakse parkeervakken blijven. Hier moet dan wel ruim voldoende bufferruimte komen tussen rijloper en parkeervakken om eventuele conflicten bij in- en uitparkeren te vermijden. Deze ruimte is er in de huidige situatie ook ruimschoots (zie onderstaande afbeelding).


 Kuikensweg (richting Alkmaarseweg)

Planning

Het ontwerp volgt begin 2020. Bewoners en belanghebbenden worden dan geïnformeerd waarna zij een reactie op het ontwerp kunnen geven.

Heeft deze informatie u geholpen?