Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan kunt u meestal volstaan met een sloopmelding. In sommige gevallen heeft u een sloopvergunning nodig. De sloopmelding en sloopvergunning regelt u op Omgevingsloket.nl. Op deze website kunt u ook een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket(externe link)

Voorwaarden

De uitvoering van sloopwerkzaamheden moet veilig zijn en geen overlast veroorzaken voor de omgeving. In het Bouwbesluit 2012(externe link) staan de voorschriften waar u zich aan moet houden.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist. Informeer bij de gemeente welke kosten verbonden zijn aan de sloopvergunning.

Sloopmelding of vergunning

Sloopmelding

U doet een sloopmelding als er meer dan 10 m3 afval vrijkomt. Ook voor het verwijderen van asbest heeft u een sloopmelding nodig. Zonder een sloopmelding is het verboden te slopen of asbest te verwijderen.

Sloopvergunning

U vraagt een sloopvergunning aan als u gaat slopen in een beschermd stadsgezicht. U heeft ook een vergunning nodig als in het bestemmingsplan is opgenomen dat er voor het slopen een vergunning nodig is.

Asbest

Asbestinventarisatie

U moet de sloop van asbest altijd melden. Voordat u mag starten met de werkzaamheden in een gebouw van voor 1994, moet u een volledig asbestinventarisatierapport inleveren. Het rapport moet geschreven zijn door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf en mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Asbest zelf verwijderen

Als u zelf asbest verwijdert moet u een sloopmelding doen. De meeste asbesthoudende materialen mag u niet zelf uit uw woning verwijderen. Asbesthoudende vloerbedekkingen, vloertegels en golfplaten aan de buitenkant van een bouwwerk tot maximaal 35 m2 mag u wel zelf verwijderen. U moet zich wel aan de daarvoor geldende voorschriften houden. Ook als u zelf asbest verwijdert moet u een sloopmelding doen.

Asbest in huis(externe link)

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  1. U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Bekendmakingen
  2. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
  3. Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
  4. U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complex bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen
  5. Het besluit wordt gepubliceerd op de pagina Bekendmakingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Bekendmakingen

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken

Eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen worden in de reguliere procedure in 8 weken afgehandeld. Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch de vergunning. Dit heet een vergunning van rechtswege.

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Inwerkingtreding

De vergunning voor sloop gaat in na afloop van de bezwaartermijn.

Bezwaar indienen

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht wordt belemmerd of hun privacy wordt geschaad. Zij moeten bezwaar indienen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Bezwaar indienen

Meerdere omgevingsvergunningen in één keer indienen

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u ook voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt de verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar en beroep maken. Dat kan meer tijd en geld kosten.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt voor de activiteiten 'bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', 'bouwen en milieu', 'bouwen en monumenten' en 'bouwen en brandveilig gebruik'. Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer wilt weten.

Heeft deze informatie u geholpen?