Doorfietsroute

Samen met de andere IJmond-gemeenten en de Omgevingsdienst IJmond willen wij het fietsgebruik aanmoedigen. Bijvoorbeeld door fietspaden te asfalteren of door belangrijke routes uit te voeren als doorfietsroute. Een doorfietsroute houdt in dat fietsers ook echt kunnen doorfietsen. Hier vindt u het uitvoeringsprogramma per deelgebied.

Om de Doorfietsroute aan te leggen worden vanaf de gemeentegrens Velsen tot de gemeentegrens Heemskerk op diverse plekken werkzaamheden uitgevoerd. Dit kan een volledige reconstructie zijn of een kleine aanpassing. De werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende deelprojecten. Na het raadsbesluit is het uitvoeringsprogramma gestart.

1. Westerhoutweg

Holland op zijn Smalst 

Realisatie is afgerond in december 2021.

2. Rotonde Warande-Zeestraat

De realisatie is afgerond in juli 2022.

3. Warande

Dit onderdeel van de doorfietsroute splitsen we op in twee onderdelen: van Baljuwslaan tot Rozenlaan en van Rozenlaan tot Rotonde Plantage. 

1. Van Baljuwslaan tot Rozenlaan

De realisatie is afgerond.

2. Van Rozenlaan tot rotonde Plantage

Op dit deel worden de fietspaden niet verbreed. In 2022 is wel een ontwerp met verbrede fietspaden voorgelegd aan bewoners. Dit ontwerp ging vanaf Rozenlaan tot aan Westerlaan, dus inclusief de fietspaden langs de Wijk aan Duinerweg. Veel bewoners hebben hierop gereageerd.

Vrijwel alle bewoners van Warande hebben aangegeven het trottoir niet te willen versmallen ten gunste van een breder fietspad. Ook de versmalling van de uitstapstrook tussen parkeervakken en fietspad is niet wenselijk. Aangezien de parkeervakken relatief smal zijn, parkeren veel mensen met twee wielen op de uitstapstrook. Het versmallen van deze strook is dus niet wenselijk. Het deel doorfietsroute tussen Rozenlaan en Wijk aan Duinerweg wordt nu niet verbreed.

Er is een herijking van de projecten doorfietsroute geweest, waarbij het krediet dat beschikbaar is voor dit deel Warande en de Wijk aan Duinerweg is herbestemd voor een aanpassing aan de oversteek van Wijk aan Duinerweg, over de Plesmanweg naar de Kuikensweg (bij tennisbanen en zwembad). Om die oversteek voor fietsers veiliger en sneller te maken wordt dáár een rotonde aangelegd. 

4. Oversteek Zonnebloemlaan

Deze oversteek wordt niet meegenomen in het project Doorfietsroute. Wel zal de oversteek op termijn voorzien moeten worden van nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI’s). Bij deze vervanging proberen we wel de eisen mee te nemen die aan doorfietsroutes worden gesteld.

5. Wijk aan Duinerweg

Ook op dit deel worden de fietspaden niet verbreed. In 2022 is wel een ontwerp met verbrede fietspaden voorgelegd aan bewoners. Dit ontwerp ging vanaf Rozenlaan tot aan Westerlaan, dus inclusief de fietspaden langs de Wijk aan Duinerweg. Veel bewoners hebben hierop gereageerd. Daarna is besloten dit deel (nog) niet te verbreden. Op delen van de Wijk aan Duinerweg is wel enige ruimte om een verbreding toe te passen. Er is echter voor gekozen om het (beperkte) krediet dat beschikbaar is gesteld voor de Doorfietsroute te herbestemmen voor de aanleg van een rotonde op de Wijk aan Duinerweg – Plesmanweg (de zogenoemde pizzarotonde).

6. Rotonde Plesmanweg

In het oorspronkelijke Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute werd alleen de verkeersregelinstallatie (VRI) verbeterd. Bij de herijking van dit programma is er voor gekozen om de oversteek te laten vervallen en het gehele kruispunt te herinrichten. Het kruispunt Plesmanweg-Wijk aan Duinerweg, waarbij de fietser via een oversteek met verkeerslichten én een voorrangsoversteek op de Wijk aan Duinerweg de Plesmanweg moeten oversteken, wordt aangepast tot een rotonde. De fietser heeft daarbij voorrang. 

Hiervoor is gekozen omdat het kruispunt zowel asfaltonderhoud nodig had, de VRI op de Plesmanweg vervangen moest worden én een rotonde ook beter voldoet aan de eisen en wensen die aan een doorfietsroute worden gesteld. Dankzij het krediet dat aanvankelijk bestemd was voor het verbreden van de bestaande fietspaden langs Warande en Wijk aan Duinerweg, maar ook het beschikbare budget voor asfaltvervanging van de Plesmanweg en subsidie van de Provincie Noord-Holland kan hier een volwaardige rotonde worden aangelegd. 

Voor nadere informatie over deze rotonde verwijzen wij naar de projectpagina Rotonde Plesmanweg.

7. Kuikensweg

Zodra er duidelijkheid is over het zwembad kan een ontwerp worden gemaakt voor de Kuikensweg. Het idee is om hier een fietsstraat aan te leggen, enigszins vergelijkbaar met de Westerhoutweg. Ook daar zijn haaksparkeervakken naast de fietsstraat. 

Heeft deze informatie u geholpen?