Samen met de andere IJmond-gemeenten en de Omgevingsdienst IJmond(externe link) willen wij het fietsgebruik aanmoedigen. Bijvoorbeeld door asfalt te maken op fietspaden of door belangrijke routes uit te voeren als doorfietsroute. Een doorfietsroute houdt in dat fietsers ook echt kunnen doorfietsen. Hier vindt u het uitvoeringsprogramma.

Per deelproject kunt u de ontwikkelingen en impact volgen.

Wat gaat er gebeuren?

Om de Doorfietsroute aan te leggen worden vanaf de gemeentegrens Velsen tot de gemeentegrens Heemskerk op diverse plekken werkzaamheden uitgevoerd. Dit kan een volledige reconstructie zijn of een kleine aanpassing. De werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende deelprojecten. Na het raadsbesluit is het uitvoeringsprogramma gestart.

1. Holland op zijn smalst - Westerhoutweg

Holland op zijn Smalst 

Realisatie is afgerond in december 2021.

2. Rotonde Warande-Zeestraat-Westerhoutplein

Realisatie is afgerond in juli 2022.

3. Warande

Dit onderdeel van de doorfietsroute splitsen we op in verschillende onderdelen.

1. Baljuwslaan tot Rozenlaan
2. Rozenlaan tot Rotonde Plantage

1. Van Baljuwslaan tot Rozenlaan

In december 2020 is het eerste deel van de Warande (Baljuwslaan tot Rozenlaan) al geasfalteerd. De fietsstroken zijn verbreed van 1,5 meter tot 2,25 meter. Het fietspad is in rood-bruin asfalt uitgevoerd.

Bijdrage Provincie Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland heeft meebetaald aan de aanleg van de fietsstroken. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor het verhogen van de veiligheid en doorstroming voor fietsers.

2. Van Rozenlaan tot rotonde Plantage

Voor dit deel is een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Deze hebben wij ter inzage gelegd en daar hebben bewoners op kunnen reageren. 

U kon tot 22 november 2021 een reactie geven op het ontwerp.

Op het Voorlopig Ontwerp zijn diverse reacties binnengekomen. Momenteel worden de reacties beoordeeld en wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om aan de bezwaren van bewoners tegemoet te komen. Wij komen hier nog op terug.
Via onderstaande links kunt u het Voorlopig Ontwerp, welke ter inzage heeft gelegen inzien.

Subsidie Provincie Noord-Holland

Wij hebben bij de Provincie Noord-Holland subsidie aangevraagd voor de verbreding van het fietspad én de aanleg van de betonplaten. Dit ontwerp voldoet aan de eisen van de Provincie. Provincie Noord-Holland beoordeelt de aanvraag op dit moment. 
 

4. Oversteek Zonnebloemlaan

De oversteek van de Zonnebloemlaan is als apart project benoemd. Deze oversteek is vanwege de schoolroute voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI). Deze is alleen actief tijdens de haal- en brengtijden.

In een doorfietsroute staan geen of zo min mogelijk verkeerslichten. De mogelijkheid bestaat om de VRI te verwijderen en deze vervangen door oversteekplaatsen voor langzaam verkeer met tussensteunpunten. In overleg met scholen, omwonenden en de wijkraden is besproken om de oversteek mét verkeerslichten in deze opstelling te handhaven. Wel moet de installatie vervangen worden. Deze is erg oud.

Aan het kruispunt zelf worden ook aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen worden meegenomen in het totaalontwerp van de Warande (vanaf Rozenlaan tot Plantage) en Wijk aan Duinerweg.

Planning

Voor Planning, ontwerp en overige informatie kunt u kijken bij  “3. Warande-Wijk aan Duinerweg”

5. Wijk aan Duinerweg

In het Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute stonden Warande, oversteek Zonnebloemlaan én Wijk aan Duinerweg als aparte deelprojecten benoemd. Bij het maken van een integraal ontwerp is de Warande (vanaf Rozenlaan tot Plantage), de oversteek Zonnebloemlaan, de rotonde Plantage én de Wijk aan Duinerweg als één totaalontwerp uitgewerkt.

Ontwerp fietspaden Wijk aan Duinerweg

Ook voor dit deel is een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Deze heeft ook ter inzage gelegen en daar hebben bewoners op kunnen reageren.
Via onderstaande links kunt u het Voorlopig Ontwerp, welke ter inzage heeft gelegen inzien.

6. Oversteek Plesmanweg-Kuikensweg

Plesmanweg (oversteek fietspad)

Vanaf de Wijk aan Duinerweg tot de Kuikensweg ligt aan de zuidkant van de Plesmanweg (zuidkant van de semi-rotonde) een tweerichtingenfietspad. De oversteek van de Wijk aan Duinerweg (parallel aan zuidkant Plesmanweg) moet samen met de oversteek over de Plesmanweg nader uitgewerkt worden.

De fietsoversteek van de Kuikensweg over de Plesmanweg moet verlegd worden om voor auto’s die vanaf de Plesmanweg-rotonde komen direct zichtbaar te zijn. De fietsoversteek wordt nu met een verkeersregelinstallatie (VRI) geregeld. Door deze oversteek meer onderdeel van de semi-rotonde te laten zijn kan de VRI komen te vervallen.

De uitvoering van een volwaardige rotonde met rondom fietsers heeft de voorkeur, maar is binnen het beschikbare budget voor de doorfietsroute financieel onhaalbaar. Voor de Plesmanweg wordt nu wel de mogelijkheid tot aanleg van een volwaardige rotonde onderzocht. Dit onderzoek moet dan in een groter verband worden gezien (als onderdeel van de oostelijke doorverbinding). Voordat een besluit kan worden genomen om dit traject verder uit te werken kan aan de hand van een schetsontwerp van deze rotonde bepaald worden waar, met minimale aanpassing aan de huidige situatie, een oversteek gemaakt kan worden, die in het ontwerp van de toekomstige rotonde geïntegreerd kan worden.

Kuikensweg

Voor de Kuikensweg kan het profiel van de fietsstraat ingepast worden. Dit kan hetzelfde profiel zijn als ook de Westerhoutweg, die weer gebaseerd is op de Groenelaan. De breedte van de asfaltrijloper wordt 4,0 meter. Dit past binnen de huidige breedte van de rijweg. Aandachtspunt hierbij zijn de parkeervakken die deels als haaksparkeervak naast de weg staan.

Haakse vakken zijn eigenlijk ongewenst langs een doorfietsroute. Langs de Kuikensweg is er echter geen redelijk alternatief. Vandaar dat de haakse parkeervakken blijven. Hier moet dan wel ruim voldoende bufferruimte komen tussen rijloper en parkeervakken om eventuele conflicten bij in- en uitparkeren te vermijden. Deze ruimte is er in de huidige situatie ook ruimschoots.

Planning

Het ontwerp volgt begin 2020. Bewoners en belanghebbenden worden dan geïnformeerd waarna zij een reactie op het ontwerp kunnen geven.

Heeft deze informatie u geholpen?