Op 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vooruitlopend hierop hebben wij onze werkwijze voor het beoordelen van (bouw)plannen aangepast. De Omgevingswet gaat over alles wat te maken heeft met onze (fysieke) leefomgeving. Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze leefomgeving gaan. Al deze wetten en regels, zoals die voor wonen, werken, wegen, milieu, lucht, bodem, natuur en water komen allemaal bij elkaar in de Omgevingswet. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en maakt procedures overzichtelijker.

Nieuwe werkwijze aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u na de invoering van de Omgevingswet een activiteit starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan krijgt u dus te maken met de Omgevingswet. Wilt u meer achtergrondinformatie over de Omgevingswet?

U wilt (ver)bouwen; wat verandert er?

Op het moment dat de Omgevingswet geldt, is er vaak nog maar één vergunning nodig voor verschillende activiteiten, zoals voor het kappen van bomen, het plaatsen van een schuur of garage, het uitbreiden van uw woning of het aanleggen van een inrit. Bij de gemeente bent u hiervoor aan het goede adres. Binnen 8 weken beslist de gemeente over de meeste aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Let op: op dit moment gelden nog andere termijnen. Dit betekent wel dat de voorbereiding van de vergunningaanvragen goed moet gebeuren. Om u daarbij te helpen, start de gemeente vanaf 1 december 2021 met een nieuwe werkwijze.

Nieuwe werkwijze: wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 december 2021 starten we met de nieuwe werkwijze. We onderscheiden twee fasen:

 1. Het vooroverleg
 2. De aanvraag van de omgevingsvergunning

Het vooroverleg, de fase van voorbereiding voordat een echte vergunningaanvraag kan worden ingediend, gaat een nog belangrijkere rol spelen. In deze fase vindt meer overleg en samenwerking plaats met u als initiatiefnemer. Zo zorgen we er samen voor dat de vergunningaanvraag eenvoudiger wordt en de behandeling soepel verloopt.

Stap 1: Zelfonderzoek

Heeft u plannen om te (ver)bouwen of een gebouw anders te gebruiken dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Met de vergunningscheck op de website Omgevingsloket online(externe link) kunt u dit zelf nagaan.

Verder vindt u op de volgende site(s) nog nuttige informatie:

In Beverwijk is er geen welstandstoets  

Dit betekent dat er geen strenge regels zijn over hoe uw verbouwing eruit moet zien. Wel kunnen wij ingrijpen om de volgende redenen:

 • uw verbouwing sluit een ander bouwwerk af van de omgeving;
 • vernietigen of aanpassen van architectonische bijzonderheden;
 • gebruik van armoedig materiaal;
 • gebruik van felle en sterk contrasterende kleuren;
 • te opdringerige reclames.

In de volgende gevallen is er geen vooroverleg nodig

Uit het zelfonderzoek zijn de volgende vier uitkomsten mogelijk:

 1. Uw plan/initiatief is vergunningsvrij.
  U kunt gewoon starten met uw plan.
   
 2. Voor uw plan/initiatief heeft u een vergunning nodig, alles is duidelijk, vooroverleg met de gemeente is niet nodig (zie bovenstaande opsomming).
  Ga naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen;
   
 3. Voor uw plan/initiatief heeft u een vergunning nodig en u denkt dat uw plan/initiatief niet past in het geldende bestemmingsplan. Vooroverleg met de gemeente is raadzaam.
  Ga naar stap 2: Het Vooroverleg;
   
 4. U komt er niet uit of heeft u nog vragen? U kunt voor advies altijd contact opnemen met Team Leefomgeving via telefoonnummer 0251 256 256 of via e-mailadres omgevingsdesk@beverwijk.nl.

Stap 2: het vooroverleg

Het vooroverleg is niet verplicht, maar voor de complexere en vaak wat grotere plannen adviseren wij om wel gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het geeft u namelijk inzicht of uw plan/initiatief wenselijk en/of haalbaar is en voorkomt onnodige kosten.

Tijdens het vooroverleg maken we onderscheid tussen:

 • stap 2a: het Indicatieverzoek;
 • stap 2b: het Omgevingsinitiatief.

Stap 2a: Indicatieverzoek indienen

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient, kunt u een advies krijgen over uw plan. Het Indicatieverzoek is bedoeld voor de iets complexere initiatieven. U vraagt met dit verzoek of de gemeente een indicatie kan geven of zij het plan wenselijk vindt en of zij een inschatting kan maken of het plan/initiatief juridisch haalbaar is. Het vooroverleg is niet verplicht.

Dit is een eerste globale beoordeling op basis van niet al te gedetailleerde informatie.

Het Indicatieverzoek wordt behandeld door een intaketeam dat uit verschillende vakdisciplines van de gemeente bestaat. Er wordt gewerkt met een intaketafel (een overlegplatform), waarvoor u eventueel kan worden uitgenodigd.

De gemeente streeft ernaar om het Indicatieverzoek binnen zes weken af te ronden, afhankelijk van de complexiteit van uw plan. De kosten voor de behandeling van het Indicatieverzoek zijn € 248,20. Het Indicatieverzoek is niet verplicht, maar het kan u wel helpen.

Indieningsvereisten Indicatieverzoek

Schetstekeningen:

 • situatie (bestaand en nieuw, inclusief maatvoering);
 • plattegronden van de bouwlagen van het bouwwerk (bestaand en nieuw, inclusief maatvoering);
 • Gevelaanzichten bestaand en nieuw (incl. maatvoering);
 • niet verplicht, maar wel wenselijk: foto’s van de bestaande situatie en omliggende omgeving.

Hieronder vindt u het formulier dat u kunt gebruiken:

Indicatieverzoek formulier

Wat doet de gemeente?

 1. We koppelen één contactpersoon aan uw plan/initiatief.
   
 2. We controleren of uw plan/initiatief past in het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waarvoor een stuk grond of gebouw mag worden gebruikt. Als uw plan/initiatief niet past in het bestemmingsplan, dan kijken wij of het toch wenselijk is en/of (juridisch) haalbaar kan worden. U kunt de bestemmingsplannen vinden op de website Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).
   
 3. Ook bekijken wij ook of uw plan stedenbouwkundig acceptabel is en of er specifieke aandachtspunten zijn voor verkeer of parkeren.
   
 4. Nadat alles is bekeken ontvangt u ons advies op het Indicatieverzoek per e-mail. We geven in deze e-mail een indicatie/inschatting of uw plan/initiatief wel, niet of onder voorwaarden mogelijk is en wat het vervolgtraject kan zijn. U kunt hiertegen geen bezwaar maken.
   
 5. Voor wat betreft de uitslag zijn er drie opties:
 • Bij een complex plan: wij adviseren u om een Omgevingsinitiatief in te dienen. 
  Ga hiervoor naar stap 2b: Omgevingsinitiatief indienen.
 • Bij een niet complex plan: wij adviseren u een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.
  Ga hiervoor naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.
 • Uw plan is beoordeeld en niet wenselijk en juridisch niet haalbaar.
  Wij adviseren u te stoppen met dit plan.

Stap 2b: Omgevingsinitiatief indienen

Omgevingsinitiatief: alleen bij grote plannen en/of complexe plannen

Naar aanleiding van uw Indicatieverzoek, kunnen wij u adviseren om een Omgevingsinitiatief in te dienen. U kunt ook zonder Indicatieverzoek direct starten met een Omgevingsinitiatief, maar dan loopt u het risico dat u kosten maakt voor een plan/initiatief dat voor de gemeente niet wenselijk is.

Bij een Omgevingsinitiatief moet u meer gedetailleerde informatie verstrekken. De gemeente gaat nu echt inhoudelijk naar uw plan/initiatief kijken. Alle vakspecialisten worden hierbij betrokken. Er wordt hier gewerkt met de Omgevingstafel (een overlegplatform) waarvoor u kan worden uitgenodigd. U ontvangt een tussenrapportage waarin aangegeven wordt welke kant het op gaat en of er nog aanvullende stukken nodig zijn. Het eindrapport geeft u een standpunt over de definitieve haalbaarheid en over het verder uitwerken van uw plan/initiatief en het vervolgtraject richting het definitief aanvragen van de omgevingsvergunning.

Aan het behandelen van het omgevingsinitiatief zijn kosten (leges) verbonden. Deze zijn €1000,- . Dit bedrag wordt verrekend met de legeskosten van een eventueel later te verlenen omgevingsvergunning.

Indieningsvereisten Omgevingsinitiatief:

 • schets/tekening van de bestaande situatie (schaal 1:500 of 1:1000);
 • schets/tekening van de nieuwe situatie (schaal 1:500 of 1:1000);
 • plattegrond van de bestaande en nieuwe bouwla(a)g(en) van het bouwwerk dat wordt gebouwd;
 • dwarsdoorsnede van de bestaande en nieuwe toestand;
 • alle gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe toestand, inclusief belendingen.
 • Niet verplicht, maar wel wenselijk: foto’s van de bestaande situatie en bebouwing inclusief de omgeving en voorbeelden van vergelijkbare (bouw)plannen;
 • Niet verplicht, maar wel wenselijk: een impressie van de nieuwe situatie.

Hieronder vindt u het formulier dat u kunt gebruiken:

Omgevingsinitiatief aanvragen

Hoe werkt het?

 1. We koppelen één contactpersoon (behandelaar of projectleider) aan uw plan/initiatief.
   
 2. We vragen u om eventueel uw plan/initiatief toe te lichten aan de Omgevingstafel.
   
 3. Samen met verschillende disciplines binnen de gemeente beoordelen we of uw plan aan alle voorwaarden en relevante wet- en regelgeving voldoet.
   
 4. We kijken ook of alle benodigde onderzoeken al aanwezig zijn of goed zijn uitgevoerd. En of sommige onderzoeken nog moeten worden aangeleverd of kunnen worden uitgevoerd op een later moment. Dit alles wordt vastgelegd in een tussenrapportage.
   
 5. Als het college van burgemeester en wethouders nog niet was betrokken, dan worden zij in deze fase geïnformeerd.
   
 6. Het plan wordt verder door u uitgewerkt en wij begeleiden u hierbij. Mocht het nodig zijn, sluiten we met u een intentieovereenkomst of een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst staan de plankosten die worden berekend en vastgelegd. Plankosten zijn de kosten die de gemeente maakt voor ambtelijke inzet bij het uitvoeren van de ruimtelijke besluiten en procedures.
   
 7. U stuurt eventueel aanvullende stukken en de getekende overeenkomst(en) naar de gemeente. Deze worden weer beoordeeld en besproken.
   
 8. Daarna ontvangt u het eindrapport. Hierin staat of uw plan/initiatief wel, niet of onder voorwaarden (definitief) haalbaar is en hoe het vervolgtraject eruitziet. U kunt hier formeel geen bezwaar tegen maken.
   
 9. Is het plan (definitief) akkoord? Dan wordt u in de brief geadviseerd een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 
  Ga naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.

Stap 3. Omgevingsvergunning aanvragen

Uw omgevingsvergunning vraagt u aan in het (digitale) omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig. Het omgevingsloket geeft aan wat voor gegevens en documenten nodig zijn voor uw aanvraag.

Omgevingsvergunning aanvragen Omgevingsloket.nl(externe link)

Stap 4: Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning

Nadat wij uw aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en wijst de gemeente een contactpersoon aan. Als de aanvraag niet compleet is geven wij dat aan. U moet de ontbrekende stukken dan opsturen, anders kunnen wij de aanvraag omgevingsvergunning niet in behandeling nemen. Onder de Omgevingswet neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Let op: op dit moment geldt vaak nog een behandeltermijn van 26 weken bij complexe/grote plannen.

Alle aanvragen voor omgevingsvergunningen kunt u vinden op de pagina Bekendmakingen.

Stap 5: Starten met uw (bouw)plan

Nadat u uw omgevingsvergunning heeft ontvangen, mag u starten met bouwen of verbouwen. Als u begint met bouwen moet u dat online melden bij de gemeente. Dit kan op de pagina Bouw melden en afmelden. Is de verbouwing klaar? Dan moet u uw bouw of verbouwing afmelden. Ook dat moet op de pagina Bouw melden en afmelden.

Het betrekken van uw omgeving (participatie)

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen/initiatieven is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet onderstreept nog eens het belang van participatie. Wanneer u na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente moet u aangeven of u de omgeving/omwonenden heeft betrokken bij uw plan. De gemeente weegt participatie mee in de besluitvorming over uw plan/initiatief: wie u heeft betrokken, hoe u hen heeft betrokken en wat u met de resultaten heeft gedaan.  

QuickScan Participatie

Uitgangspunt is dat de hoeveelheid en vorm van participatie in verhouding staan tot de gevolgen van uw plan/initiatief voor de omgeving. Over het algemeen geldt: hoe groter en omvangrijker het plan, hoe belangrijker het is om de omgeving te betrekken. Een handig hulpmiddel om een beeld te krijgen van de impact van uw plan is onze QuickScan  

Door de vragen in de QuickScan in te vullen kunt u voor uzelf een beeld vormen van de aard en omvang van het initiatief en wat het effect hiervan kan zijn op de omgeving. Geef per vraag aan welk antwoord het beste bij uw initiatief past. De uitkomst van de QuickScan geeft een indicatie of u veel of weinig participatie moet organiseren.

De QuickScan(externe link)

Heeft u vragen of hulp nodig?

Bovenstaand stappenplan geeft op hoofdlijnen een overzicht van de stappen die doorlopen worden bij ruimtelijke plannen en initiatieven. Omdat ieder plan uniek is, kunnen er aanvullende stappen, afspraken (met bijvoorbeeld andere overheden of instanties) of onderzoeken nodig zijn. Wij proberen u daar zo goed mogelijk over te informeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Leefomgeving via telefoonnummer 0251 256 256 of via e-mailadres omgevingsdesk@beverwijk.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?