Eenmalige subsidie aanvragen

Op deze pagina kunt u een subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten. Denk hierbij ook aan een proeftuin of experiment. Het is belangrijk dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Lees daarom vooraf alle informatie op deze pagina goed door.

Een eenmalige subsidie moet u uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit(en) aanvragen.

Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?

Hieronder staat de informatie die wij van u nodig hebben. Het is belangrijk om alle informatie te krijgen zodat wij de aanvraag goed kunnen beoordelen. Alleen volledige aanvragen, met alle benodigde bijlagen, nemen wij in behandeling. In het online aanvraagformulier op de website kunt u alle informatie invullen en uploaden. 

Leest u van tevoren goed de Algemene Subsidieverordening door, en de Subsidieregeling Ruimtelijk Domein en Veiligheid en/of de Subsidieregeling Samenleving Beverwijk. Hierin staan de aanvraagvoorwaarden, weigeringsgronden en subsidiehoogtes voor de eenmalige subsidies beschreven. 

Wilt u een leeg formulier om de aanvraag goed te kunnen voorbereiden? Klik dan hier om een overzicht van het aanvraagformulier te bekijken.

Wij hebben de volgende informatie nodig:

 • Naam en adres van de aanvrager en/of aanvragende organisatie.
 • Contactpersoon en contactgegevens.
 • Een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie vraagt. Het doel dat u met de activiteit(en) wilt halen en het verwachte resultaat. Zijn de activiteiten gericht op de inwoners van de gemeente Beverwijk? En gericht op de vastgestelde beleidsdoelen van de gemeente? Dit moet u in de aanvraag uitleggen.
 • Tijd en plaats van de activiteit(-en).
 • Het gevraagde subsidiebedrag.
 • Een begroting met het dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Zijn er andere (verwachte) inkomsten? Of heeft u ook andere subsidies of fondsen enzovoort aangevraagd? Dan moet u dit laten weten, en ook aangeven wat de stand van zaken is van deze aanvragen.
 • Uw IBAN rekeningnummer.

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan?

Dan moet u ook de volgende documenten meesturen:

 • Een kopie van de oprichtingsakte of de statuten;
 • Een kopie van een recent bankafschrift;
 • Een verslag van afgelopen jaar;
 • De jaarrekening of de balans van het afgelopen boekjaar.

Vraagt u als onderneming een subsidie aan? En ontvangt u ook een bijdrage van andere overheden?

Dan moet u daarnaast ook de volgende documenten meesturen:

 • Een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen die zijn ontvangen of zullen worden ontvangen voor de activiteit(en) waarvoor u subsidie vraagt.
 • Een ingevulde de-minimisverklaring als u ook andere subsidies of bijdragen van overheden heeft ontvangen of aangevraagd.

Aanvragen eenmalige subsidie

Een eenmalige subsidie aanvragen kan op twee manieren. Online of schriftelijk. Zorg vooraf dat u de informatie bij de hand heeft. Dan gaat de aanvraag makkelijker en sneller.

Online aanvragen

 • Als inwoner logt u in met DigiD. Zo weet de gemeente zeker dat zij met de juiste persoon te maken heeft. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op website van DigiD.
 • Als organisatie/stichting/vereniging of onderneming logt u in met uw Kamer van Koophandelnummer.

Eenmalige subsidie aanvragen

Schriftelijk aanvragen

U kunt de subsidieaanvraag met alle documenten toesturen via de post naar de gemeente Beverwijk. Ook kunt u de subsidieaanvraag afgeven bij de balie op het Stadhuis.

Hoe lang duurt het besluit (beslistermijn)?

Het college van Burgemeester en Wethouders beslist of er subsidie wordt verstrekt. Zodra wij de volledige aanvraag voor de eenmalige subsidie hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat het langer duurt. U wordt dan hierover geïnformeerd.

Let op: Als uw aanvraag niet compleet is, vragen wij u om extra informatie. Het duurt dan langer voordat u een besluit ontvangt. De beslistermijn gaat namelijk in vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.

Waar moet ik rekening mee houden tijdens en na afloop van de activiteit(en)?

Meldingsplicht

Zijn er belangrijke veranderingen tijdens de activiteit(en) die van invloed kunnen zijn op de subsidie? Dan moet u dit direct melden aan de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het doel waarvoor de subsidie is gegeven, wordt niet gehaald.
 • De activiteiten kunnen niet doorgaan.
 • De planning verandert en uw activiteit loopt uit.
 • Er gebeurt iets binnen uw organisatie of bij andere organisaties waardoor u (mogelijk) niet meer aan de verplichtingen kunt voldoen.

Twijfelt u of u iets moet melden? Neem dan contact op met de gemeente. In de beschikking (brief) die u van de gemeente heeft gehad vindt u de contactpersoon.

Administratie

U moet een duidelijke administratie bijhouden. En de administratieve gegevens na de activiteiten nog tenminste vijf jaar bewaren.

Verantwoording

Krijgt u subsidie van de gemeente? Dan moet u na de activiteit(en) verslag doen van de activiteit(en) en de financiën. Wat er precies wordt gevraagd, staat in de beschikking (brief) die u hebt gekregen over de subsidie. Daarin staat ook wanneer u de verantwoording moet inleveren. Meer informatie over de verantwoording vindt u op de pagina Subsidie verantwoorden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. In de beschikking (brief) die u heeft ontvangen, vindt u de contactpersoon. Heeft u nog geen beschikking (brief) ontvangen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Heeft deze informatie u geholpen?