Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor Beverwijk. Een stad waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich welkom, thuis én veilig voelen. Dat begint met het op orde hebben en houden van de basisveiligheid. Dit lukt met inzet van politie, bijzonder opsporingsambtenaar (BOA’s), jongerenwerkers, inwoners en ondernemers. Gemeente Beverwijk is streng maar hulpvaardig. Wij zetten alle mogelijke middelen in om hen, die dat willen, weer op het juiste spoor te krijgen. Wij helpen als dat mogelijk en nodig is, maar pakken hard aan daar waar dat moet.

Veiligheidsmonitor Beverwijk

Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan 2020-2024

Binnen de gemeente werken meerdere partijen aan het veiliger maken van Beverwijk. In het Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan Beverwijk 2020-2024 (IVHP) staat hoe we dat doen. Beverwijk wil minder criminaliteit, minder overlast en een groter gevoel van veiligheid.

Het IVHP beschrijft het strategische programma voor de jaren 2020-2024. Het IVHP staan zes geprioriteerde thema’s. Daarnaast blijft ook inzet nodig op andere onderwerpen over openbare orde en veiligheid. Ieder jaar bepalen we de inzet van elk thema. Dit staat in het actieplan. Bijsturen doen we waar nodig en op basis van onze manier van informatie-gestuurd werken. Hiermee werken we aan de doelstellingen: minder criminaliteit, minder overlast en een groter gevoel van veiligheid. Daarnaast zorgen we voor inzet op de onderdelen die de gemeenteraad heeft bepaald.

Speerpunten IVHP

Voor de onderstaande thema’s en de gebiedsgerichte aanpak is extra aandacht. Daarnaast blijft ook inzet nodig op overige onderwerpen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

1. Leefbaarheid en Veiligheid in de buurten

Doel is om de leefbaarheid en de veiligheid in de buurten te verbeteren. Dit doen we door het aanpakken van fysieke en sociale overlast en het bevorderen van het veiligheidsgevoel. Dit doen we in samenwerking met de inwoners en ondernemers. Het aanpakken van overlast gebeurt door zichtbaar toezicht. Door handhaving op o.a. alcohol- en drugsoverlastlocaties. En preventieve maatregelen zoals het inzetten van buurtbemiddeling. Inwoners zijn in eerste instantie zelf aan zet om overlast van hun buren aan te pakken. Bij ernstige overlast komen bestuursrechtelijke bevoegdheden aan bod. Bijvoorbeeld het opleggen van gebiedsverboden, lasten onder dwangsom en/of bestuursdwang en het (tijdelijk) sluiten van panden.

Verder zetten wij stevig in op het voorkomen en integraal aanpakken van individuele complexe sociale veiligheidsvraagstukken. Het gaat om zaken zoals (woon)overlast, ontruimingen, aanpak verwarde personen, radicalisering en daklozen. De aanpak is integraal vormgegeven in het netwerk Woonzorg. 

Ervaart u overlast in uw woonomgeving dan kunt u dit melden via Fixi

2. Jeugd en Veiligheid

Met de meeste jongeren in Beverwijk gaat het gelukkig goed. Alleen er zijn ook jongeren die extra aandacht nodig hebben. Zij geven overlast op straat of glijden af naar criminaliteit. Hierbij is vroegtijdig signaleren door allerlei partners en in actie komen van groot belang.

De aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Risicofactoren die we in Beverwijk herkennen zijn: signalen van schoolverzuim, opgroeien in kwetsbare gezinnen en middelengebruik (alcohol en drugs). We zetten ons in voor preventieve activiteiten en een aanpak op maat.

Complexe jeugdcasuïstiek pakken we aan door:

 • Het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugd. Hiervoor is de hele keten van zorg en veiligheid verantwoordelijk. In deze keten werken we samen met een gezamenlijke preventiestrategie.
 • Het terugdringen van jeugdoverlast en criminaliteit, door een combinatie van een gebiedsgerichte- en persoonsgerichte aanpak. Hierbij wordt de juiste zorg tijdig en op maat geleverd aan zowel de jongere als zijn of haar gezin. Hierdoor krijgen de jongeren en gezinnen daadwerkelijk hulp en toekomstperspectief.
 • Het intensiveren van de samenwerking met verschillende (jeugd)hulpverleners en de politie voor een adequate persoonsgerichte aanpak. Integraal met elkaar kijken, uitdenken en uitvoeren van het plan zorgt voor verbinding met de werelden zorg en veiligheid. En uiteindelijk het hele systeem, slachtoffers, daders, gezin en sociale omgeving, zo goed mogelijk hulp krijgen.

3. Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit gaat vaak gepaard met zware georganiseerde criminaliteit. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Bijvoorbeeld banken voor geldtransacties, het aanvragen van vergunningen of het aankopen van vastgoed om geld wit te wassen. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven en dat ondermijnt onze rechtsstaat. 

Het doel van de aanpak van ondermijning is het voorkomen dat de overheid onbedoeld deze criminele activiteiten faciliteert. Met het bestrijden van ondermijnende criminaliteit  zetten we onder andere in op het creëren van weerbare buurten en een weerbaar bestuur. Deze aanpak is intensief en in nauw overleg met onze ketenpartners. Denk hierbij aan de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Beverwijk pakt door en handelt waar nodig om ondermijnende criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

Dit doen we o.a. door:

 • het vergroten van bewustzijn van inwoners en het creëren van weerbare wijken;
 • het vergroten van bewustzijn van ambtenaren en bestuurders en het creëren van een weerbare gemeentelijke organisatie;
 • een integrale en thematische casusaanpak;
 • het beleidsmatig inzetten van de Wet Bibob;
 • het inzetten van bestuursrechtelijke bevoegdheden ter voorkoming van ondermijnende criminaliteit.

4. Fysieke Veiligheid en Veilig Ondernemen

Fysieke Veiligheid

Bevolkingszorg
Als zich een crisis of ramp voordoet, moeten we adequaat en snel kunnen handelen. Hiervoor werken we samen binnen regio Kennemerland. Met ondersteuning van Bureau Bevolkingszorg (onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland). We bereiden ons lokaal en in regionaal verband voor op een ramp of crisis met planvorming en door regelmatig te trainen en oefenen.

Port Security
In 2004 de ISPS code ingevoerd om de veiligheid op schepen en in havens te vergroten. De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. Daarnaast zijn zeehavens zoals die van Beverwijk op basis van de Europese richtlijn 2005/65/EG verplicht om een havenveiligheidsbeoordeling en een havenveiligheidsplan op te stellen voor hun zeehaven.

Meer informatie over de ISPS code kunt u vinden op de website van het Rijk

De EU-richtlijnen kunt u vinden op de website van de EU

Veilig Ondernemen

Doel is zorgen voor een prettig en eerlijk ondernemers klimaat. We pakken overlast, overlastlocaties en het aantal overlastgevers aan. We doen dit door samen met ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Datagericht en Informatie gestuurd werken

Sturen op veiligheid, toezicht en handhaving is een dynamisch proces. De kracht zit in het goed kunnen inspelen op de actualiteit. Daarvoor gebruiken we in Beverwijk de Digitale Veiligheidskaart. Hierin zijn de data van politie, handhaving en meldingen overlast op wijkniveau verwerkt. Ook de veiligheidsbeleving van de inwoners is in de kaart te zien. Zo houden we zicht op het veiligheidsbeeld. En worden acties op het gebied van preventie, handhaving en repressie waar nodig bij gestuurd.

Veiligheidsindex Beverwijk

Gebiedsgerichte aanpak

 • 1. Centrumaanpak/De Drie Straatjes

Om onveiligheid, overlast en verloedering integraal aan te pakken is de meerjarige Gebiedsaanpak Centrum / De Drie Straatjes gaande. Er is cameratoezicht. Handhaving is zichtbaar aanwezig. En er is op drie momenten per week een inloopspreekuur bij het Wijkpunt Handhaving (Zeestraat 13, ma en wo van 13.00 tot 14.00 uur en do van 19.00 tot 20.00 uur). 

Een periodieke controle op de exploitatievergunning van coffeeshops en het sfeerbeheer. Handhavend optreden als een overtreding is geconstateerd. Ook bij de avondwinkels controleren we de exploitatievergunningen. We houden scherp toezicht bij overlast. Door goed contact met ondernemers wordt anonimiteit voorkomen. Signalen van misstanden worden gezien en opgepakt..

 • 2. Oosterwijk

Met de aanpak ‘Thuis in Oosterwijk’ haken we aan bij waar het goed gaat in de wijk. Ook worden succesvolle activiteiten en/of verenigingen versterkt en uitgedragen. Het aanpakken van hardnekkige veiligheidsproblemen, zoals vernielingen in de openbare ruimte en overlast tussen bewoners. Deze wijkaanpak heeft o.a. het streven om de sociale samenhang in de wijk te verbeteren. 

De Wijkwinkel Thuis in Oosterwijk vergroot de saamhorigheid in de wijk. Met het organiseren van verschillende activiteiten. Ook handhaving en wijkagenten gebruiken de Wijkwinkel. Buurtbewoners krijgen informatie en kunnen melding maken van klachten.

Overige onderwerpen Openbare orde en Veiligheid

Behalve inzetten op de thema’s en gebiedsgerichte aanpak, voeren we meet werkzaamheden uit. Dit in het belang van de openbare orde en veiligheid en handhaving. De thema’s van de regionale samenwerking Integrale Veiligheid Noord Holland en de lokaal van belang zijnde onderwerpen. Denk hierbij aan de regievoering op casuïstiek, het voorkomen/aanpakken van maatschappelijke onrust en de lokale regie op bestrijding van crisis-/incidenten.

Thema’s Regionaal

Vastgesteld in het integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2020-2022. Hierin staan 4 thema’s:

 1. Zorg en veiligheid
 2. Ondermijning
 3. Contraterrorisme en tegengaan polarisatie radicalisering een extremisme (CTER)
 4. Cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit.

Meer informatie hier hierover vind u hier op deze website en hier Jaarplan nh 2021

Heeft deze informatie u geholpen?