Op deze pagina kunt u een subsidie aanvragen voor jaarlijkse activiteiten. Het is belangrijk dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Lees daarom vooraf alle informatie op deze pagina goed door. U vindt informatie over de aanvraag- en beslistermijn en welke informatie wij van u vragen. Ook leest u waar u rekening mee moet houden tijdens en na afloop van de activiteit(en).

Een jaarlijkse subsidie moet u aanvragen voor 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie bedoeld is.

Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?

Hieronder staat de informatie die wij van u nodig hebben. Het is belangrijk om alle informatie te krijgen zodat wij de aanvraag goed kunnen beoordelen. Alleen volledige aanvragen, met alle benodigde bijlagen, nemen wij in behandeling. In het online aanvraagformulier op de website kunt u alle informatie invullen en uploaden. Wilt u een leeg formulier om de aanvraag goed te kunnen voorbereiden? Klik dan hier om een overzicht van het aanvraagformulier te bekijken.

Wij hebben de volgende informatie nodig:

 • Naam en adres van de aanvrager en/of aanvragende organisatie.
 • Contactpersoon en contactgegevens.
 • Een beschrijving van de activiteit(en ) waarvoor u subsidie vraagt. Het doel dat u met de activiteit(en) wilt halen en het verwachte resultaat. Zijn de activiteiten gericht de inwoners van de gemeente Beverwijk? En gericht op de vastgestelde beleidsdoelen? Dit moet u in de aanvraag uitleggen.
 • Tijd en plaats van de activiteit(-en).
 • Het gevraagde subsidiebedrag.
 • Een begroting met het dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Zijn er andere (verwachte) inkomsten? Of heeft u ook andere subsidies of fondsen enzovoort aangevraagd? Dan moet u dit laten weten, en ook aangeven wat de stand van zaken is van deze aanvragen.
 • Uw IBAN rekeningnummer.
 • Een overzicht van de financiële reserves op het moment van de aanvraag.

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan?

Dan moet u ook de volgende documenten meesturen:

 • Een kopie van de oprichtingsakte of de statuten;
 • Een kopie van een recent bankafschrift;
 • Een verslag van afgelopen jaar;
 • De jaarrekening of de balans van het afgelopen boekjaar.

Vraagt u als onderneming een subsidie aan? En ontvangt u ook een bijdrage van andere overheden?

Dan moet u ook de volgende documenten meesturen:

 • Een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen. Die u heeft ontvangen of nog gaat ontvangen voor de activiteit(en) waarvoor u subsidie vraagt.
 • Een ingevulde de-minimisverklaring als u ook andere subsidies of bijdragen van overheden heeft ontvangen of aangevraagd.

Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie aanvragen kan op twee manieren. Onder het kopje ‘Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?’ staat precies welke informatie wij nodig hebben. Zorg vooraf dat u de informatie bij de hand heeft. Dan gaat de aanvraag makkelijker en sneller.

Online aanvragen

 • Als inwoner logt u in met DigiD. Zo weet de gemeente zeker dat zij met de juiste persoon te maken heeft. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op website van DigiD(externe link).
 • Als organisatie/stichting/vereniging of onderneming logt u in met uw Kamer van Koophandelnummer.

Jaarlijkse subsidie aanvragen

Schriftelijk aanvragen

U kunt de subsidieaanvraag met alle documenten toesturen via de post naar de gemeente Beverwijk. Ook kunt u de subsidieaanvraag afgeven bij de balie op het Stadhuis.

Hoe lang duurt het besluit (beslistermijn)?

Het college van Burgemeester en Wethouders beslist of er subsidie wordt verstrekt. U krijgt op zijn laatst bericht op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat het langer duurt. U wordt dan hierover geïnformeerd.

Let op: Als uw aanvraag niet compleet is, dan vragen wij u om extra informatie. Het duurt dan langer voordat u een besluit ontvangt. De beslistermijn gaat namelijk in vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.

Waar moet ik rekening mee houden tijdens en na afloop van de activiteit(en)?

Meldingsplicht

Zijn er belangrijke veranderingen tijdens de activiteit(en) die van invloed kunnen zijn op de subsidie? Dan moet u dit direct melden aan de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het doel waarvoor de subsidie is gegeven, wordt niet gehaald.
 • De activiteiten kunnen niet doorgaan.
 • De planning verandert en uw activiteit loopt uit.
 • Er gebeurt iets binnen uw organisatie of bij andere organisaties waardoor u mogelijk niet aan de verplichtingen kunt voldoen.

Twijfelt u of u iets moet melden? Neem dan contact op met de gemeente. In de beschikking (brief) die u van de gemeente heeft gehad vindt u de contactpersoon.

Administratie

U moet een duidelijke administratie bijhouden. En de administratieve gegevens na de activiteiten nog tenminste vijf jaar bewaren.

Verantwoording

Krijgt u subsidie van de gemeente? Dan moet u na de activiteit(en) verslag doen van de activiteit(en) en de financiën. Wat er precies wordt gevraagd, staat in de beschikking (brief) die u hebt gekregen over de subsidie. Daarin staat ook wanneer u de verantwoording moet inleveren. Voor meer informatie over de verantwoording vindt u op de pagina Subsidie verantwoorden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. In de beschikking (brief) die u heeft ontvangen, vindt u de contactpersoon. Heeft u nog geen beschikking (brief) ontvangen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Heeft deze informatie u geholpen?