Wij willen dat Beverwijk voor iedereen kansrijk is. Bent u 15 jaar of ouder en kunt u niet het minimumloon verdienen? Als u een opleiding afrondt, kunt u later meer verdienen. U kunt een studietoeslag krijgen als u een opleiding volgt.

U kunt recht hebben op de studietoeslag als u:

 •  Als u rechtstreeks door gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat bent om naast uw studie inkomsten te verwerven. Zo’n  beperking kan zowel fysiek als psychisch zijn.
 • Studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet studiefinanciering 2000, niet zijnde het levenlanglerenkrediet, of een tegemoetkoming krijgt op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • Geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Studentenreisproduct

Een beschikking van DUO voor enkel een studentenreisproduct geeft recht op studietoeslag voor:

 • ho-studenten (hbo, universiteit) van 15 jaar en ouder en
 • mbo-studenten van 18 jaar en ouder.
 • Mbo-studenten jonger dan 18 jaar met een studentenreisproduct hebben geen recht op studietoeslag.

Nieuwe regeling sinds 1 april 2022
Per 1 april 2022 is de individuele studietoeslag vervallen. De nieuwe regeling heet studietoeslag.

Wat is er veranderd?

 1. De studietoeslag is geen bijzondere bijstand meer, maar een zelfstandige uitkering.
 2. De studietoeslag kent geen vermogenstoets meer.
   
 3. De minimale hoogte van de studietoeslag is per 1 april 2022 landelijk vastgelegd. Als er al voor 2022 een hoger bedrag  aan u is toegekend, dan behoudt u recht op het hogere bedrag voor de duur van de toekenning. Als er een lager bedrag is toegekend, dan wordt deze toekenning aangepast naar de landelijke bedragen. In onderstaande tabel vindt u de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie.
   
 4. De stagevergoeding tot € 197,15 netto per maand is vrij. Is het bedrag hoger dan wordt dit bedrag van de studietoeslag afgetrokken.
   
 5. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De terugwerkende kracht kan nooit verder gaan dan 1 april 2022 en heeft een verjaringstermijn van 5 jaar.

Studietoeslag aanvragen

Netto minimumbedragen studietoeslag per leeftijdscategorie per maand

Leeftijd in jarenVerhouding jeugd (Wettelijk Minimum Loon – WML) t.o.v. regulier WML in %Netto bedragen studietoeslag per maand in €
21 jaar en ouder100328,59
2080262,87
1960197,15
1850164,30
1739,5129,79
1634,5113,36
153098,59

Studietoeslag aanvragen via pdf

Wilt u het verslag liever via een pdf of Word document invullen? Download dan het formulier.

Tip: Het is sneller en veiliger om het aanvraagformulier digitaal in te vullen.

Studietoeslag aanvragen - pdf

Meer informatie regelingen laag inkomen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Beverwijk meedoet in de samenleving. Lukt u dat niet? Dan proberen wij te zorgen voor financiële ondersteuning. Dit kan door bijvoorbeeld een regeling bij een laag inkomen. Op de pagina Laag inkomen vindt u een overzicht van alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen.

Heeft deze informatie u geholpen?