Samen met de andere IJmond-gemeenten en de Omgevingsdienst IJmond willen wij het fietsgebruik aanmoedigen. Bijvoorbeeld door asfalt te maken op fietspaden of door belangrijke routes uit te voeren als doorfietsroute. Een doorfietsroute houdt in dat fietsers ook echt kunnen doorfietsen. Hier vindt u het uitvoeringsprogramma.

Per deelproject kunt u de ontwikkelingen en impact volgen.

Wat gaat er gebeuren?

Om de Doorfietsroute aan te leggen worden vanaf de gemeentegrens Velsen tot de gemeentegrens Heemskerk op diverse plekken werkzaamheden uitgevoerd. Dit kan een volledige reconstructie zijn of een kleine aanpassing. De werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende deelprojecten. Na het raadsbesluit is het uitvoeringsprogramma gestart.

1. Holland op zijn smalst - Westerhoutweg

Holland op zijn Smalst

Het fietspad Holland op zijn Smalst, vanaf de oversteek Wenckebachstraat over de Binnenduinrandweg, hoeven we niet aan te passen. Het voldoet qua breedte aan de minimale eisen voor een doorfietsroute.

Fietspad Holland op zijn smalst. Met roodasfalt en groenstroken aan beide zijden.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA), IJmondgemeenten en Provincie Noord-Holland ontwerpen een logo om de snelfietsroutes/doorfietsroutes tussen Amsterdam en Alkmaar aan te geven. Als de doorfietsroute meer vorm heeft gekregen gaan we dit verder uitwerken. Hieronder ziet u een voorbeeld van deze afbeelding. En hoe we u dit op de route op kruispunten te laten weten. Voor het fietspad Holland op zijn Smalst is dit de enige toevoeging / aanpassing.

Inspraak Westerhoutweg

Van 11 mei 2020 tot 19 juni 2020 heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) van de Westerhoutweg ter inzage gelegen. Bewoners en belanghebbenden hebben een reactie kunnen geven op het ontwerp.

De reacties hebben we in de inspraaknotitie verwerkt. En als het kon hebben we het VO aangepast. Op 17 november 2020 heeft het college het Definitief Ontwerp (DO) vastgesteld. 

U kunt nu geen inspraakreactie meer geven op het ontwerp.

Definitief Ontwerp

Voor de Westerhoutweg hebben we een nieuw ontwerp gemaakt. Dit is het Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp hebben we opgesplitst in Westerhoutweg Noordelijk deel en Zuidelijk deel. Wat hebben we aangepast: Het brede tweerichtingenfietspad vanaf Westerhoutpark trekken we door tot de Westerhoutweg. Daarnaast hebben we langs dit fietspad nu wel een voetpad geplaatst. De greppel tussen de Westerhoutweg en de Smaeckkamer gaan we dempen.  En de haag naast het fiets-/voetpad gaan we vervangen. Langs de fietsstraat komen ook meer langsparkeervakken.Ter hoogte van de kinderboerderij brengen we een drempel aan.

 

2. Rotonde Warande-Zeestraat-Westerhoutplein

Fietspad Westerhoutplein

Tussen het Westerhoutplein en de oversteek naar Warande ligt ter hoogte van De Smaeckkamer een tweerichtingfietspad. Dit fietspad is in principe goed. Het is vrijliggend en bijna breed genoeg. Gelijktijdig met de uitwerking van het kruispunt Warande-Zeestraat-Westerhoutplein wordt dit fietspad meegenomen met een nieuwe verharding en een verbreding naar 4,0 meter.

Kruispunt Warande-Zeestraat-Westerhoutplein

Op het kruispunt staat nu een VerkeersRegelInstallatie (VRI). Deze VRI is dringend aan vervanging toe. Het asfalt is nog niet geheel aan vervanging toe, maar begint wel slechte plekken te vertonen. Het kruispunt is vanaf verschillende richtingen voorzien van voorsorteervakken voor de verschillende richtingen.

Voor het kruispunt Warande-Zeestraat-Westerhoutplein wordt in het Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute de aanleg van een rotonde voorgesteld. Bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma heeft de gemeenteraad gevraagd of andere alternatieven hier ook mogelijk zijn. Daarvoor zijn drie varianten uitgewerkt. Dit zijn:

  • Aanleg rotonde
  • Vervangen verkeerslichten, kruispunt handhaven
  • Vervangen verkeerslichten, aanpassen met prioriteit voor fietser

Het college heeft gekozen voor de variant rotonde

Deze keuze is gemaakt na de bespreking van de varianten met wijkraden, de Fietsersbond en (directe) bewoners en belanghebbenden.

De wijkraden/-groepen en de Fietsersbond hebben een voorkeur voor de variant met rotonde. Het behoud van de monumentale bomen en de groene uitstraling vinden zij erg belangrijk. Ook de afname van de hoeveelheid asfalt en het verdwijnen van de verkeerslichten heeft hun voorkeur. De Fietsersbond is een voorstander van de rotonde omdat de fietser een goede doorstroming krijgt. In combinatie met een rotonde is ook de doorstroming voor automobilisten gegarandeerd.

Op 5 november 2019 is een bewonersavond georganiseerd. 50 – 60 direct omwonenden zijn op de bewonersavond geweest. Tijdens deze avond reageerde het merendeel positief op de rotonde. Via deze website hebben bewoners aansluitend op de bewonersavond een reactie gegeven. Daarbij zijn nog ongeveer 80 formulieren ingediend. Hiervan zijn ongeveer 50 formulieren van voorstanders van het handhaven van de verkeerslichten.

Definitief Ontwerp rotonde Warande-Zeestraat-Westerhoutplein

Op 25 mei 2021 heeft het college het Definitief Ontwerp (deel 1 en deel 2) vastgesteld. De insprekers zijn hierover geïnformeerd en hebben de inspraaknotitie toegezonden gekregen. 

Zijn de pdf-bestanden niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Inspraak

Van 18 januari tot en met 12 februari hebben belanghebbenden kunnen inspreken op het Voorlopig Ontwerp van de rotonde. Ook is er een (digitale) informatiebijeenkomst georganiseerd. De mogelijkheid om in te spreken of een reactie achter te laten is inmiddels gesloten. 

De ingekomen reacties zijn beantwoord in de inspraaknotitie en waar mogelijk is het Voorlopig Ontwerp aangepast naar aanleiding van de reacties. Dit (aangepaste) ontwerp is samen met de inspraaknotitie aan het college voorgelegd om dit vast te stellen.

Planning

De aanleg van de rotonde wordt voorbereid en in oktober / november wordt een aannemer geselecteerd voor de werkzaamheden. In januari / februari 2022 worden eerst de bomen verplant. Daarna start in maart 2022 de aanleg van de rotonde.

 

3. Warande-Wijk aan Duinerweg

De Warande kan in twee delen opgesplitst worden.

1. Van Baljuwslaan tot Rozenlaan

Hier bestaat de Warande uit een brede laan met aan beide zijden een asfaltrijweg in één richting met een aanliggende fietsstrook. Naast de fietsstrook ligt de stoep met inritconstructies naar de woningen. Tussen de rijbanen ligt een brede groenstrook. De aanleg van volledig vrij liggende fietspaden houdt een totale reconstructie van stoepen en rijweg in. Ook moet dan een strook van ca. 1,5 meter van de groenstrook opgeheven worden. Dit is een erg kostbare en grote ingreep. De aanleg van vrijliggende fietspaden is alleen mogelijk bij een totale reconstructie / groot onderhoud van de weg, waar nu geen sprake van is.

Een haalbare mogelijkheid is het verbreden van de al aanwezige fietsstrook. Deze is nu 1,50 – 2,00 meter breed en wijkt qua kleur niet af van de rijweg. Door de deklaag van de fietsstrook en een stuk rijweg te verwijderen en te voorzien van nieuwe 2,50 m brede rode deklaag met duidelijke belijning kan een voldoende brede, veilige fietsvoorziening gemaakt worden. De rijweg voor het autoverkeer wordt dan optisch smaller maar blijft voldoende breed voor het huidige gebruik.

Uitvoering

De Firma Strukton voert tussen 23 november en 4 december de werkzaamheden uit. Ze vervangen het asfalt aan beide rijbanen op de Warande. Ook de rode fietsstroken brengen ze aan. Aan de onevenkant (oostzijde) vervangen ze de stoep. Aan de evenkant (westzijde) gebeurt dit op een later moment. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. 

Deze foto laat een impressie zien van de fietsstrook in roodasfalt
Impressie fietsstrook in roodasfalt
Overzichtkaartje van de warande. Het laat zien hoe het er straks van bovenaf uit gaat zien als het fietspad is gelegd. Het is een tekening.
Warande (van Baljuwlaan tot Rozenlaan) met fietsstroken

Bijdrage Provincie Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland betaalt mee aan de aanleg van de fietsstroken. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor het verhogen van de veiligheid en doorstroming voor fietsers.

2. Van Rozenlaan tot Zonnebloemlaan

Op dit deel heeft de Warande een smal profiel met aan beide zijden parkeervakken. Tussen de rijbaan en de voortuinen van de bewoners ligt een 2,0 meter brede parkeerstrook, ca. 0,80 meter brede uitstapstrook, 1,50 meter fietspadbreedte en 1,65 meter stoepbreedte. Een verbreding van het fietspad is hier niet mogelijk, zonder dat we dan parkeerplaatsen laten vervallen. Door de direct aanliggende woningen op dit deel is compensatie van parkeerplaatsen noodzakelijk. Waar dit dan gecompenseerd moet worden is niet bekend. Compensatie op een andere locatie is erg duur. Hier is geen financiële dekking voor. Daarnaast zal deze maatregel in het participatietraject vermoedelijk veel weerstand oproepen omdat men dan ver van huis moet parkeren. Op dit deel is het asfalteren van het bestaande fietspad, en het a-niveau maken van fietspad en trottoir, op dit moment de maximaal haalbare verbetering van het fietscomfort. Een onderzoek naar de consequenties van eventueel conflicterende kabels en leidingen en zal hieraan vooraf gaan.

4. Oversteek Zonnebloemlaan

De oversteek van de Zonnebloemlaan is als apart project benoemd. Deze oversteek is vanwege de schoolroute voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI). Deze is alleen actief tijdens de haal- en brengtijden.

In een doorfietsroute staan geen of zo min mogelijk verkeerslichten. De mogelijkheid bestaat om de VRI te verwijderen en deze vervangen door oversteekplaatsen voor langzaam verkeer met tussensteunpunten. Hier moet men zelfstandig oversteken. Dit kan op een veilige manier vormgegeven worden. Dit kan echter op veel weerstand stuiten en daardoor bij voorbaat als onhaalbare maatregel worden beschouwd.

Uitgaande van behoud van de VRI heeft de oversteek van de Zonnebloemlaan een kleine aanpassing nodig voor zowel de fietsers die vanaf Warande doorgaan naar Wijk aan Duinerweg en vice versa, alsook voor de school-route over de Zonnebloemlaan. Aan de oversteek zelf zijn minimale aanpassingen mogelijk. Al zijn deze zeer beperkt door de ruimte én de al aanwezige VRI.

Een eventuele aanpassing van de instellingen van de VRI kan overwogen worden, zodat een hogere prioriteit aan de doorgaande fietser wordt gegeven.

Planning

Het ontwerp voor dit onderdeel van de Doorfietsroute volgt medio 2020.

5. Wijk aan Duinerweg

De rotonde Plantage ligt in de lijn van de doorfietsroute van Warande naar Wijk aan Duinerweg. Deze rotonde heeft al vrijliggende fietspaden rondom. Deze fietspaden zijn echter te smal. Op de doorfietsroute streven wij naar fietspaden van minimaal 2,50 meter.

Langs de Wijk aan Duinerweg liggen aan beide zijden al fietspaden. Deze fietspaden zijn in principe te smal voor de doorfietsroute. Inhalen van andere fietser is slecht mogelijk. Aan de westzijde ligt het fietspad in het groen. Mogelijkheden die nu onderzocht worden is het verbreden van de fietspaden aan beide zijden. Aan de kant van de flats is het mogelijk de haag op te schuiven en de groenvakken voor de flats een klein stuk te versmallen. Aan de westzijde kan mogelijk een tweerichtingenfietspad aangelegd worden.

Planning

Op dit moment is hiervoor nog geen ontwerp. Dit volgt medio 2020. Zodra een ontwerp gereed is, wordt deze hier gepubliceerd en worden aanwonenden hierover geïnformeerd.

6. Oversteek Plesmanweg-Kuikensweg

Plesmanweg (oversteek fietspad)

Vanaf de Wijk aan Duinerweg tot de Kuikensweg ligt aan de zuidkant van de Plesmanweg (zuidkant van de semi-rotonde) een tweerichtingenfietspad. De oversteek van de Wijk aan Duinerweg (parallel aan zuidkant Plesmanweg) moet samen met de oversteek over de Plesmanweg nader uitgewerkt worden.

De fietsoversteek van de Kuikensweg over de Plesmanweg moet verlegd worden om voor auto’s die vanaf de Plesmanweg-rotonde komen direct zichtbaar te zijn. De fietsoversteek wordt nu met een verkeersregelinstallatie (VRI) geregeld. Door deze oversteek meer onderdeel van de semi-rotonde te laten zijn kan de VRI komen te vervallen.

De uitvoering van een volwaardige rotonde met rondom fietsers heeft de voorkeur, maar is binnen het beschikbare budget voor de doorfietsroute financieel onhaalbaar. Voor de Plesmanweg wordt nu wel de mogelijkheid tot aanleg van een volwaardige rotonde onderzocht. Dit onderzoek moet dan in een groter verband worden gezien (als onderdeel van de oostelijke doorverbinding). Voordat een besluit kan worden genomen om dit traject verder uit te werken kan aan de hand van een schetsontwerp van deze rotonde bepaald worden waar, met minimale aanpassing aan de huidige situatie, een oversteek gemaakt kan worden, die in het ontwerp van de toekomstige rotonde geïntegreerd kan worden.

Kuikensweg

Voor de Kuikensweg kan het profiel van de fietsstraat ingepast worden. Dit kan hetzelfde profiel zijn als ook de Westerhoutweg, die weer gebaseerd is op de Groenelaan. De breedte van de asfaltrijloper wordt 4,0 meter. Dit past binnen de huidige breedte van de rijweg. Aandachtspunt hierbij zijn de parkeervakken die deels als haaksparkeervak naast de weg staan.

Haakse vakken zijn eigenlijk ongewenst langs een doorfietsroute. Langs de Kuikensweg is er echter geen redelijk alternatief. Vandaar dat de haakse parkeervakken blijven. Hier moet dan wel ruim voldoende bufferruimte komen tussen rijloper en parkeervakken om eventuele conflicten bij in- en uitparkeren te vermijden. Deze ruimte is er in de huidige situatie ook ruimschoots.

Planning

Het ontwerp volgt begin 2020. Bewoners en belanghebbenden worden dan geïnformeerd waarna zij een reactie op het ontwerp kunnen geven.

Heeft deze informatie u geholpen?