U kunt een eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen als u activiteiten organiseert op het gebied van Jeugd, Kunst en Cultuur, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Ouderen, Recreatie, Sport en Volksgezondheid.

Voor het aanvragen en toekennen van een subsidie zijn er voorwaarden en regels vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2016. Subsidies worden alleen toegekend als het college van mening is dat:

 • De activiteiten in het belang zijn van de gemeente en haar inwoners
 • Als ze passen in het door de raad vastgestelde beleid
 • Ze in aanmerking komt voor een subsidie

Hoe werkt het?

Om subsidie toe te kennen, wordt gekeken naar de financiële middelen die zijn vastgesteld in de gemeentebegroting. De activiteiten moeten voldoen aan de volgende eisen:

 1. Duidelijk gericht zijn op de inwoners van de gemeente
 2. Ten goede komen aan de inwoners van de gemeente
 3. Passen binnen het gemeentelijk beleid

Er zijn twee soorten subsidies:

Eenmalige subsidie:

 • Subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de dagelijkse bezigheden van de aanvrager.
 • En activiteiten waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd (van maximaal vier jaar) subsidie wil verstrekken.

Jaarlijkse subsidie:

Subsidie die per kalenderjaar of voor een bepaald aantal kalenderjaren (maximaal vier jaar) wordt verstrekt. Deze subsidie moet passen binnen het door de raad vastgestelde beleid

Wat heb ik nodig?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een aanvraag in. Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen, inclusief alle benodigde bijlagen, nemen wij in behandeling.

Uw aanvraag bevat de volgende informatie:

 • Naam en adres aanvrager en de contactpersoon
 • Omschrijving van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Doelstellingen en (verwachte) resultaten
 • Tijdstip en plaats activiteit
 • Het aan te vragen subsidiebedrag
 • Een begroting met het dekkingsplan voor de kosten
 • Ee stand én de onderbouwing van de (egalisatie-) reserves en voorzieningen bij een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie van meer dan €10.000
 • Uw IBAN rekeningnummer

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan?

Stuur dan ook de volgende documenten mee (verplicht):

 • Een kopie van de oprichtingsakte
 • Een kopie van de geldende statuten
 • Een kopie van een bankafschrift
 • Een jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het afgelopen boekjaar

Hoe lang duurt het?

Aanvraagtermijn

 • Een subsidieaanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt uiterlijk vóór 1 oktober, voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingediend
 • Een subsidieaanvraag voor een eenmalige subsidie wordt uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit(en) ingediend

Beslistermijn

Het college beslist op de aanvraag.

 • Voor een eenmalige subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag
 • Voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend

Verantwoorden van een subsidie

Bij zowel een eenmalige als een jaarlijkse subsidie tot en met €10.000 stuurt u uiterlijk binnen acht weken na afloop van de activiteit(en) een kort verslag. Bij subsidies van meer dan €10.000 geeft u in de beschikking tot subsidieverlening aan dat u na afloop ter verantwoording een ‘Aanvraag tot subsidievaststelling’ indient. Hierbij toont u aan dat de activiteit(en) waarvoor een subsidie is verleend heeft (hebben) plaatsgevonden en dat voldaan is aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen.

De verantwoording bestaat uit een activiteiten- en financieel verslag en de balans met toelichting. De Aanvraag tot subsidievaststelling voor een:

 • Eenmalige subsidie van meer dan €10.000 moet uiterlijk 13 weken na de activiteit(en) zijn ingediend
 • Jaarlijkse subsidie van meer dan €10.000 moet vóór 1 juli in het jaar volgend op het subsidiejaar zijn ingediend
 • Subsidie van meer dan €50.000 bevat tevens een controleverklaring van een externe accountant

Vaststellen van een subsidie

Subsidies tot en met €10.000 worden door het college zonder voorafgaande subsidieverlening direct vastgesteld. Subsidies van meer dan €10.000 worden binnen 13 weken na ontvangst van een volledige en juiste aanvraag tot subsidievaststelling vastgesteld.

Subsidie aanvragen

Dien de aanvraag bij voorkeur online in via de knop Algemene subsidie aanvragen. Als inwoner van de gemeente Beverwijk logt u in met DigiD. Als organisatie/stichting/vereniging logt u in met het unieke Kamer van Koophandelnummer.

Eenmalige subsidie

 • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor de start aanvang van de activiteit zijn ingediend (ASV artikel 7, lid 2)
 • Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen met de gevraagde bijlagen (ASV artikel 6) nemen wij in behandeling
 • Binnen 8 weken wordt er een besluit genomen (ASV artikel 8, lid1)
 • Bij verlening is de uitbetaling 80% vooraf (ASV artikel 11, lid 4)
 • Binnen 8 weken na afloop van de activiteit dient de verantwoording (summier activiteitenverslag, het financieel overzicht van de baten en kosten) te worden ingediend (ASV artikel 16, lid 2)
 • Op alle eenmalige subsidies is, naast de wet, de Algemene subsidieverordening 2016 gemeente Beverwijk (ASV) van toepassing.

Jaarlijkse subsidie

 • De aanvraag moet voor 1 oktober van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn ingediend(ASV. artikel 7, lid 1)
 • Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen met de benodigde bijlagen (activiteitenplan, begroting, balans voorgaand jaar) nemen wij in behandeling (ASV artikel 6)
 • Uiterlijk 31 december van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt er een besluit genomen (ASV artikel 8, lid 3)>
 • Bij verlening is de bevoorschotting van het subsidiebedrag in het subsidiejaar (ASV artikel 11)
 • De aanvraag tot vaststelling dient u in voor 1 juli in het jaar volgend op het subsidiejaar en bestaat uit de volgende documenten (ASV artikel 17, leden 2 en 3):
  1.bij subsidies bedragen tot en met €10.000 > een korte summiere inhoudelijke en financiële verantwoording (ASV artikel 16, lid 2)
  2.bij subsidies bedragen van meer dan €10.000 > een uitgebreide verantwoording(ASV artikel 17, leden 2 en 3)
 • Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige en juiste aanvraag tot subsidievaststelling wordt de subsidie vastgesteld. (ASV artikel 18)
 • Op alle jaarlijkse subsidies is, naast de wet, de Algemene subsidieverordening 2016 gemeente Beverwijk van toepassing

Heeft deze informatie u geholpen?