Als gemeente geven wij subsidie aan activiteiten die mee helpen aan gemeentelijke doelen. Het gaat om activiteiten en projecten met als doel een positieve bijdrage aan de inwoners van de gemeente. Bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, sport en gezondheid. En activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals jeugd of ouderen. U kunt een eenmalige of (meer-)jaarlijkse subsidie aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten of projecten.

Subsidies moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • Ten goede komen aan de inwoners van de gemeente
 • Passen in vastgestelde beleidsdoelen van de gemeente
 • Passen binnen de voorwaarden en regels van Algemene Subsidieverordening. De gemeenteraad heeft in mei 2022 een nieuwe Algemene Subsidieverordening vastgesteld. Lees daarom vooraf de extra informatie op de pagina Algemene Subsidieverordening. De teksten van de website en de beschikbare aanvraagformulieren worden hierop aangepast. We zijn daarmee bezig. U kunt nog wel gebruik maken van het beschikbare formulier hieronder.

Algemene subsidie aanvragen

Hoe werkt het?

Om subsidie toe te kennen, kijken we naar de financiële middelen in de gemeentebegroting. In de gemeentebegroting staat vastgesteld hoeveel subsidie elk beleidsterrein krijgt.

Wat heb ik nodig?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een aanvraag in. Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen, inclusief alle benodigde bijlagen, nemen wij in behandeling.

Uw aanvraag bevat de volgende informatie:

 • Naam en adres aanvrager en de contactpersoon
 • Omschrijving van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Doelstellingen en (verwachte) resultaten
 • Tijdstip en plaats activiteit
 • Het aan te vragen subsidiebedrag
 • Een begroting met het dekkingsplan voor de kosten
 • Een stand én de onderbouwing van de (egalisatie-) reserves en voorzieningen bij een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie van meer dan €10.000
 • Uw IBAN rekeningnummer

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan?

Stuur dan ook de volgende documenten mee (verplicht):

 • Een kopie van de oprichtingsakte
 • Een kopie van de geldende statuten
 • Een kopie van een bankafschrift
 • Een jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het afgelopen boekjaar

Heeft deze informatie u geholpen?