Wanneer u subsidie ontvangt van de gemeente Beverwijk moet u na afloop van de activiteiten een verantwoording indienen. De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel deel. Dit moet bij een eenmalige en jaarlijkse subsidie, na afloop van de gesubsidieerde activiteit(en). Met deze verantwoording laat u zien waar het geld aan is besteed en of het doel is bereikt.

De aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen staan in de artikelen 16 en 17 van de Algemene Subsidieverordening 2016 gemeente Beverwijk (hierna: ASV 2016).

Subsidie verantwoorden

Subsidies tot en met €10.000

Subsidies tot en met €10.000 worden zonder voorafgaande verlening direct vastgesteld (ASV 2016, artikel 16, lid 1). Wel levert u uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit(en) een kort inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit(en) aan (graag met beeldmateriaal) bij het college van B&W (ASV 2016, artikel 16, lid 2).

Subsidies van meer dan €10.000

Bij subsidies van meer dan €10.000 wordt in de beschikking tot subsidieverlening aangegeven dat u na afloop van de activiteit(en) ter verantwoording een ‘Aanvraag tot subsidievaststelling’ (de verantwoording) indient:

  • Bij een eenmalige subsidie: uiterlijk 13 weken nadat de activiteiten zijn verricht
  • Bij een jaarlijkse subsidie: uiterlijk vóór 01 juli in het jaar volgend op het subsidiejaar.

Wat heb ik nodig?

De aanvraag bestaat uit:

  • Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteit(en) is (zijn) verricht of dat het doel waarvoor de subsidie werd verleend is bereikt
  • Een overzicht van de activiteit(en) en de hieraan verbonden inkomsten en uitgaven (een financieel verslag of jaarrekening plus de balans met toelichting)
  • Bij subsidies van meer dan €50.000 bevat de verantwoording ook een controleverklaring van een externe, onafhankelijke accountant
  • Andere in de verleningsbeschikking genoemde documenten

Hoe lang duurt het?

Bij de subsidies tot en met € 10.000,- die bij het verlenen al direct zijn vastgesteld levert u uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit(en) een kort inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit(en) aan bij het college van B&W.

Bij subsidies van meer dan € 10.000,- levert u een volledige en juiste aanvraag tot vaststelling aan bij het college van B&W. U krijgt dan een bevestiging dat uw aanvraag tot vaststelling is ontvangen.

Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige en juiste aanvraag tot subsidie- vaststelling stelt het college de subsidie vast.

Indienen

Het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling kunt u digitaal doen via de knop:

Subsidie verantwoorden

Als inwoner van de gemeente Beverwijk kunt u inloggen met uw DigiD en als organisatie logt u in met het unieke Kamer van Koophandel-nummer.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van Team Sociaal Beleid via 0251 256 256.

Heeft deze informatie u geholpen?